BIJBEL(STUDIE)📜

WIE WAS PETRUS?

petrus

1e en 2e brief van Petrus

Over de 1e en 2e brief van Petrus wilde ik gaan schrijven. Maar al snel besefte ik dat het belangrijk is om eerste iets meer over Petrus te weten. Dan zijn de brieven beter te begrijpen. Vandaar, eerste een blogje over Petrus.

Petrus aan Jezus voorgesteld

Simon Petrus groeide op in Bethsaïda aan de kust van Galilea. Hij en zijn broer Andreas waren visser. Andreas was Jezus gevolgd, nadat Johannes over Hem had verteld en heeft toen zijn broer Simon Petrus voorgesteld aan Jezus. Jezus noemde hem Petrus, wat betekent rots (letterlijk rotsblok).

Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren.
Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus.
En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt [met] Petrus. (Johannes 1:41-43 HSV)

Discipel van Jezus

Later woonden ze in Kapernaüm, waar ze leerlingen en discipelen van Jezus werden. Petrus wordt altijd als eerste genoemd in de Bijbel op lijsten met namen van de apostelen.

En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.
En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. (Markus 1:16-18 HSV)

Getrouwd

In 1 Korinthe 9:5 lezen we dat Petrus getrouwd was en in Markus 1:29-30 wordt zijn schoonmoeder genoemd.

Verheerlijking van Jezus op de berg

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen [hen]; en Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd.
En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde [ze] kan maken.
En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus. (Markus 9:2-4 HSV)

Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.
Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.
En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. (2 Petrus 1:16-18 HSV)

Petrus was één van de drie discipelen die het dicht bij Jezus stonden. In de evangeliën van Mattheüs, Markes en Lukas lezen we over de verheerlijking van Jezus op de berg (Hermon). Petrus, Jakobus en Johannes waren de discipelen die daarbij waren. Zij zagen daar de majesteit van Jezus en hoorden de stem van God de Vader: “Dit is Mijn geliefde Zoon”. Petrus schrijft erover in zijn 2e brief.

Petrus’ verloochening van Jezus

Petrus was geestdriftig en impulsief, maar zijn zwakke kant was zijn wispelturigheid en soms lafheid. Toen hij Jezus op het water zag lopen, stapte hij uit de boot en liep haar Hem toe. In een opwelling sloeg hij ook het rechteroor van de soldaat eraf.

En hij begon [zichzelf] te vervloeken en te zweren: Ik ken deze Mens niet over Wie u spreekt.
En de haan kraaide voor de tweede keer; en Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had: Voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. En toen [dat] tot hem doordrong, begon hij te huilen. (Markus 14:71-72 HSV)

Tijdens het verhoor van Jezus door de Joodse Raad ontkende Petrus tot drie keer toe dat hij Jezus kende en bij Hem hoorde. De vrouwen moeten van de engelen het grote nieuws van de opstanding van Jezus aan de discipelen en Petrus vertellen. Petrus wordt apart genoemd, om hem duidelijk te maken dat Jezus hem had vergeven.

Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. (Markus 16:7 HSV)

Jezus bevestigd Petrus in zijn bediening

Petrus heeft Jezus drie keer verloochend. Jezus laat hem drie keer zeggen dat hij van Hem houdt en bevestigd hem dan in zijn bediening.

Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, [zoon] van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.
Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, [zoon] van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.
Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, [zoon] van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen. (Johannes 21:15-17 HSV).

Handelingen

Het eerste deel van van Handelingen gaat het over Petrus. Hij is ook steeds de woordvoerder van de apostelen. Nadat de discipelen, de vrouwen, de moeder en de broers van Jezus werden vervuld met de Heilige geest begonnen ze te spreken in verschillende talen. Petrus houdt dan zijn eerste preek over Jezus, waarbij 3000 mensen tot geloof in Jezus komen.

Petrus’ dood

In de Bijbel lezen we niets over de dood van Petrus. In de kerkgeschiedenis van Eusebius staat dat tijdens het bewind van keizer Nero, Paulus is onthoofd en Petrus in diezelfde tijd is gekruisigd.

Tijdlijn

Tijdlijn (bij 1 & 2 Petrus) uit HSV-Studiebijbel

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: