PROFETEN IN DE NEW APOSTOLIC REFORMATION

profeten

Apostel, profeet en de vijfvoudige bediening

Om te begrijpen wat in de New Apostolic Reformation wordt bedoelt met de profeet is het handig om eerst iets te lezen over de vijfvoudige bediening. De vijfvoudige bediening is een leidersmodel gebaseerd op Efeze 4:11, waar we lezen over de apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Deze vijf zijn bedoelt om de gemeente op te bouwen. In de NAR zijn de apostel en de profeet het meest belangrijk. Zij hebben het gezag en moeten regeren over de gemeente en vaak ook over andere kerkelijke gemeentes.

Van cessationist tot NAR-profeten

Holly Pivec schrijft in A New Apostolic Reformation?: A Biblical Response to a Worldwide Movement over (globaal) drie opvattingen over profetie/profeten, van cessationist tot NAR profeet:

1. Cessationist

Protestantse christenen die zichzelf omschrijven als cessationist geloven dat de rol van profeten ophield nadat de hele Bijbel was geschreven. Sommige van hen geloven dat de gave van profetie is gegeven aan sommige christenen, als geschenk om de Bijbel uit te leggen.

2. Mensen met de gave (of bediening) van profetie

Klassieke pinkster- en charismatische christenen geloven dat sommige mensen met de gave (of bediening) van profetie, een woord van God kunnen hebben voor een individu of plaatselijke gemeente. Het is alleen geen officieel ambt. Deze pinkster- en charismatische christenen geloven níet dat de profeten van deze tijd een nieuwe leer of waarheid hebben voor de kerk.

De apostelen stelden geen apostelen of profeten aan, maar oudsten (Handelingen 14:23). Aan het einde van de zendingsreizen had Paulus een ontmoeting met de oudsten van de kerk in Efeze (Handelingen 20: 17–38). Het is duidelijk dat ouderlingen ook de functies van bisschop (“opzichter”) en herder (“pastor”) krijgen (Handelingen 20:28; Binnen de Assemblies of God worden personen dus niet herkend aan de titel van apostel of profeet. (Officiële standpunt Apostelen en Profeten – AG)

3. NAR-profeten
Dan zijn er de NAR-leiders die hun profeten vergelijken met de grote oudtestamentische profeten. De NAR-profeten hebben buitengewoon gezag dat zich uitstrekt tot individuen, kerken en landen.

Meer over NAR-profeten

Volgens de NAR besturen de profeten van vandaag samen met de apostelen de kerk en onthullen ze nieuwe waarheden die de kerk moet overnemen.

Volgens Bill Hamon, die in hoog aanzien staat bij NAR-leiders, hebben profeten het gezag om te profeteren over de lokale kerk, maar ook over individuen, landen en de wereldwijde kerk:
 • Aan een individueel persoon kan een profeet belangrijke beslissingen duidelijk maken of een profetie uitspreken die te maken heeft met genezing van ziekte.
 • Landelijk voorspellen profeten bijvoorbeeld een aardbeving, andere natuurrampen of de tweede regeringstermijn van president Trump.
 • Profeten die profeteren voor de kerk wereldwijd beweren vaak dat God hen nieuwe waarheden laat zien voor de hele kerk. Dit zijn vaak strategieën die de kerk nodig heeft om Gods koninkrijk op aarde te bevorderen.
Het ambt van de profeet is een roeping voor het leven. De meeste profeten worden geroepen bij de geboorte of wedergeboorte. (Kris Vallotton – ‘Basic Training for the Prophetic Ministry’)
Alle vijfvoudige bedieningen moeten aanwezig zijn: Johannes de Doper, de profeet, kwam in de geest van Elia om de weg te bereiden voor de Messias. Het gezelschap van profeten en apostelen zullen de kerk toerusten in de geest en kracht van Elia om de weg te bereiden voor de wederkomst van Jezus als Koning. (Bill Hamon – ‘The Day of the Saints: Equipping Believers for Their Revolutionary Role in Ministry’)
Wij zijn de verborgen profeten die dit uur bewaard zijn gebleven. Wij zijn de ogen van degenen die de goddelijk krachtige wapens hebben gekregen. Ons is alles getoond wat de Heer aan doen is, en alles wat de vijand tegen je van plan is. We hebben de aarde afgezocht en samen weten we alles wat bekend moet zijn voor de strijd. (Rick Joyner – ‘The Final Quest’)

Profetische netwerken

Binnen de NAR bestaat een netwerk van profeten die vaak samenwerken. Er zijn landelijke en wereldwijde apostolische netwerken, die bestuurt worden door apostelen en profeten. Een paar voorbeelden zijn:

Harvest International Ministry (HIM)

De Harvest International Ministry is opgericht door Dr. Ché Ahn, een bekende apostel in de NAR.

We zijn een wereldwijde apostolische familie. Met meer dan 25.000 aangesloten bedieningen en organisaties in meer dan 65 landen, bevordert HIM actief het Koninkrijk van God door Zijn liefde en Zijn macht over de hele wereld.

Elijah-list

De Elijah-list is begonnen met Steve Shultz die met wat vrienden samen profetische woorden deelden. De Elijah-list is nu een wereldwijd netwerk dat openbaringen en profetische woorden deelt, NAR gerelateerd. Enkele bekende profeten op de Elija-list zijn: Che Ahn, Heidi Baker, Mike Bickle, Shawn Bolz, Randy Clark, Bill Hamon, Cindy Jacobs, Rick Joyner, Patricia King en Kris Vallotton.

Nederlandse profetische raad

Arleen Westerhof is initiatiefnemer van de Nederlandse Profetische Raad. Op de website schrijft ze dat God haar in 2005 ’s nachts wakker maakte en tot haar sprak over een profetische raad. De profetische raad bestaat uit diverse kerken/bewegingen in Nederland.

Het doel van de Nederlandse profetische raad is het profetische geluid in Nederland vrij te zetten door een platform te bieden waar profeten vanuit verschillende denominaties en stromingen kunnen worden bemoedigd, uitgedaagd en scherp gehouden. Ook willen wij als profetische raad een nieuwe generatie van profeten helpen opstaan. (profetischeraad.nl)

2 reacties

 1. A R Kuipers schreef:

  Brr.. die profetische raad in Nederland klinkt als iets om ver vandaan te blijven, alleen al door de betrokkenheid van Lance Wallnau en Bill Hamon, maar ook door de on-Bijbelse leer dat iedereen zou kunnen profeteren. Hopelijk opent God op tijd ogen.. Goed dat je dit aankaart!

 2. Heleen schreef:

  Je schrikt ook van de connecties met veel andere Nederlandse sprekers/leiders/bewegingen. Hans Maat van het Evangelisch Werkverband bijvoorbeeld heeft contacten met Arleen Westerhof. En zie deze conferentie uit 2020 van JMEO: https://www.eventsforchrist.nl/event/future-impact-conferentie Sprekers waren onder andere Loren Cunningham, Arleen Westerhof én Gert-Jan Segers.

  Er bestaat ook een Europese profetische raad, waar Arleen Westerhof ook deel van uitmaakt: https://propheticvoice.com/european-prophetic-council/

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: