SOLA SCRIPTURA – Alleen de Schrift

sola gratia

Alleen de Schrift

Dit blog in de serie ‘de 5 sola’s van de reformatie’ gaat over Sola Scriptura, alleen de Schrift.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105, HSV)

Artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt dat de Bijbel volledig is en volmaakt en daarom het enige referentiekader voor het geloof. Alles wat nodig is om te geloven en om zalig te worden staat in de Bijbel:

Heel [de] Schrift [is] door God ingegeven en is nuttig om [daarmee] te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren [en] op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2 Timotheüs 3:16 en 17, HSV)

De Bijbel is volmaakt en compleet:

want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen (Handelingen 20:27 HSV)

Is Gods geschreven Woord genoeg?

Els Nannen stelt in ‘Genoeg of is er Meer?’ de vraag of het geschreven Woord van God genoeg is voor concrete situaties, voor evangelisatie en voor een opwekking. Is wat Paulus vlak voor zijn dood schreef in 2 Timotheüs 3:16, de volle waarheid? Of heeft Paulus ons het ‘Volle Evangelie’ onthouden? Werkt de Heilige Geest door middel van Gods Woord, dat Hij inspireerde? Of openbaart de Geest nu van alles buiten het Woord om en boven het Woord uit door profetieën, dromen, visioenen en beelden?

In onze tijd wordt de Heilige Geest feitelijk losgekoppeld van de Heilige Schrift en tot ‘extra openbaring’ naast en soms boven Gods Woord gemaakt’.
Els Nannen ‘Genoeg of is er Meer?’ pagina 13

Van wonderen en tekenen wordt door sommige christenen gezegd dat ze nodig zijn om ongelovigen te overtuigen. Maar er staat dat de tekenen volgden óp de verkondiging, niet andersom:

maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen (Marcus 16:20, HSV)

Het grootste wonder is dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven aan het kruis. Els Nannen vraagt zich af of het gevaar niet bestaat dat dit onvergelijkbaar grotere wonder van Gods genade onderbelicht wordt en tijdelijke genezingen van het vergankelijke lichaam overbelicht.

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad!’ –  Prinsen en Prinsessen

Literatuur

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: