LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

SOLA FIDE – Alleen door geloof

sola gratia

Alleen door geloof

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeze 2:8,9 HSV).

Vóór de reformatie

In de kerk van vóór de Reformatie geloofde men, dat een mens zelf ook een bijdrage moest leveren aan zijn verlossing. De Rooms-Katholieke Kerk leert dat de mens is geroepen zijn wil in overeenstemming te brengen met Gods wil, zijn geloof én goede werken te belijden en met hulp van Gods bijstand zalig te worden.

Reformatie

Sola Fide, was een van de grondpijlers van de Reformatie van de zestiende eeuw. Het was het antwoord op de kwellende vraag van Luther: hoe vind ik een genadige God? Luther legde er de nadruk op, dat een mens alleen door geloof gered wordt: door te geloven krijgt hij deel aan wat Christus verdiend heeft. Alleen het geloof in Christus is genoeg, we kunnen en hoever er zelf niets voor te doen.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven (Johannes 6:47 HSV)

En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven (Galaten 3:11 HSV)

Catechismus, zondag 24

De Heidelberger Catechismus ontstond in 1563 onder invloed van de reformatie. Het is dus niet vreemd dat zondag 24 gaat over de vraag waarom we niet zalig kunnen worden door het doen van goede werken.

Vraag 62
Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?
Daarom, dat de gerechtigheid, die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet , en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.
Vraag 63
Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen?
Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade.
Vraag 64
Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen?
Neen zij; want het is onmogelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.

Ná de Reformatie

Ook met de wetenschap dat geloof alleen ons redt kunnen we twijfelen. Preken in de gereformeerde gezindte kunnen twijfel veroorzaken, doordat in plaats van het geloof, de wedergeboorte centraal staat en er gesproken wordt over standen in het leven in genade. Men moet kunnen vertellen over een bijzondere Godservaring.

Is geloof in de drie-enige God en Zijn geschreven Woord genoeg?

Een bijzondere ervaring met God is ook belangrijk in hyper-charismatische kringen. Maar de vraag is of we als gelovige moeten streven naar een emotionele of fysieke Godservaring. Gaat het om God de Vader en God de Zoon Zelf óf om de mens en zijn subjectieve religieuze gevoel en spirituele ervaring, vraagt Els Nannen in ‘Genoeg of is er meer?’ Volgens Paulus betekent het normale christenleven het leiden van een ‘geloofsleven’.

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven (Romeinen 1:17 HSV).

Door het geloof in God en Zijn Woord ervaren we Gods trouw, Zijn zorg voor ons. Deze ervaring leidt tot dankbaarheid, vrede en blijdschap.

‘Zo lief had God de Vader ons’ – Opwekking 509

Literatuur

 

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: