LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Missie van Paulus & 2 KORINTHE

Missie van Paulus & 2 KORINTHE

2 Korinthe, filmpje ‘The Bible Project’

Schrijver en achtergrond

Paulus schreef deze brief aan Korinthe, vanuit Macedonië, die ook bedoeld was voor alle christenen in heel Achaje. De gemeente in Korinthe heeft hem veel zorgen bezorgd en hij schreef hen vier keer. Deze brief schreef hij na de 1e brief en waarschijnlijk is daartussen nog een brief gestuurd, na een teleurstellend bezoek aan de gemeente in Korinthe. Deze brief schreef hij nadat hij weer goede berichten had gehad over de gemeente, via Titus. Hij schreef de brief waarschijnlijk niet in één keer, maar in gedeelten over een langere periode.
Deze brief is de meest persoonlijke en bijna helemaal autobiografisch. Paulus schrijft, net als in zijn andere brieven over zijn eigen ervaringen met ellende, lijden, tegenspoed en doodsgevaar.

Missie van Paulus

Paulus’ apostelschap

Paulus zag zichzelf als dienaar van Christus, als dienaar van het evangelie, dienaar van de kerk en als apostel van Jezus Christus. Hij wilde in zijn leven zoveel mogelijk heidenen winnen voor Christus, zoals Hij hem had opgedragen:

En Hij zei tegen mij: Ga, want Ik zal u ver weg zenden, naar de heidenen (Handelingen 22:21 HSV).

Ook deed hij tekenen en wonderen, door de kracht van Geest van God.
Paulus was een pionier en bracht het evangelie op plaatsen waar het nog onbekend was. Hij was slim en ging naar belangrijke plaatsen aan doorgaande wegen. Hij starte daar een gemeente, hield later contact met hen en ging zo mogelijk op bezoek. De bedoeling was dat de kerken het evangelie weer verder zouden verspreiden.

Motivatie

Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen (2 Korinthe 5:11 NBV).

Wat ons drijft is de liefde van Christus (2 Korinthe 5:14 NVB).

Paulus kreeg kritiek op zijn apostelschap in Galatië, Korinthe en Filippi. Hij gaat toch door, want hij hecht meer waarde aan het oordeel van Jezus, als Hij terugkomt.

Het kruis van Christus is de kern van de verkondiging van Paulus. In de ogen van mensen iets dwaas, maar God heeft bepaald dat het kruis de wereld kan redden. Het oordeel over wat wijs en dwaas is, wordt omgekeerd door God. Christenen moeten dus omgekeerd worden in hun denken: wat ze vroeger wijs vonden, moeten ze nu niet meer zo hoog waarderen. Wat zij voor hun bekering dwaas vonden, zullen ze nu wijs gaan vinden.

Paulus heeft ervaren dat het kruis in het leven van een christen vormend is. We delen in het lijden van Christus, Hem kennen is lijden kennen. Een wereldse levensstijl mag niet meer overheersen.

Mysterie

Het woord ‘mysterie’ komt 27 keer voor in het Nieuwe Testament, 21 keer van Paulus. Met een mysterie bedoelt Paulus, Gods beslissende ingrijpen in de geschiedenis op aarde door Christus.

[namelijk] het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen (Kolossenzen 1:26 HSV).

Het evangelie is nu voor Joden én heidenen, beide hebben Christus nodig.

Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader (Efeze 2:14-18 NVB).

Paulus over de kerk

In het Nieuwe Testament wordt het woord ekklesia vertaald met gemeenschap, kerk, vergadering of bijeenkomst. Er wordt mee bedoeld, de plaatselijke gemeente of een hemelse, de universele kerk.

Paulus gebruikt drie metaforen/beelden voor de kerk. Het lichaam van Christus, een huishouden van God en de tempel.

Inhoud van 2 Korinthe

1:1-2 Aanhef

Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheüs, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaje zijn (2 Korinthe 1:1 HSV).

En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook [deel hebt] aan de vertroosting (2 Korinthe 1:7 HSV).

1:3 tot 7:16 Persoonlijke woorden van Paulus

Paulus prijst God voor Zijn kracht en troost bij lijden.

De Korinthiërs beschuldigen Paulus van wispelturigheid. Hij legt uit waarom hij een brief stuurde, in plaats van een bezoek bracht, Want als hij als onbetrouwbaar gezien wordt, is zijn boodschap over Jezus ook niet betrouwbaar voor de Korinthiërs.

Het lijden van Paulus voert hijzelf aan als bewijs dat God door hem heen werkt. Dit is ook een van zijn belangrijkste onderwerpen in deze brief: Gods kracht wordt geopenbaard in zwakheid.
Het lijden is een geringe last in vergelijking met de eeuwigdurende heerlijkheid die het teweeg zal brengen. De Heilige Geest vormt hem naar het beeld van Christus, een voorschot en waarborg van die heerlijkheid.
Paulus vraagt de Korinthiërs om hun banden met de wereld te verbreken, zodat ze volledig aan God toegewijd kunnen zijn. Het lichaam is een tempel van God. In de tempel woont God te midden van Zijn volk.
Gelukkig kreeg Paulus goed nieuws over de gemeente in Korinthe, via Titus. Zij hebben zich bekeerd van haar eerdere dwaling.

8:1 tot 9:15 De inzameling voor Jeruzalem/collecte

De collecte voor Jeruzalem is voor Paulus de aanleiding om de Korinthiërs te onderwijzen over blijmoedige vrijgevigheid vanuit het sleutelwoord ‘genade’. Hij wil hen aanmoedigen de toezegging voor de collecte ook echt te realiseren. Zij hebben veel geestelijke rijkdom van de Joden gekregen, laat hen de Joden nu ook materieel steunen.

10:1 tot 13:13 Verdediging van Paulus’ apostelschap

Hier valt Paulus de pseudo-apostelen aan en hij gebruikt zelfs sarcasme en cynisme. Zij bevelen zichzelf aan bij de Korinthiërs als geestelijke leiders, op grond van wereldse maatstaven. Paulus laat zich liever voorstaan op zijn zwakheden, want de kracht van Christus wordt zichtbaar in zwakheid. Hij deed dit niet om zijn eigen reputatie te redden, maar hij is bezorgd over de goede naam van het ware evangelie. De pseudo-apostelen hadden die waarheid verdraaid en hij wil hen weerbaar maken tegen hen.

Paulus roept hen op tot zelfonderzoek en hoopt dat dit een ander denken en gedrag oplevert.

 

ETS-Bijbelcursus

Over de ETS-Bijbelcursus ben ik erg enthousiast. Binnenkort heb ik examen. Ik leer altijd door te ‘strepen’ met mijn markeerstiften en een samenvatting te maken. Door deze blog over 2 KORINTHE & de missie van Paulus, deel ik iets uit het Woord van God op deze website en leer ik meteen voor mijn examen.

Deze blog heb ik gemaakt met hulp van:

Filmpje en folder van de ETS-Bijbelcursus

Eerst even wat reclame voor de ETS. In 4 jaar tijd ga je de hele Bijbel door. Per maand wordt er een Bijbelboek uit het OT en een Bijbelboek uit het NT behandeld. Je kunt ervoor kiezen om eens per maand op zaterdag naar de cursus te gaan, of twee keer per maand een avond. Door de cursus krijg je een overzicht over de hele Bijbel.

Folder-ETS-2019-2020

 

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: