LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

NAR-woordenlijst

NAR woordenlijst

NAR-leiders en NAR-volgers herkennen

Deze NAR woordenlijst ‘A GLOSSARY OF NEW APOSTOLIC REFORMATION TERMINOLOGY’  kwam voorbij op Facebook. Ik hou van lijstjes, ze maken het overzichtelijk. Dit is een lijst van 84 veelgebruikte woorden of termen in de New Apostolic Reformation.

Volgens de maker van deze woordenlijst herken je leiders en volgers van de NAR aan dit taalgebruik. Sommige woorden uit de lijst zijn Bijbels, maar de betekenis en toepassing zijn heel anders dan wat de Bijbel leert. In de Passion Translation worden deze woorden ook veel gebruikt, zodat het lijkt alsof de NAR leer Bijbels is.

8 jaar ‘beweeg’ ik mijzelf (laat ik meteen een woord uit de lijst gebruiken 😉) in evangelisch/charismatische kerken. Toen ik de woordenlijst bekeek schrok ik hoeveel woorden ik herkende. Het eerste jaar wist ik niet wat ik hoorde allemaal en dacht dat ik heel veel had gemist in mijn leven als christen. Al snel prikte ik door de terminologie heen en op dit moment geniet ik meer het bestuderen van de Bijbel.

NAR woordenlijst

Dit is de lijst zoals hij in het genoemde artikel staat, alleen de beschrijving heb ik wat korter gehouden.

1. ACCELERATE/VERSNELLEN: Een soort goddelijk versnellingsproces van gunstige omstandigheden. Bijvoorbeeld meer zalving, financiën of gezondheid.

2. ACCES/TOEGANG: Toegang tot speciale kennis of Gods aanwezigheid. Deze toegang omvat meestal het betalen voor hun laatste cursus of het bijwonen van een van hun vergaderingen.

3. ACTIVATE YOUR FAITH/ACTIVEER JE GELOOF: God heeft je nodig om voldoende geloof op te wekken

4. ACTIVATION/ACTIVEREN: Ook wel bekent als ‘uitstappen in geloof’. Verwijst meestal naar een soort geschenk of zalving, te verkrijgen op een bovennatuurlijke conferentie of cursus waar ‘activering’ wordt beloofd.

5. ALIGNMENT/AFSTEMMING: Een voorbeeld hiervan is jezelf te positioneren om te begrijpen wat God op aarde doet, en er deel van uit te maken.

6. ANGELS/ENGELEN: In de NAR leren bepaalde leiders dat gelovigen engelen kunnen bevelen en zelfs slapende engelen wakker kunnen maken.

7. ANOINTING/ZALVING: Bedoelt wordt dat de zalving je in staat zal stellen om geweldige werken uit te voeren, geweldige boodschappen te verkondigen en over het algemeen een beter leven dan de gemiddelde gelovige die met minder genoegen neemt.

8. APOSTLE&PROPHET OR APOSTOLIC&PROPHETIC/APOSTEL&PROFEET OF APOSTOLISCH&PROFETISCH :Deze zelfbenoemde ‘generaals van het geloof’ rusten hun volgelingen uit om de zeven sferen van de samenleving te veroveren, heerschappij te nemen, de hemel naar de aarde te brengen en in tekenen en wonderen te wandelen.

9. ASSIGNMENT/OPDRACHT: God heeft iedereen een bepaalde opdracht gegeven, het probleem met dit woord in NAR-kringen is dat het alles kan betekenen, omdat het totaal subjectief is

10. ATMOSPHERE/ATMOSFEER: De sfeer in een bijeenkomst speelt een cruciale rol door verwachting te creëren en de zintuigen wakker te maken.

11. ATTRACT/AANTREKKEN: Gelovigen in wie God al woont, moeten verdere maatregelen nemen om ‘Zijn tegenwoordigheid aan te trekken’

12. AWAKENING/OPWEKKING: Dit belooft dat er een grote opwekking zal komen, die jou en het land waar de bijeenkomst wordt gehouden zal veranderen.

13. BILLION SOUL HARVEST/GROTE OOGST: Een oogst van een miljard zielen zal vermoedelijk het resultaat zijn van een geweldige opwekking in de eindtijd.

14. BINDING AND LOOSING/BINDEN EN LOSLATEN: NAR-aanhangers proberen alles te binden: armoede, ziekten, territoriale geesten, naderende stormen, maar het meest populair is dat we Satan en demonen kunnen binden. Dit maakt deel uit van de NAR-methode voor geestelijke oorlogvoering.

15. BIRTHING/GEBOORTE OF ZWANGER ZIJN VAN…: Mensen zijn mogelijk ‘zwanger’ van nieuwe openbaringen, mantels en verhoogde zalvingen. De NAR gedijt op activiteit en er moet iets nieuws gebeuren om volgers in een permanente staat van verwachting te houden – om hen te helpen vergeten dat de vorige verwachting niet uitkwam.

16. BREAKTHROUGH/DOORBRAAK: Nog steeds aan het worstelen met zonde, financiën, gezondheid, gebrek aan geestelijke ervaringen? De oplossing ligt in het feit dat God heeft besloten dat het een jaar of seizoen van doorbraak is.

17. CULTURAL ARCHITECT/CULTUURVERANDERAAR: Deze mensen herstellen steden, beïnvloeden landen en veranderen de samenleving.

18. CULTURE/CULTUUR: Door een koninkrijkscultuur of opwekkingscultuur te creëren, hoopt de NAR de samenleving te beïnvloeden wat zal leiden tot de transformatie van de wereld.

19. DECREE&DECLARE/BESLUITEN&PROCLAMEREN: NAR-aanhangers geloven dat ze hun geloof moeten oefenen, tot hun berg moeten spreken en heerschappij in een bepaalde situatie.

20. DESTINY/BESTEMMING: In de NAR-wereld komt je ‘bestemming’ meestal met een vorm van grootheid en grote werken, een mens-gecentreerde theologie verheerlijkt de mens.

21. DISCIPLING THE NATIONS/TOT DISCIPEL MAKEN VAN EEN LAND: NAR-aanhangers gebruiken Matteüs 28:19 om hun verhaal te passen en beweren dat letterlijke naties zullen worden gered.

22. DOMINION/HEERSCHAPPIJ/KONINKRIJK: Deze theologie is de overtuiging dat de aarde op de hemel gaat lijken, aangezien de kerk heerschappij neemt over de zeven sferen / bergen van de samenleving.

23. DOUBLE PORTION/DUBBEL DEEL: Het door wonderen geobsedeerde NAR wil zijn zoals Elisa, die Elia om een ​​dubbel deel van zijn geest vroeg (2 Koningen 2:9). De NAR laat het deel weg dat ondanks een dubbele zalving, Elisa stierf aan een ziekte.

24. DOWNLOADS: Een ander woord voor een openbaring of een soort spirituele download: Het is een mooie manier om te zeggen dat je iets van God hebt ontvangen en het geeft je verhaal meer gewicht als je anderen vertelt over wat je hebt ontvangen.

25. DRUNK IN THE SPIRIT/DRONKEN IN DE GEEST: Gebaseerd op de veronderstelling dat de discipelen zich gedroegen als dronkaards van Pinksteren.

26. ENCOUNTER/ONTMOETING: Dit is een must op je geestelijke CV als je enige vorm van erkenning of aanvaarding NAR kringen wil.

27. EXPECTATION/VERWACHTING: NAR-volgelingen wordt geleerd hun verwachtingsniveau te verhogen, omdat dit de kans vergroot op dat hetgeen ze verwachten ook daadwerkelijk zal gebeuren.

28. FAVOUR/GUNST: De NAR-versie van het ontvangen van Gods gunst kan verschillende voorwaarden bevatten. Bijvoorbeeld bidden of vasten voor een bepaalde tijd, risico’s nemen (buiten de Schrift handelen) onbetwistbare onderwerping aan uw leiders.

29. FIRE/VUUR: Er wordt gedacht dat het fysieke gevoel van warmte in het lichaam de Heilige Geest manifesteert.

30. FIVEFOLD MINISTRY/VIJFVOUDIGE BEDIENING: Deze term wordt gebruikt om de vijf soorten leiders te beschrijven die God zijn kerk schonk (Efeze 4:11).

31. GLORY/GLORIE: NAR-aanhangers willen een ervaring van Gods heerlijkheid, waarvan ze denken dat het wordt weergegeven op verschillende manieren: glitter, rook, goud stof enz.

32. TO EARTH OR HEAVEN INVADING EARTH/DE HEMEL AAR DE AARDE OF DE HEMEL DIE DE AARDE BINNENDRINGT: De NAR gebruikt Mattheüs 6:10 om hun zoektocht te rechtvaardigen om de aarde op de hemel te laten lijken. De redenering is als volgt – er is geen ziekte in de hemel, dus er mag geen ziekte op aarde zijn enz.

33. HOSTING THE PRESENCE/GOD’S AANWEZIGHEID VERWACHTEN: Er wordt aangenomen dat je door het oprecht verwachten van de aanwezigheid, atmosferische verschuivingen zult genereren waar je ook gaat, en meer doorbraken zult ontvangen.

34. IMPARTATION/IMPARTATIE: De NAR-apostel of profeet kan je de hand opleggen, op of in je richting blazen, waardoor je achterover valt als een teken dat God echt aan het werk is.

35. INCREASE/VERHOGEN: Johannes de Doper wees Christus aan als iemand die groter was. “Hij moet meer worden, ik echter minder” (Johannes 3:30 HSV). De NAR wijst naar Christus als voorbeeld, in sommige opzichten bijna een gelijke, en wat tekenen en wonderen betreft, is Christus minder.

36. INFLUENCE/INVLOED: In de kern van de NAR-theologie ligt het fantasievolle idee dat de kerk de zeven bergen of sferen van de samenleving moet beïnvloeden en in hun macht moet krijgen. Dit is een van de redenen waarom NAR-aanhangers zo blij zijn als ze de gelegenheid hebben om te profeteren of wereldleiders te adviseren.

37. INTIMACY WITH GOD/INTIMITEIT MET GOD: De criteria die worden gebruikt om ons niveau van intimiteit met God te bepalen, worden subjectief. Voelen we ons dicht bij hem? Hebben we kippenvel tijdens onze rustige tijd met hem?

38. KAIROS: Sommige NAR-leiders spreken over Kairos-momenten, dit zijn momenten waarop God iets belangrijks doet, en als je niet op de hoogte bent van het seizoen of het ‘Kairos-moment’, ga je iets missen.

39. KINGDOM/KONINKRIJK: “Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier” (Johannes 18:36 HSV). De fout van NAR-leer is het geloof dat de kerk de heerschappij over de koninkrijken van deze wereld moet nemen voordat Christus kan terugkeren.

40. LEGACY/ERFENIS: NAR-leiders moedigen hun volgers aan om zo te leven dat ze een geweldige erfenis achterlaten. In de NAR zul je zogenaamd grotere wonderen verrichten dan Jezus, dus je nalatenschap zal net zo belangrijk zijn als de Zijne, je bent tenslotte net zo glorieus als Hij.

41. LEVEL/NIVEAU: Gelovigen moeten groeien in hun geloof, maar dat staat ver af van de eindeloze niveaus die de NAR biedt. Doorgaans zal een valse apostel of profeet beweren dat “God ons naar het volgende niveau brengt”.

42. MANIFESTATION/MANIFESTATIE: Deze ‘bovennatuurlijke manifestaties’ zouden een teken zijn dat God of engelen aanwezig zijn. Het kunnen voorwerpen zijn zoals veren, edelstenen of goudstof die worden gevonden, en het kan een fysieke reactie zijn zoals onvrijwillige spasmen, hysterisch geschreeuw enz.

43.MANTLE/MANTEL: Als de NAR spreekt over het ontvangen van iemands mantel, gebruiken ze ter rechtvaardiging dezelfde tekst als voor een ‘dubbele portie’ (2 Koningen 2). Maar de NAR is een beweging die mannen en vrouwen verheft, dus het is niet verrassend dat ze God vragen om de mantel of zalving van de doden wiens bediening ze begeren.

44. MIRACLE/WONDER: Beweringen van ‘wonderen’ in NAR-kringen komen net zo vaak voor als vliegen rond een mesthoop. Honderden zouden zogenaamd uit de dood zijn opgestaan ​​- zonder dat één enkele overlijdensakte openbaar is gemaakt.

45. MORE/MEER: Er is altijd meer te beleven in de NAR, misschien heb je deze zin gehoord die de spreker op het podium uitspreekt of wanneer er voor iemand gebeden wordt: “meer Heer, meer, geef hem meer”

46. NEW MOVE/NIEUW SEIZOEN OF BEWEGING: Terwijl Jezus zijn kerk bouwt, bouwt de NAR aan zijn eigen kleine koninkrijk, en een deel van dat proces omvat het creëren van hype en verwachting. Weinigen gebruiken de tijd tussen de nieuwe bewegingen en stadionevenementen die ze doen ontbranden, om de claims en resultaten van de vorige beweging te evalueren.

47. OPEN HEAVEN/OPEN HEMEL: Een ‘open hemel’ is een ‘gevoel van aanwezigheid’ of een zogenaamd geografische locatie waar de hemel dichtbij de aarde is.

48. PORTAL/PORTAAL/DEUR: Sommige NAR-leraren zullen het verhaal van Jacob’s droom (Genesis 28) van engelen die een trap opklimmen en afdalen tussen hemel en aarde gebruiken als een voorbeeld van een portaal. Deze portalen zouden mensen naar verluidt toegang geven tot de hemelse gewesten, en zouden het hemelse rijk een grotere invloed geven in het aardse gebied beneden.

49. POSITION YOURSELF/BEPAAL JE POSITIE: Er zijn leringen over hoe je jezelf moet positioneren om: van God te horen (wat niets te maken heeft met het lezen van de Schrift), een zegen te ontvangen, in het bovennatuurlijke te wandelen enz.

50. POVERTY SPIRIT/GEEST VAN ARMOEDE: Sommige leraren richten zich uitsluitend op het materiële aspect, ze leren dat de geest van armoede er een is die je ervan weerhoudt rijk te worden.

Het andere aspect zou kunnen worden omschreven als een armoede-mentaliteit, gedachten dat je iets niet verdient, je zult nooit slagen, je bent te negatief etc.

51. PRESENCE/AANWEZIGHEID: Door te beweren dat ze tijdens hun samenkomsten Gods aanwezigheid voelen, wordt de menigte ervan overtuigd dat er iets bijzonders plaatsvindt.

52. PROMOTION/PROMOTIE: Dit kan verwijzen naar een seculiere promotie of een soort geestelijke promotie naar het volgende niveau.

53. PROPHETIC WORD/PROFETISCH WOORD: NAR-aanhangers gedijen op profetische woorden – omdat ze altijd gaan over hoe geweldig ze zijn en hoe geweldig ze zullen zijn (laat een erfenis achter enz.)

54. PROSPER-PROSPERITY/VOORSPOED-WELVAART: 3 Johannes 2 wordt buiten de context gebruikt om materiële welvaart te rechtvaardigen. Geestelijk gesproken beloofde Jezus ons een overvloedig leven, maar Hij beloofde ook lijden, beproevingen en beproevingen en beloofde nooit rijkdom.

55. REALM/KONINKRIJK/PLAATS: Terwijl Paulus leerde  God en Vader ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend (Efeze 1:3), biedt de NAR cursussen aan over hoe je toegang krijgt tot de hemelse rijken. Veel van de leraren in de NAR beweren reizen naar de hemel te hebben gemaakt waar ze een soort openbaring ontvingen.

56. RECEIVE/ONTVANGEN: Wordt gewoonlijk gebruikt door de persoon die het bedient, en moedigt de ontvanger van het gebed aan om meer te ontvangen van welke bijdrage dan ook die zij ervaren

57. RELEASE/VRIJGEVEN: Een woord dat in een vergelijkbare context wordt gebruikt om te besluiten en te proclameren, de aanname is dat we de macht hebben om te doen wat alleen God kan doen.

58. RELIGIOUS SPIRIT/GEEST VAN RELIGIE: In NAR-kringen wordt deze term vaak gebruikt om diegenen te beschrijven die hun valse leerstellingen en obsessie met tekenen en wonderen in twijfel trekken. Het wordt ook door hen gebruikt om het meer traditionele type kerken te beschrijven.

59. RESET/HERSCHIKKING: Je kunt NAR-profeten horen spreken over God door op een resetknop te drukken, waardoor de dingen weer op één lijn komen te staan.
60. REVELATION/OPENBARING: Nu is het waar dat God onze ogen opent, of ons verlicht voor de waarheid in de Schrift. Valse leraren zullen echter beweren dat God hun een nieuwe openbaring heeft gegeven voor het hele lichaam van Christus.
61. REVIVAL/OPWEKKING: Een van de meest gebruikte woorden in de NAR. Wat de NAR beweert dat het een opwekking is, is gewoon een massale bijeenkomst onder leiding van zelfbenoemde apostelen en profeten, waarbij het woord van God wordt verdraaid en de hordes valse bekeerlingen en bijbelse onwetende volgelingen in hun gehoor worden gemanipuleerd.

62. REVIVALIST/EVANGELIST: Iemand die opereert in de invloedssfeer van de samenleving en opwekking brengt.

63. SCHOOL OF SUPERNATURAL MINISTRY/SCHOOL VAN EEN BOVENNATUURLIJKE BEDIENING: Bekrachtigingen en activeringen misleiden studenten om te geloven dat ze bovennatuurlijke gaven hebben. Studenten worden ‘geleerd’ hoe ze zieken moeten genezen, profeteren, met kennis van zaken kunnen werken en worden aangemoedigd om risico’s te nemen.

64. SEER/ZIENER: In het oude testament was een ziener een profeet die visioenen ontving. De NAR leert dat mensen met een profetische zalving dingen kunnen onderscheiden in de geest en de hemelse rijken.

65. MOUNTAIN MANDATE/ZEVEN BERGEN MANDAAT: Dit mandaat komt voort uit de Kingdom Now of Dominion theologie. Het is de verkeerde opvatting dat de kerk geroepen is om de zeven bergen of sferen van de samenleving te transformeren: kunst & cultuur, overheid, media, onderwijs, religie, familie en zaken. Apostelen en profeten zullen de kerk leiden die uiteindelijk de samenleving zal veranderen en Gods koninkrijk op aarde zal vestigen, zodat Christus kan terugkeren naar een aarde die op de hemel lijkt.

66. SHIFT/VERSCHUIVING: Het kan betekenen dat er een cultuuromslag is omdat God een nieuwe generatie gebruikt om de wereld te beïnvloeden, of het kan verwijzen naar een spirituele verandering die heeft plaatsgevonden.

67. SIGNS&WONDERS/TEKENEN&WONDEREN: De ‘encounter gospel” van de NAR gaat ervan uit dat zonder tekenen en wonderen het evangelie wordt gereduceerd tot woorden en niet effectief zal zijn.

68. SLAIN IN THE SPIRIT/VALLEN IN DE GEEST: Vermoedelijk een teken dat de macht van God is gekomen op een persoon die is omgevallen. Dit gebeurt meestal tijdens de ‘bedieningstijd’, wanneer de prediker ‘predikt’ door mensen op het voorhoofd aan te raken, ze aan te duwen of erop te blazen.

69. SOAKING: Doordrenkend gebed of onderdompelen in Gods aanwezigheid is vermoedelijk een tijd van intimiteit met God, waar ‘soakers’ van God horen, God ontmoeten, of waar hun geest kan inwerken met het 3e hemelrijk. Een andere vorm van ‘soaking’ is grave soaking (grafzuigen). Iemand gaat op het graf liggen van een overleden persoon van wie hij of zij gelooft dat hij een grote zalving heeft gehad en wonderen heeft verricht. Ze geloven dat het mogelijk is om de zalving van de overledene over te dragen door het op te nemen.

70. SOUND/GELUID: De NAR wordt sterk beïnvloed door heidense en New Age overtuigingen. Daarom zijn sommige NAR-leraren van mening dat frequenties, trillingen en geluiden genezing kunnen brengen of een verschuiving in de hemelen kunnen veroorzaken.

71. SOW/ZAAIEN: Het is Bijbels om het koninkrijk van God te geven of te ‘zaaien’. Het is niet Bijbels om de wet van tiende te onderwijzen, of om te leren dat als je geeft, God geld terug garandeert

72. SOZO: Dit is een uiterst gevaarlijke vorm van innerlijke genezing die visualisatie en verschillende onbijbelse methodologieën gebruikt. Het is gewoon een ander pad naar mystiek en doctrines van demonen.

73. SPIRIT OF…/GEEST VAN…: Vul in met wat je probleem ook is. Als je arm bent, bestraf dan de geest van armoede, als je een probleem hebt met je humeur, bestraf de geest van woede enz.

74. SPIRITUAL WARFARE/GEESTELIJKE OORLOG: Onbijbelse concepten zoals ‘spiritual mapping’, het binden van Satan, generatievloeken verbreken, geesten uit de gelovigen werpen, berouw tonen namens uw natie of familielijn, zich bezighouden met profetische daden, Satans wettelijke rechten op een grondgebied vernietigen enz., worden geaccepteerd als waarheid en beoefend in de NAR.

75. SUDDENLY/PLOTSELING: Een ‘plotselinge’ periode is een van aangename verrassingen, nooit op handen zijnde vervolging of ontberingen. Het kan van alles betekenen – van plotselinge materiële winst tot een vorm van bovennatuurlijke interventie.

76. TESTIMONY/GETUIGENIS: omdat de Schrift een ondergeschikte rol speelt in de NAR, zijn getuigenissen van cruciaal belang.

Sommigen zijn bovendien van mening dat wanneer een persoon een getuigenis geeft van wat God heeft gedaan, de kracht wordt vrijgegeven om het wonder in het leven van de toehoorders te herhalen.

77. TRANSFER OF WEALTH/OVERDRACHT VAN RIJKDOM: Gekoppeld aan financiële toename en het welvaartsevangelie, met het idee dat er in deze laatste dagen rijkdom zal worden overgedragen naar het koninkrijk van God om een ​​eindtijdoogst te financieren.

78. TRANSFERENCE OF ANOINTING/OVERDRACHT VAN ZALVING: De overtuiging dat de zalving niet alleen kan worden overgedragen door handoplegging, maar ook door nabijheid. Het gevolg van deze overtuiging is dat NARites ‘gezalfde’ apostelen en profeten achtervolgen, die niets minder dan mediums zijn geworden voor hun goedgelovige volgelingen.

79. TRANSFORMATION/TRANSFORMATIE: Gekoppeld aan het zevenbergmandaat (65).

80. UNITY/EENHEID: Hoewel de NAR aanzienlijk is gegroeid, is de ‘eenheid’ die ze ervaren naarmate verschillende stromen/bewegingen samenkomen, ten koste gegaan van de waarheid.

81. UNLOCK/ONTGRENDELEN: Terwijl gelovigen alles hebben ontvangen wat ze nodig hebben met betrekking tot leven en godsvrucht (2 Petrus 1:3), is er in de NAR een voortdurende zoektocht naar het volgende mysterie dat zal worden onthuld, of om het volgende niveau van macht te bereiken.

82. UPGRADE: Een upgrade in NAR-kringen betekent dat je op een bepaald gebied een hoger niveau hebt bereikt.

83. VISION/VISIOEN: Visioenen wegen net zo zwaar als de Schrift en worden gebruikt om leringen te verifiëren, of om te laten zien hoe spiritueel je bent en dat het bovennatuurlijke actief is in je leven

84. VISITATION/VISITATIE: Gebruikt om een ​​bovennatuurlijke ontmoeting met God of een engel te beschrijven. Visitaties van God en engelen komen veel voor in de NAR. In feite zijn er waarschijnlijk meer beweringen van visitaties in de NAR-beweging in een maand dan in de Schrift zijn opgetekend.

Bron

https://fitl.co.za/2020/04/29/a-glossary-of-new-apostolic-reformation-terminology

Met dank aan Rick Becker van ‘Famine in the land’ voor de toestemming om dit te plaatsen! 

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: