Tags: BIJBELBOEK

ACHTERGROND VAN HET BIJBELBOEK HEBREEËN📜

Brief of preek de Hebreeën Hebreeën wordt soms het vijfde evangelie genoemd. De eerste vier evangeliën gaan over het werk van Jezus op aarde en Hebreeën over het werk van Jezus in de hemel. ‘Handboek bij de Bijbel’ noemt Hebreeën: een aanvulling van de brief van Paulus aan de Romeinen...

MICHA📜

Auteur De profeet Micha komt uit Mosereth, ook wel Moseret-Gath genoemd, een dorp ongeveer 40 km ten zuidwesten van Jeruzalem, in de Sefalavlakte. Nadat hij als profeet is geroepen ging hij wonen in Jeruzalem. Hij profeteerde tussen 735 en 710 voor Christus, in de tijd van koning Jotham, Achaz en...

AMOS📜

Auteur De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving. (Amos 1:1 HSV) Ik...

JOËL📜

  Auteur en datering Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Joël, de zoon van Pethuel. (Joël 1:1 HSV) We weten weinig van de profeet Joël, alleen de naam van zijn vader, Pethuel. Zijn naam betekent de Heer (Jahweh) is God. De naam van zijn vader, Pethuel betekent...

FILEMON📜

Filemon en zijn slaaf Onesimus De brief aan Filemon is de kortste brief van Paulus in de Bijbel, het is maar één hoofdstuk. Het is de meest persoonlijke brief in het Nieuwe Testament. Hij gaat over Onesimus, de slaaf van Filemon. Hij is bij hem weggelopen en vluchtte naar Rome....

TITUS📜

Over Titus Paulus noemt Titus in verschillende brieven en schrijft over hem: [mijn] oprechte zoon overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof (Titus 1:3) mijn broeder (2 Korinthe 2:12) mijn metgezel en medearbeider (2 Korinthe 8:23) die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was (Galaten...

HOSEA📜

Wie was Hosea? Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beëri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. (Hosea 1:1 HSV) Dit Bijbelboek is genoemd...

2 TIMOTHEÜS📜

Laatste brief van Paulus Deze tweede brief aan Timotheüs schreef Paulus vanuit de gevangenis in Rome, waar hij wacht op zijn dood. Hij denkt dag en nacht aan Timotheüs, wil hem bemoedigen en verlangt ernaar hem te zien. Hij vraagt hem te bezoeken voordat het winter wordt. De brief wordt...

1 TIMOTHEÜS📜

Efeze De twee brieven van Paulus kreeg Timotheüs toen hij in Efeze was. Paulus is tijdens zijn tweede en derde reis in Efeze geweest en kende de gemeente. Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22): Antiochië → (Syrië, Cilicië) → Derbe → Lystra ( Frygië, Galatië)  → Troas (Mysië)...

ACHTERGROND VAN DE BRIEVEN AAN TIMOTHEÜS📜

Waarom eerst de achtergrond kennen? Als we een Bijbeltekst of Bijbelgedeelte goed willen begrijpen is het belangrijk om je te verdiepen in de achtergrond of context ervan. Dan pas kunnen we begrijpen wat we lezen. Context houdt in alles wat er in die tijd gebeurde. De context is te verdelen...