MARKUS📜

MARKUS

Indeling van het Markus-evangelie

Het evangelie van Markus is te verdelen in twee gedeeltes:

  • Jezus in Galilia (hoofdstuk 1-8) en
  • Jezus op weg naar en in Jeruzalem (hoofdstuk 9-16).

De belijdenis van Petrus en Jezus’ reactie daarop, vormt een omslagpunt (Markus 8:27-30). Voor die tijd onthult Jezus Zijn identiteit vooral door wat Hij doet, maar vanaf hier benadrukt Jezus dat Hij de Christus is.

Sleutels tot de Bijbel

Drie fasen/groepen

  • Jezus was erg geliefd en een mensenmenigte liep achter Hem aan om Zijn wonderen te zien.
  • Steeds vaker verschillen geestelijk leiders van mening met Jezus. Ze worden steeds vijandiger.
  • De discipelen krijgen les van Jezus, maar ze begrijpen niet alles.

BibleProject – The Gospel According to Mark

Jezus in Galilea

Inleiding – Markus 1:1-13

Markus begint met Johannes de Doper, die Jezus laat zien als de bevrijder van Israël. Jezus werd gedoopt en daarna op de proef gesteld in de woestijn.

Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. (Jesaja 40:3 HSV)

Het koninkrijk van God is nabij – Markus 1:14 tot 3:6

Jezus verkondigt het goede nieuws dat het koninkrijk van God nabij is. Jezus vraagt eerst Simon en Andreas en later Jakobus en Johannes om Hem te volgen. Het gezag van Jezus wordt duidelijk door de wonderen die Hij doet en in het onderwijs wat Hij geeft.

Jezus krijgt tegenstand van schriftgeleerden en Farizeeën. Ze maken zich druk om dat Jezus zonden vergeeft en Zich zo gelijk stelt aan God.Jezus eet met zondaars. De leerlingen van Jezus vasten niet, plukken aren op de sabbat. Toen Jezus ook nog iemand genas op de sabbat besloten ze hem te doden.

Mysterie/geheimenis van het koninkrijk – Markus 3:7 tot 8:26

En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, (Markus 4:11 HSV)

Het woord mustērion of mysterie betekent in de Bijbel dat iets nog verborgen is, nog niet geopenbaard.

Jezus koos 12 discipelen/leerlingen. Jezus spreekt door gelijkenissen die bestaan uit een verhaal én een uitleg. De discipelen begrijpen de gelijkenissen niet, maar ze vragen door aan Jezus wat Hij bedoelt. Veel gelijkenissen gaan over het mysterie van het koninkrijk van God. Ze zijn een waarschuwing voor de gevolgen van het niet geloven in Jezus.

Nadat Jezus had onderwezen door de gelijkenissen steekt Jezus met de discipelen het meer van Galilea over. Dan beschrijft Markus een aantal wonderen van Jezus. Jezus stilt de storm op het meer van Galilea. Hij geneest de bezetene van Gadara. Het dochtertje van Jaïrus wordt weer levend. Al deze wonderen laten zien dat Jezus sterker is dan de dood. Marcus beschrijft hoe het hart van Jezus uitgaat naar mensen en zich voor hen inzet als zij het moeilijk hebben. Hij geeft zelfs zijn leven.

Jezus buiten Israël, in heidense omgeving

Jezus’ werkzaamheden buiten Israël – HSV Studiebijbel

Jezus richtte Zich eerst tot het volk Israël, maar ging ook naar de heidenen. Hiermee laat Jezus al zien dat Hij ook is gekomen voor heidenen. In Tyrus ontmoet Jezus een Syro-Fenichische vrouw. In Dekapolis geneest Hij een dove man. De tweede wonderbaarlijke spijziging was in een heidense omgeving. In Bethsaïda laat Jezus de blinde weer zien.

Op weg naar, en in Jeruzalem

De weg van en naar het kruis – Markus 8:27 tot 10:52

Vanaf hier begint Jezus aan de discipelen uit te leggen dat Hij de Messias is. Drie keer kondigt hij het lijden aan en leert hen wat het betekent om een discipel van Hem te zijn.

Drie uitdrukkelijke aankondigingen van Jezus’ lijden in Markus

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en [om] het Evangelie, die zal het behouden. (Markus 8:34-35 HSV)

Het volgen van Jezus vraagt: jezelf verloochenen, je kruis opnemen, achter Jezus aankomen en bereid zijn je leven te verliezen.

Transfiguratie – Markus 9:2-13

Jezus neemt Petrus, Jakobus en Johannes mee naar de top van de berg waar Hij voor hun ogen van gedaante veranderde. Jezus laat daar Zijn goddelijke natuur zien. Mozes en Elia waren er ook als twee mannen uit de geschiedenis van Israël die gehoorzaam waren aan God. Mozes vertegenwoordigt de Wet en Elia de Profeten.

Leven in het koninkrijk van God 

Markus 9:30-37 is de tweede aankondiging van het lijden. Daarna begint Jezus te onderwijzen over het leven in het koninkrijk van God. Hij doet dit in discussie met Zijn tegenstanders en in gesprekken met de discipelen. Jezus onderwijs is radicaal als het gaat over het huwelijk, maar ook liefdevol. Hij had oog voor vrouwen en kinderen, die in die tijd niet zo belangrijk waren. Naast Zijn twaalf discipelen waren er ook meerdere vrouwen leerling van Jezus. Maria en Martha waren intieme vrienden. Vrouwen waren ook de eerste die Jezus zagen na Zijn opstanding.

Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven [als] losprijs voor velen. (Markus 10:43-45 HSV)

Lijdensweek – Markus 11 tot 15:39

Jezus genas de blinde man, Bartimeüs. Hij gelooft dat Jezus de Zoon van God is en gaat met Hem mee. Dan volgt de intocht in Jeruzalem. Jezus wordt daar begroet als de langverwachte koning. Dan spreekt Jezus recht over Jeruzalem, door de tempel te reinigen en het vervloeken van de vijgenboom.

De tempel

En toen Hij uit de tempel ging, zei een van Zijn discipelen tegen Hem: Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen! En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet [één] steen op de [andere] steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En toen Hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas Hem toen zij alleen waren: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? (Markus 13:1-4 HSV)

Het antwoord van Jezus op de vragen van de discipelen kan over de verwoesting van de tempel in 70 na Christus gaan, maar ook over Zijn wederkomst.

Laatste avondmaal

En na twee dagen was het Pascha en het [feest] van de ongezuurde [broden]. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Hem door een list te grijpen en te doden. (Markus 14:1 HSV)

Vaak wordt dit de instelling van het avondmaal genoemd. Jezus legt de nadruk op het feit dat dit hun laatste avondmaal samen is, waar hij hen verteld over Zijn naderende lijden en Zijn dood.

Jezus, de Zoon van God

In Markus 15:2 vraag Pilatus aan Jezus of Hij de Koning is van de Joden, waar op Jezus antwoord “U zegt het”. Jezus krijgt een purperen mantel om en een kroon van doornen op Zijn hoofd en spotters noemden Hem ‘de Koning van de Joden’. Dit is Hij ook, maar zij begrepen het niet.

Het gedeelte over de opstanding van Jezus en de tijd daarna beschrijft Markus kort.

Opwekking 545 – Op dat moment

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: