LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Bijbelboek RICHTEREN

RICHTEREN

Richteren, filmpje ‘Bible Project’

Achtergrond, schrijver en datering

Deze periode begint na de dood van Jozua, die leiding gaf bij de verovering van het land Kanaän. De laatste richter (Simson) leefde niet lang voor de koningentijd. Het was een tijd zonder centraal gezag en in Richteren 17:6 staat “In die dagen was er geen koning in Israël: eenieder deed wat juist was in zijn ogen”. Ook lezen we in Richteren hoe het verder gaat met de verovering van Kanaän en hoe het in godsdienstig opzicht verder gaat. De tegenstanders van het volk waren kleinere volken uit de regio en de koning van Mesopotamië. Israël moet leren leven in het land en leven met de dingen die ze tegenkomen.

Wie het boek Richteren heeft geschreven is niet bekend. De schrijver vermeld dat er geen koningen waren, dat laat zien dat het in de koningentijd is geschreven, waarschijnlijk in die van Saul, David of Salomo.

Richters

Een richter bemoeide zich met de rechtspraak in Israël. In het boek Richteren is een richter ook aanvoerder in de strijd en leider in vredestijd.

Als ik dit rijtje oplees, herinner ik het me weer vaag. Ik heb het vast op de Basisschool uit mijn hoofd moeten leren.

Richters

 • Otniël: de eerste richter.
 • Ehud: was linkshandig, maakte voor zichzelf een zwaard met twee scherpe kanten en verstopte dit onder zijn kleren. Hij stak het in de buik van de koning van Moab.
 • Samgar: hij doodde 600 Filistijnen met een prikstok voor ossen.
 • Debora: profetes en getrouwd met Lappidoth

 • Gideon: was bang. Het vlees en op het altaar verteerde door vuur uit de hemel. Hij vroeg nog een teken van een wollen vacht, die eerst droog was en de volgende dag nat.

 • Tola: Hij leidde Israël 23 jaar.
 • Jaïr: had 30 zonen, die allemaal reden op een ezel en een stad bezaten.
 • Jefta: deed te snel een belofte aan God dat hij wat het eerste uit zijn huis hem tegemoet zou komen als hij terug zou komen uit de oorlog zou offeren. Dat bleek zijn dochter te zijn.
 • Ebzan: kwam uit Bethlehem, had 30 zonen en 30 dochters.
 • Elon: gaf tien jaar leiding aan Israël
 • Abdon: had 40 zonen en 30 kleinzonen die op 70 ezelshengsten reden.
 • Simson: zijn naam betekent ‘zonneschijn’. Opgevoed als Nazireeër.

De verschillende richters kunnen in dezelfde tijd hebben geregeerd, op verschillende plaatsen. Daarom is het niet mogelijk te achterhalen hoelang de periode van de richters in totaal heeft geduurd.

Cyclus van Richteren

Cyclus in Richteren

 1. Het volk vervalt in afgoderij/zonde/schending van de wet
 2. Oordeel/God gaf hen over in de handen van vijanden
 3. Het volk roept tot God/smeekt om hulp/berouw
 4. God stuurt een richter om het volk te bevrijden
 5. Na een korte of langere tijd van rust vervalt het volk opnieuw in afgoderij, na de dood van een richter

Deze cyclus laat zien hoe de mens steeds weer geneigd is tot zonde en hoe trouw en genadig God toch steeds weer is.

Indeling en inhoud Richteren

 1. 1:1 tot 2:5 Strijd met inwoners Kanaän om het land te veroveren
 2. 2:6 tot 16:31 Daden van richters
 3. 17:1 tot 21:25 Het volk leefde los van God in de tijd van richters

Strijd om het land te veroveren

De stammen Juda en Simeon hadden in het begin enig succes, maar het lukte niet  om alle bewoners van het land Kanaän te verdrijven. God stuurde een engel die duidelijk maakte waarom hen dit niet lukte. Ze hadden compromissen gesloten met de oorspronkelijke bewoners en de aan afgoden gewijde altaren niet afgebroken. Die afgoden zullen hen verleiden. Toen het volk dit hoorde begonnen ze luid te huilen.

Daden van richters

Israël vervalt na de dood van Jozua in afgoderij. Het was niet God’s bedoeling dat hele volk Kanaän in één keer verdreven werd. Dit was om de nieuwe generatie Israëlieten te beproeven. Als de Kanaänieten in één keer verdreven zouden worden, zou ook het land verwilderen door gebrek aan inwoners.

De cyclus van zonde, oordeel, berouw en redding door richters is ook een neerwaartse spiraal. De bekering houdt steeds minder in. Richter Gideon wilde men doden. Bij de laatste richter Simson lezen we niets over bekering. De tijd van rust na redding door een richter wordt steeds korter. Debora klaagt dat 4 stammen geen gehoor geven aan de oproep zich te wapenen. Bij Gideon is er spanning met Efraïm. In Richteren 12 lezen we van een opstand van Efraïm tegen Jefta. Gideon maakt zelf een efod die tot afgoderij leidt en Simson maakte veel fouten en zijn voorliefde voor Filistijnse vrouwen bracht hem in conflict met de Filistijnen.

Richteren 17 en 18 

Micha neemt elfhonderd zilverstukken van zijn moeder. Hij zegt dat het hem spijt, maar noemt wel de vloek die zij heeft uitgesproken. Dan zegent zijn moeder hem in naam van de Heer. Ze laat een beeld maken dan in het godshuis van Micha komt te staan. Een jonge Leviet komt bij Micha en wordt priester. Later trekken de stammen van Dan naar het noorden en bieden de priester de kans om de godsdienstige leider te worden van hun hele stam, tegen betere betaling. De Leviet blijkt in Richteren 18:30 Johathan, de zoon van Gersom, de kleinzoon van Mozes te zijn.

Los van God in de tijd van de richters

De laatste hoofdstukken van Richteren zijn nogal bizar om te lezen. Seksuele ontaarding en de Leviet die zijn bijvrouw in 12 stukken sneed en de weigering van de stam Benjamin om de zondaars te berechten. Andere stammen zijn wel geschokt door het onrecht, maar lijken weinig moeite te doen te proberen de stam Benjamin in te laten stemmen met een gerechtvaardigde straf voor Gibea. Het uitroeien van de stam Benjamin is bijna de ondergang van deze stam. Maar de Israëlieten hebben medelijden met hen en vinden in Jabes in Gilead 400 maagden voor de Benjaminieten en ze staan hen toe hun dochters te kidnappen op een feest in Silo.

Betekenis van Richteren voor nu

In Hebreeën 11:32 worden een aantal richters als geloofshelden genoemd “En wat zal ik nog [meer] zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten”. Over geloofstwijfel kunnen we leren van Gideon en over omgaan met geestelijke gaven van Simson.

Ten slotte, David Pawson schrijft over de vraag wie de Kanaaänieten het land uit heeft verdreven, dat dit beide zijn, God en Israël.

Zonder God konden ze het niet; zonder hen wilde God het niet.

Hij schrijft ook over het kwaad dat God toelaat:

We zien in het boek Richteren ook dat God het volk overgeeft aan het kwaad, waarmee Hij zijn rechtvaardigheid laat zien; en hij bevrijdt hen van het kwaad, waarmee Hij Zijn genade laat zien.

Dat principe komen we ook weer tegen in het Nieuwe Testament. Denkt u maar aan die ene regel in het Onze Vader, ‘Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’. De kracht van de Heilige Geest kan zieken genezen, maar hij kan ook ziekte brengen; Hij kan aan blinden het gezicht teruggeven, maar Hij kan ook voorkomen dat gezonde ogen bepaalde dingen zien; Hij kan doden tot leven wekken, maar Hij kan ook de dood brengen, zoals bij Ananias en Saffira. De uiterste vorm van straf binnen het kerkrecht is, mensen over te leveren aan Satan, want zijn vernietigende invloed op hun lichaam zou hen wel eens tot bezinning kunnen brengen; zo kan hun ziel behouden worden op de dag des oordeels.

Wanneer je al iets meer op deze website hebt gelezen, zul je begrijpen dat ik vermoed dat bijvoorbeeld Bill Johnson deze mening van David Pawson niet zal delen.

ETS-Bijbelcursus

Binnenkort heb ik examen voor de ETS-Bijbelcursus die ik volg en waar ik erg enthousiast over ben. Ik leer altijd door te ‘strepen’ met mijn markeerstiften en een samenvatting te maken. Door deze blog over RICHTEREN deel ik iets uit het Woord van God op deze website en leer ik meteen voor mijn examen.

Deze blog heb ik gemaakt met hulp van:

Filmpje en folder van de ETS-Bijbelcursus

Eerst even wat reclame voor de ETS. In 4 jaar tijd ga je de hele Bijbel door. Per maand wordt er een Bijbelboek uit het OT en een Bijbelboek uit het NT behandeld. Je kunt ervoor kiezen om eens per maand op zaterdag naar de cursus te gaan, of twee keer per maand een avond. Door de cursus krijg je een overzicht over de hele Bijbel.

Folder-ETS-2019-2020

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

Een gedachte over “Bijbelboek RICHTEREN”

%d bloggers liken dit: