LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Tegenstrijdige uitspraken over de Godheid van Jezus

ontledigd

Uitspraken van Bill Johnson over de Godheid van Jezus

Een van de grootste problemen met de theologie van Bill Johnson is dat hij leert dat Jezus niet goddelijk was tijdens Zijn bediening op aarde. Dit is de basis van de leer van Bill Johnson en anderen. Ik heb er al vaker over geschreven, maar het is belangrijk.

Het kan verwarrend zijn dat Bill Johnson tegenstrijdige uitspraken doet over de godheid van Jezus. Hier volgen verschillende uitspraken uit zijn boeken:

De engelen getuigden van de goddelijkheid van Jezus toen kwamen met een boodschap voor de herders: “dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere” (When Heaven Invades Earth, pag. 97).

Jezus was volledig God. Hij was geen geschapen wezen. Toch werd hij een mens en leefde volledig met de menselijke beperkingen (Face To Face With God: The Ultimate Quest to Experience His Prensence)

Jezus… ontledigde Zichzelf van Zijn rechten als God en nam de beperkingen van de mens op Zich (When Heaven Invades Earth, pag. 32).

Hoewel Jezus eeuwig God is, heeft Hij Zichzelf van zijn goddelijkheid ontdaan en is mens geworden (zie Fillippenzen 2:7). Het is van vitaal belang om op te merken dat Hij al Zijn wonderen deed als mens, niet als God. Als Hij ze als God deed, zo ik nog steeds onder de indruk zijn. Maar omdat Hij ze deed als mens Die Zich overgaf aan God, ben ik nu niet tevreden met mijn leven, omdat ik gedwongen ben om het voorbeeld te volgen dat Hij ons heeft gegeven. Jezus is het enige model dat we kunnen volgen (The Essential Guide to Healing, pag. 132-133).

Jezus ontdeed Zichzelf van Zijn goddelijkheid en werd mens (zie Fillippenzen 2:7). Hoewel Hij God is, koos Hij ervoor te leven binnen de beperkingen van een mens die geen zonde had en werd bekrachtigd door de Heilige Geest. Door dit te doen voorzag Hij in een aantrekkelijk model dat we kunnen volgen (The Essential Guide to Healing, pag. 125)

Jezus maakte Zichzelf zo leeg dat Hij niet in staat was te doen wat de Vader van Hem verlangde, zonder hulp van de Vader (The Supernatural Power of a Transformed Mind, pag. 50).

Jezus leefde Zijn aardse leven met menselijke beperkingen. Hij legde zijn goddelijkheid opzij terwijl Hij Zijn opdracht wilde vervullen die Hem door de Vader was gegeven; om het leven te leiden als mens zonder zonde, en te sterven in plaats van de mensheid voor de zonde. De zalving is wat Jezus, de mens, met het goddelijke verbond, waardoor Hij de werken van de duivel kon vernietigen When Heaven Invades Earth, pag. 79).

Hij had GEEN bovennatuurlijke vermogens! Hoewel Hij 100 procent God is, koos Hij ervoor om met dezelfde beperkingen te leven waarmee de mens geconfronteerd zou worden nadat hij was verlost (When Heaven Invades Earth, pag. 29).

Hij verrichtte wonderen en tekenen als een mens in een juiste relatie tot God.. niet als God. Als hij wonderen deed omdat Hij God was, dan zouden ze onbereikbaar zijn voor ons (When Heaven Invades Earth).

Tegenstrijdig en niet geloofwaardig

Bill Johnson zegt dus aan de ene kant dat Jezus goddelijk werd geboren, want de engelen getuigden daarvan. Jezus  is voor ‘100 procent’ God en Hij is voor eeuwig God.

Aan de andere kant zegt Johnson dat Jezus Zichzelf ontledigde van Zijn rechten als God. Hij deed zijn wonderen als mens en niet als God en Hij had geen bovennatuurlijke kracht. Alleen de zalving is wat Jezus verbond met het goddelijke en wat Hem kracht gaf. Zonder de zalving was Hij dus niet goddelijk.

Het eerste dient vaak als ontkrachting wanneer ik iemand wil uitleggen waarom de leer van Bill Johnson niet Bijbels is. Het tweede zegt en schrijft Bill Johnson zo vaak dat het eerste gewoo ook niet erg geloofwaardig meer is.

Jezus is volkomen God én mens

“Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens” (1 Johannes 1:1).

Johannes noemt Jezus hier het ‘Woord des levens’. In het Evangelie van Johannes staat geen geslachtsregister. Johannes gaat nog verder terug dan Genesis 1. Het Woord, Jezus was er dus al van eeuwigheid en Hij was altijd God.

“Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is” (1Johannes 5:6).

Het water staat in verband met Jezus’ doop door Johannes de Doper, en bloed met Jezus’ verzoenend sterven aan het kruis. De Heilige Geest getuigt van Jezus’ komst. Johannes maakt duidelijk Wie Jezus was, met het oog op dwaalleraars.

Mijn volgende blog gaat erover waarom deze basis zo belangrijk is voor Bill Johnson.

Literatuur

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: