LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

SOLUS CHRISTUS – Alleen Christus

sola gratia

Heiligenverering

In de kerk van voor de Reformatie nam de heiligenverering een grote plaats in. Christus alleen was niet genoeg. Maria was de belangrijkste van de heiligen die men vereerde. Luther benadrukte dat we aan Christus genoeg hebben.

Kolossenzenbrief

Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Kolosse, om het geloof van de Kolossenzen te bouwen. Er dreigt een misleidende leer de gemeente binnen te komen. Die leer kleineert Christus, het christelijke geloof en bedreigt de geloofszekerheid.

Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid (Kol. 1:27 HSV)

Paulus schrijft over ‘het mysterie’, namelijk dat het evangelie van Jezus niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen is. De kern is dat Christus in ons is. Alle wijsheid en kennis vinden we in Hem.

Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zo velen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en [zij] tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht [mogen komen], om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn (Kolossenzen 2:1-3 HSV)

Met ‘verborgen’ bedoelt Paulus volgens de StudieBijbelOnline, dat deze wijsheid niet buiten Christus te vinden is, maar slechts toegankelijk is voor wie met Christus verbonden is.‘ Kennis’ is het inzien en begrijpen van bepaalde waarheden, ‘wijsheid’ is het kunnen toepassen van deze kennis.

De termen ‘wijsheid’ en ‘kennis’ werden gebruikt door gnostisch getinte dwaalleraringen. Ze zochten naar kennis, maar buiten Christus om. Paulus waarschuwt tegen: een lage zelfwaardering van het lichaam, rituele gebruiken, ascese, aanbidding van engelen als tussenpersonen en mystieke ervaringen om de geestelijke wereld te benaderen.

Is Christus voor ons genoeg?

Paulus waarschuwde al voor dwaalleringen en in de tijd van de reformatie benadrukte Maarten Luther dat we aan Christus alleen genoeg hebben. Hoe is het in onze tijd?

Els Nannen vraagt in ‘Genoeg, of is er meer?’ of “het Evangelie Gods aangaande Zijn Zoon (Rom. 1:4) wel ‘het Volle Evangelie” is. Of heeft de protestantse kerk gefaald door zich te concentreren op God de Vader en God de Zoon onder leiding van de Heilige Geest?

Jezus alleen

Literatuur

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: