Het onderzoek van Holly Pivec naar de NAR

Holly Pivec

Holly Pivec

Holly Pivec is onderzoeker van culten, sekten en nieuwe religieuze groepen, zoals de ‘Nieuw-Apostolische Reformatie’. Ze heeft een master in christelijke apologetiek aan de Biola University in Zuid-Californië. Al 15 jaar doet ze onderzoek naar de NAR (New Apostolic Reformation).

Holly is níet tegen charismatische of Pinksterkerken en is ook geen cessationist! Wel is ze tegen hiërarchische systemen en hedendaagse apostelen met hun nieuwe openbaringen.

‘Spirit of Error’

De naam van de website is afgeleid van de tekst uit 1 Johannes 4:6: “Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling” (HSV).

Wanneer je je nooit hebt verdiept in de NAR zijn de artikelen op de website van Holly Pivec misschien wat lastig. Het volgende filmpje is wat eenvoudiger (en eventueel automatisch te vertalen):

Talking About Bethel and the New Age: An Interview with Holly Pivec

De term ‘NAR’

Holly vertelt dat je in de VS (en misschien ook in ons land?) lid kunt zijn van een ‘NAR’ kerk zonder dat je het weet. De term ‘NAR’ is namelijk geen officiële term. Peter Wagner bedacht de term en tegenwoordig gebruiken veel onderzoekers het. Veel kerken in de VS ontkennen lid te zijn van de NAR, maar ondertussen verkondigen ze wel de leer/theologie van de NAR. Ze beweren dat christenen de fysieke hemel naar de aarde moeten halen, door onder andere wonderen en tekenen, vóór Jezus terugkomt.

Apostel in de Bijbel

In het Nieuwe Testament was een apostel iemand die uitgezonden was door de kerk om het evangelie te verkondigen. Jezus koos 12 apostelen die bij Hem waren toen Hij op aarde was. De vervanger van Judas moest ook een ooggetuige zijn van het leven van Jezus. Ik schreef hier eerder over in een blog over Handelingen 1 tot 12. Aan Paulus verscheen Jezus later op een bijzondere manier en hij was de laatste apostel.

Toen de apostelen oud waren benoemden zij oudsten en voorgangers in de gemeentes, geen apostelen. De oudvaders verwijzen ook vaak naar de unieke rol van de apostelen. Geen van hen, bijvoorbeeld John Wesley, Maarten Luther of Johannes Calvijn noemde zichzelf een apostel.

De term apostel zoals we die vaak tegenkomen bij de NAR is dus iets anders dan een apostel uit de Bijbel.

Apostel of profeet in de NAR

Een precieze omschrijving van een apostel of moderne profeet, zoals sommigen zich noemen in de NAR vinden we niet. Een NAR profeet of apostel bekleedt regeringsfuncties in de kerk. Zelfs voorgangers en oudsten zijn aan hen onderworpen. Hun nieuwe openbaringen en leerstellingen zijn voor de hele kerk, wereldwijd. Een voorbeeld is de Zeven Bergen strategie.

Oefenen in profetie komt ook uit de NAR. Neem iemand die je niet kent, zeg wat er in je hoofd opkomt en het is profetisch. Volgens Doreen, een van de vrouwen in het interview die uit de New Age komen, is dit precies zoals het in de New Age gaat. ‘Breng het goud in mensen naar buiten’ is een veelgehoorde opmerking en een profetie mag dus alleen positief zijn. Dit was in de Bijbel echt heel anders, de profeten waarschuwden toen.

Wonderen

Er is niets mis met wonderen, Paulus schrijft er ook over. Maar hij schrijft in 1 Korinthe 12 ook dat de Geest de gaven uitdeelt aan Wie hij wil, wij kunnen geen genezing claimen bij God. De soevereiniteit van God ontbreekt in de NAR.

Volgens Rick Joyner zullen in de laatste dagen kinderen hun handen op ziekenhuizen leggen en alle zieken genezen. ‘Bethelchurch’ beweert 19 mensen uit de dood hebben laten opstaan en David Hogan, die vorig jaar nog in Nederland was, zegt zelfs met zijn team 500 mensen uit de dood te hebben opgewekt. Maar het zijn altijd verhalen en meestal ver weg, in derde wereld landen. We zien er nooit een filmpje van. Het is toch bijzonder dat er nooit iemand bij aanwezig is met een mobiele telefoon.

Volgens Bill Johnson wil God altijd genezen, zonder uitzondering. En een evangelie zonder wonderen en tekenen is onvolledig. Hij zegt niet dat je te weinig geloof hebt wanneer je niet geneest, maar dit wordt wel geïmpliceerd, doordat hij zegt dat het nooit aan God ligt.

Muziek

Het is natuurlijk niet leuk om kritiek te horen over muziek die je graag luistert. Muzikaal is ‘Bethel Music’ goed en ook ik heb er een tijdje naar geluisterd. De leer achter de muziek is helaas fout. ‘Bethel’ zegt zelf de muziek te gebruiken om wereldwijd hun leer te verspreiden. Door de muziek word je voorbereid op de leer áchter de muziek.

Muziek doet iets met een mens. Als je iets vaak zingt, ga je het geloven. Zoals je aanbidt, zo geloof je. Een preek vergeet je vaak, maar muziek blijft hangen.

Het gevaarlijke is dat wanneer je de theologie en het jargon niet kent, het ook niet herkent in de muziek. Holly Pivec noemt het voorbeeld van een man die veel ervaring had in de drugswereld. Hij herkende iedere heroïneverslaafde op straat. Terwijl een ander ook dagelijks op straat loopt, langs dezelfde verslaafden en niets ziet.

The Passion Translation

Brian Simmons, de schrijver van The Passion Translation zegt zelf dat hij geen expertise heeft in Bijbelse talen, maar God geeft hem de vertaling bovennatuurlijk.

The Passion Translation staat vol met NAR termen. Daardoor lijkt het, wanneer je deze vertaling leest, dat de leer van de NAR Bijbels is onderbouwd, maar dat is natuurlijk niet zo. De termen die de NAR gebruikt bestónden tot voor kort niet eens, dus het is idioot dat deze woorden in een Bijbelvertaling staan.

Eén voorbeeld waaruit blijkt dat de NAR-leer is verwerkt in The Passion Translation, is Matteüs 10 vers 2:

“De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon die Petrus genoemd werd, en Andreas, zijn broer; Jakobus, de [zoon] van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer” (HSV)

“Now, these are the names of the first twelve apostles: first Simon, who is nicknamed Peter, and Andrew, his brother. And then Jacob and John, sons of Zebedee” (TPT)

Brian Simmons schrijft ‘de namen van de eerste 12 apostelen’. Dit staat er niet in de grondtekst en het suggereert dat er later (op Paulus na) nog meer apostelen kwamen. Doreen (in het filmpje) zegt dat de duivel zo The Passion Translation gebruikt om zijn valse leer te verspreiden.

Een goede vertaling én er dagelijks uit lezen is dus belangrijk. Het beschermt ons tegen een valse leer. De duivel wil niet dat we de hele Bijbel lezen. Volgens Holly Pivec is bijna alles wat Bill Johnson uit de Bijbel citeert, buiten de context waarin het is geschreven. Maar men denkt ‘Bil is door God geïnspireerd’, dus bijna niemand leest het na.

Let op!

Nog een paar laatste waarschuwingen van Holly Pivec waarmee ik wel kan instemmen:

 • De NAR verspreidt zich razendsnel. Iedereen wil profeteren en wonderen doen. De NAR doet volgens Holly Pivec een beroep op onze trots en macht. Steeds hoor je ‘God gaat jou gebruiken’.
 • Wereldwijd zijn er scholen met een ‘bovennatuurlijke bediening’ naar het model van ‘Bethelschool’. Daarmee komen ook New Age en andere demonische invloeden de kerk binnen.
 • Deze uitspraak van Holly vond ik wel scherp: “In de Bijbel wordt van Deuteronomium 13 tot Openbaring 13 gewaarschuwd voor valse profeten die zullen opstaan en het gebruik van tekenen en wonderen om mensen te misleiden. Mensen worden nu voorbereid om de valse apostelen en antichrist te omarmen”.
 • Let op wanneer men een favoriete voorganger meer ‘quote’ dan de Bijbel, of wanneer er geen plaats is voor verschillende meningen.
 • ‘Global Legacy’ , het leidersnetwerk van ‘Bethel’ werft actief voorgangers en oudsten. Kerken geven geld uit om er cursussen te volgen.

4 reacties

 1. Kees Neven schreef:

  Hallo Heleen,

  Met belangstelling heb ik je stuk gelezen. Wat mij opvalt is dat je graag wilt dat de bijbel gebruikt wordt.
  in je stuk beargumenteer je de stelling dat er 12 apostelen aangesteld zijn en daarna nooit meer niet met bijbelse argumenten maar met de mening van een onderzoeker.

  Ik heb veel respect voor onderzoekers, maar het is wel een onderzoeker, en geen bijbels woord.

  Welke woord gebruikt zij als onderbouwing? Mijn inziens moet je dit sterker verwoorden omdat je anders een stelling neerzet en deze onderbouwt met iemand die het met je stelling eens is.

  In de theologie is deze stroming ook aanwezig (wonderen stoppen nadat de 12 discipelen van Jezus gestorven zijn) Er zijn ook ander theologische stromingen die weer andere dingen zeggen.
  Het Cessationisme, zoals de stroming heet die het apostolisch tijdperk verdedigd als tijd waarin wonderen gebeuren, zijn ook verdeeld. Het lijkt erop dat jij het hebt over het reguliere Cessationisme, klopt dat?

  Ik heb een paar teksten die ik lastig vind te plaatsen in het Cessationisme stroming en kom daar niet goed uit. Heb jij daar een verklaring voor?

  Het zijn de teksten uit 2 korinthiers 11:13
  Paulus schrijft hier: zulke lieden zijn schijn- apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

  Hoe kunnen mensen(apostelen) zich voordoen als een van de 11 apostelen? iedereen kende deze apostelen toch?

  1 Korinthiers 12:28-29
  En God heet sommige aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, , verder krachten, daarna gaven van genezing en bekwaamheid om te helpen om te besturen en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen?, allen profeten? allen Leraars, allen krachten? Hebben allen de gave van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken soms allen? Streef dan naar de hoogste gaven!

  Als er 12 apostelen waren en niet meer, is dit een moeilijk te begrijpen vergelijking.
  Het gaat erover wat God heeft aangesteld in de Gemeente. Het Cessationisme zegt dat er eerst 12 apostelen waren, dat zij de gemeente hebben gesticht en daarna alleen nog maar oudste en diakenen werden aangesteld. Dat lijkt mij een tegenstrijdigheid met deze tekst voor de gemeente.

  Hoe zie jij dat?

  groetjes Kees Neven

 2. Heleen schreef:

  Dag Kees, bedankt voor je reactie! Ik vind het fijn dat jij een inhoudelijke vraag stelt. Dit is trouwens niet mijn ‘stuk’ zoals je schrijft, maar ik probeerde een korte samenvatting te maken van het gesprek tussen Holly Pivec, Doreen Virtue en Melissa Dougherty (YouTube filmpje). Blijkbaar heb ik dit niet goed verwoord.

  Je vraag maakt meteen de verwarring duidelijk die er is over de NAR en de Pinkster/charismatische beweging. Holly Pivec zegt niet dat er 12 apostelen zijn aangesteld en daarna nooit meer. In het filmpje gaat het onder andere over het verschil tussen apostelen in de Bijbel en NAR apostelen. Ze zegt juist in het filmpje dat ze géén cessationist is. Dat is vaak wel het (onterechte) verwijt wanneer je vragen hebt bij de leer van de NAR. In haar boek ‘A New Apostolic Reformation?: A Biblical Response to a Worldwide Movement’ legt ze uit hoe de NAR afwijkt van de klassieke Pinkster- en charismatische beweging. Holly Pivec zegt wel in wonderen en tekenen te geloven, maar ze gelooft niet dat ieder christen wonderen en tekenen moet leren, om zo de fysieke hemel naar de aarde te halen, zodat Christus terug kan komen. Dat is iets anders. Het probleem is denk ik, dat velen het verschil niet kennen tussen de NAR en de Pinkster/charismatische beweging.
  Ik denk trouwens dat niemand 100% cessationist is. Tim Keller bijvoorbeeld, noemt zichzelf in dit filmpje een ‘gematigd’ of ‘voor 80%’ cessationist en ik las ergens dat zelfs Calvijn de mogelijkheid openhield dat God opnieuw bijzondere Geestesgaven kan schenken als de nood van de kerk dat vereist. Eerlijk gezegd weet ik niet wat je bedoelt met het ‘reguliere cessationisme’. Ik ken wel de ‘streeptheologie’, die leert dat wonderen en tekenen niet meer voorkomen. Ik geloof wel dat God nog steeds wonderen en tekenen doet.

  Ik ben natuurlijk geen theoloog, maar gebruik wel graag de Bijbel. De teksten die je noemt heb ik opgezocht. Er waren inderdaad meer apostelen in de tijd van de Bijbel. In 1 Korinthe 15:7 schrijft Paulus dat Christus aan alle apostelen verscheen en dat ging om meer dan de twaalf alleen. Misschien was Barnabas ook een profeet? De andere apostelen waren vaak zendelingen of kerkplanters. Het belangrijkste in 2 Korinthe 11:13 is volgens mij het feit dat Paulus waarschuwt tegen valse apostelen. Zij zijn niet, net als Paulus, tot deze dienst geroepen maar hebben zichzelf tot apostel uitgeroepen. Deze valse apostelen zijn een gevaar voor het ware evangelie, de ‘theologie van het kruis’. Deze waarschuwing geldt vandaag nog, want ook Jezus waarschuwde al voor valse apostelen.
  1 Korinthiers 12:28-29 wordt vaak door NAR-apostelen gebruikt als bewijs voor de profeten of apostelen zoals zij die hebben. Volgens de NAR krijgen hedendaagse apostelen boodschappen van God door, de profeet legt de boodschap uit en oudsten en voorgangers moeten zich eraan onderwerpen. De vraag is of apostelen nu echt nog zo functinoneren. In 1 Titus 1:5, 1 Petrus 5:1-3 en Handelingen 14:23 werden oudsten aangesteld om de kerk te besturen in plaats van nieuwe apostelen.
  Nog even over je vraag hoe mensen zich konden voordoen als apostelen in Korinthe. Ik weet niet of iedereen in Korinthe alle 12 apostelen kende. Ze zijn er toch niet alle twaalf geweest, ik lees dat niet. Paulus is drie keer in Korinthe geweest en Titus is er geweest.

 3. Cindy schreef:

  Hoi Heleen, laatst zag ik op jouw blog een soort van YouTube filmpje.over charismatische uitingen. We hadden het er nog over afgelopen zaterdag bij de ETS….maar ik kan het nu nergens meer vinden…. zoek ik niet goed, of kan het zijn dat je het inmiddels verwijderd hebt…..

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: