MICHA📜

MICHA

Auteur

De profeet Micha komt uit Mosereth, ook wel Moseret-Gath genoemd, een dorp ongeveer 40 km ten zuidwesten van Jeruzalem, in de Sefalavlakte. Nadat hij als profeet is geroepen ging hij wonen in Jeruzalem.

Hij profeteerde tussen 735 en 710 voor Christus, in de tijd van koning Jotham, Achaz en Jehizkia/Hizkia, over Samaria en Jeruzalem.

Het woord van de HEERE dat kwam tot Micha uit Moreset, in de dagen van Jotham, Achaz [en] Jehizkia, de koningen van Juda, [en] dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. (Micha 1:1 HSV)

De naam Micha betekent ‘Wie is als God?’ en is eigenlijk een retorische vraag die de nadruk legt op Gods karakter. God is rechtvaardig en genadig. Hij kan niet anders dan straffen, maar omdat Hij ook genadig is, kan hij ook niet anders van vergeven.

Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.
Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.
U zult Jakob de trouw bewijzen [en] Abraham de goedertierenheid, die U aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. (Micha 7:18-20 HSV)

Historische achtergrond

Het gedeelde koninkrijk: Israël en Juda

Micha profeteerde in de tijd van koning Jotham (750-735 voor Christus), Achaz (735-715) en Jehizkia/Hizkia (715-687). Israël was gesplitst in twee koninkrijken en Micha profeteerde over, Samaria (Noordrijk/10 stammen) en Jeruzalem (Zuidrijk Juda/2 stammen). De goddeloosheid en het onrecht kwamen vanuit de stad Samaria naar de stad Jeruzalem en begon door te dringen naar de dorpjes in Juda.

 • Jotham werd genoemd bij de goede koningen, maar stond overal in Juda offerplaatsen aan Kanaänitische afgoden toe.
 • Achaz was een hele slechte koning die de Baäldienst invoerde. Hij liet hemellichamen aanbidden, offerde zonen aan de Moloch. Hij riep de hulp in van de Assyriers, waardoor Juda hen schatplichtig werd.
 • Hizkia was te jong om te regeren, daarom regeerde eerst de hoogste ambtenaar Sebna. Toen Hizkia zelf regeerde kwam hij in opstand tegen de Assyriers en dit leidde tot de  verwoesting van grote delen van het koninkrijk. Maar hij vertrouwde op de Heer.

Jesaja en Micha

Micha is een jongere tijdgenoot van Jesaja. Ze profeteerden in dezelfde tijd en onder dezelfde omstandigheden. De profetieën lijken op elkaar en ze gebruiken vaak dezelfde woorden. Twee voorbeelden zijn: Micha 4:4/Jesaja 2:4 en Micha 7:7/Jesaja 8:17. Het zou kunnen dat de één het heeft overgeschreven van de ander, of God heeft hen beide dezelfde boodschap gegeven. God wilde de boodschappen in ieder geval twee keer laten horen.

Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een [ander] volk het zwaard opheffen. Oorlog [voeren] zullen zij niet meer leren. (Micha 4:3 HSV)

Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een [ander] volk het zwaard opheffen. Oorlog [voeren] zullen zij niet meer leren. (Jesaja 2:4 HSV)

Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. (Micha 7:7 HSV)

Ik zal de HEERE verwachten, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob; op Hem zal ik hopen (Jesjaja 8:17 HSV)

BibleProject – Micah

Indeling en stijl van het bijbelboek

Het boek Micha bestaat uit een verzameling losse profetieën. De belangrijkste zijn de profetieën van oordeel en die van redding/verlossing. Het boek is op verschillende manier in te delen.

In tweeën:

 1. Oordeel en redding Micha 1 – 5
 2. Oordeel en redding Micha 6 – 7

In drie preken die beginnen met ‘Luister!’:

 1. Micha 1:2 Jotham
 2. Micha 3:1 Hizkia
 3. Micha 6:1 Achaz

Maar Micha zei: Als u echt in vrede terugkeert, heeft de HEERE niet door mij gesproken! Verder zei hij: Luister, volken, allemaal! (1 Koningen 22:28 HSV)

Micha voorzegt de verwoesting – HSV Studiebijbel

Micha 1 en 2 📜 aankondiging van het oordeel over Israël en Juda 

Luister, volken, allemaal! Sla [er] acht [op], aarde, met al wat u bevat! En laat de Heere HEERE Getuige tegen u zijn, de Heere, uit Zijn heilige tempel. (Micha 1:2 HSV)

De profetie begint met het oordeel over Samaria en daarna over Juda. Micha noemt plaatsnamen: Gath, Beth-le-Afra, Safir, Zanaän, Beth-Haëzel, Maroth en Jeruzalem, Lachis, Moreset-Gath, Achzib, Maresa en Adullam om de aandacht van de mensen te trekken. De namen hebben een betekenis en zijn vaak een woordspeling.

In hoofdstuk 2 profeteert Micha tegen politieke en religieuze leiders. Machtige leiders die kwetsbaren uitbuiten zullen hun eigen erfdeel verliezen. Gewetenloze profeten die Micha verwerpen worden ontmaskerd.

Ik zal je bijeenbrengen, Jakob, je in je geheel bijeenbrengen. Ik zal verzamelen wat er van Israël over is, ik zal het verzamelen. Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen. (Micha 2:12 NBV)

Micha 2 eindigt met een profetie van redding. God zal als de Herder van Israël Zijn schapen samenbrengen en Zijn kudde verzamelen.

📜 Micha 3 en 4

Toen zei ik: Luister toch, hoofden van Jakob en leiders van het huis van Israël, behoort u niet het recht te kennen? (Micha 3:1 HSV)

In hoofdstuk 3 worden de leiders van het volk Israël aangeklaagd, de valse profeten, en de priesters. Ze hebben Jeruzalem gebouwd met onrecht en geweld.

De verwoesting van Jeruzalem wordt aangekondigd in Micha 3:12, maar in Micha 4:1-5 wordt het herstel beloofd. Het is een profetie over de toekomst van het volk.

Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. (Micha 4:1 HSV)

Eerst moet Juda nog in ballingschap, waaruit zij dan weer worden bevrijdt.

Micha 5 📜 Belofte van de eerste en tweede komst van de Messias 

Vers 1 En u, Bethlehem-Efratha, [al] bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
Vers 2 Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten.
Vers 3 Hij zal staan en [hen] weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen [veilig] wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.
Vers 4 Hij zal Vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten uit de mensen. (HSV)

Micha voorzegt hier de eerste komst van Jezus, Hij zal geboren worden in Bethlehem. Tot die tijd heeft Israël geen koning zegt hij in vers 2. Wanneer Jezus voor de tweede keer komt, zal Hij regeren over de hele aarde en zal de rest van Israël zich bekeren.

De rechtszaak van God tegen Zijn volk 📜 Micha 6 

Luister toch naar wat de HEERE zegt: Sta op, roep de bergen ter verantwoording, laat de heuvels uw stem horen. (Micha 6:1 HSV)

Dit gedeelte lijkt op een rechtszaak. David Pawson vergelijkt God met de openbare aanklager en Micha als de advocaat van de verdachte. God en Micha spreken in de ‘ik’-vorm. God herinnert het volk eraan wat Hij voor hen heeft gedaan in het verleden. Als antwoord hierop verwacht God van het volk en van ons:

 • recht te doen
 • goedertierenheid lief te hebben
 • nederig de weg te gaan van je God

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8 NBV)

Trinity ‘Brood van het leven’ – Micha 6:8

Het klaaglied van Micha en herstel/hoop 📜 Micha 7

Micha klaagt in vers 1-7 dat hij alleen is overgebleven en geen mens meer vertrouwt. Jezus citeert deze verzen in Matteüs 10 en Lucas 12.

Toch blijft Micha hopen, want hij kent zijn God. Aan het einde van het bijbelboek verwondert Micha zich over Wie God is.

Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw.
Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.
U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders, in de dagen van weleer. (Micha 7:18-20 NBV)

Zacharias profeteerde dit later ook over de Messias:

om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, (Lucas 1:72-73 HSV)

Bronnen

1 reactie

 1. Aritha schreef:

  Als ik ooit info nodig heb, zoek ik gewoon op jouw blog. Heel mooi opgezet, veel info en toch niet saai. Hoe doe je dat toch 🙂

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: