LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

“Maar Zichzelf ontledigd heeft door….aan de mensen gelijk te worden”

ontledigd

Filippenzen 2:5-7

“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.”

In mijn vorige blog staan wat Bijbelteksten die Bill Johnson gebruikt als uitleg dat Jezus Zijn godheid afdeed en mens werd. Eén van die Bijbelteksten is Filippenzen 2:5-7.

HSV-Studiebijbel over Filippenzen 2:5-7

De uitleg in de HSV-Studiebijbel is:

Het Griekse kenoõ kan ‘leegmaken’ betekenen, maar overdrachtelijk ook ‘status en ‘voorrechten opgeven’. Betekent dit dat Christus tijdens Zijn aardse optreden tijdelijk afstand had gedaan van Zijn goddelijke eigenschappen? Deze theorie van de kenosis ofzelfontlediging’ van Christus stemt niet overeen met de context van de Filippenzen of met de vroege christelijke theologie (zie het artikel over de Persoon van Christus, p. 2281-2289). Paulus zegt niet dat Christus minder dan God werd of sommige Goddelijke eigenschappen ‘opgaf’. Hij zegt zelfs niets over de vraag of Christus almachtig of alwetend was gedurende Zijn verblijf op aarde. Ook zegt hij niet dat Christus ooit ‘de gestalte van God’ aflegde. Paulus legt er eerder de nadruk op dat Christus, Die alle voorrechten bezat die Hem als Koning van de wereld toekwamen, die aflegde om een gewoon Joodse baby te worden die voorbestemd was voor het kruis. Christus ‘ontledigde Zichzelf’ door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. Hoewel Hij het grootste recht had om zonder problemen te blijven waar Hij was, in een machtspositie, drong Zijn liefde Hem in een positie van zwakheid ten behoeve van een zondige mensheid. De ‘ontlediging’ bestond in Zijn menswording, niet in het prijsgeven van een stuk van Zijn ware godheid.

Voor wie nog meer wil lezen over de Persoon van Christus zijn hier pagina 2281 t/m 2289 uit de HSV-Studiebijbel:

ontledigd

ontledigd

ontledigd

Jezus zonder zonde

“Jezus was volledig God. Hij was geen geschapen wezen. Toch werd Hij een mens en leefde volledig met de menselijke beperkingen. Zijn vermogen om krachten te tonen, op het water te lopen en talloze andere goddelijke manifestaties waren volledig te wijten aan het feit dat Hij zonder zonde was en volledig werd overgegeven aan de Heilige Geest. Hij werd het rolmodel voor iedereen die de reiniging van de zonde door het bloed van Jezus zou ervaren” (‘Face To Face With God: The Ultimate Quest to Experience His Prensence’ – Bill Johnson)

Gary Hal Graff schrijft hierover in ‘Bill Johnson, Bethel Church en the NAR’ dat Adam en Eva dan vóór de zondeval óók in staat hadden moeten zijn om dezelfde dingen te doen die Jezus deed. Zij waren toen ook zonder zonde. Maar daar schrijft Johnson niet over, ik vond zelfs een uitspraak waarin hij schrijft dat Jezus wel zonde werd. Hij verlaagt hier in ieder geval Jezus van goddelijk, tot een mens zonder zonde bekrachtigd door de Heilige Geest.

Hoe bekrachtigd door de Heilige Geest willen wij zijn?

“De vergeving die God geeft, plaatst elke gelovige op een plaats zonder zonde. De enige vraag die overblijft is hoe bekrachtigd door de Heilige Geest wij willen zijn” (‘Face To Face With God: The Ultimate Quest to Experience His Prensence’ – Bill Johnson)

Bill Johnson maakt de mens hiermee bijna of helemaal gelijk aan God. We hebben er volgens hem ook zelf de hand in hoe bekrachtigd we zijn door de Heilige Geest. Terwijl Paulus schrijft in 1 Korinthe 12:11

“Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil”

Opstanding

Als Bill Johnson gelijk heeft en Jezus niet goddelijk was op aarde, dan kon Hij ook niet zijn opgestaan uit de dood. Dit is dus ook wat Bill Johnson leert, dat Jezus niet Zichzelf heeft opgewekt. Op de Facebookpagina van Bill Johnson stond 14 februari 2011 het volgende citaat:

“Jezus was zeker zondeloos. Het smetteloze lam. MAAR Hij werd zonde. Hij moest uit de dood worden opgewekt. Handelingen 13 noemt Hem ‘de eerstgeborene uit de dood’. Hij heeft Zichzelf niet opgewekt. De Vader heeft Hem door de Geest opgewekt. Hij is geboren uit Maria. Dat is een. Hij werd opgewekt uit de dood. Dat is twee. ‘Nog een keer.’ Het is geen verklaring voor het creëren van een nieuwe theologie. Het is om mensen aan het denken te zetten, wat voor sommigen eng wordt. In de eerste plaats is het om ons te helpen het feit te waarderen dat Jezus zonde was geworden en evenveel behoefte had aan de opstanding als wij opnieuw geboren moeten worden”
https://www.zedekiahlist.com/cgi-bin/quotes.pl?&id=57408920

Bill Johnson zegt dus dat Jezus Zichzelf niet heeft opgewekt, maar dat de Vader door de Geest Hem heeft opgewekt. Terwijl het beide is! In het Johannes Evangelie is te lezen dat Jezus Zelf al sprak over Zijn opstanding:

“Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen” (Johannes 2:10 HSV).

“Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen” (Johannes 10:17-18 HSV).

Waarom deze leer?

De leer dat Jezus geen God was, toen Hij op aarde was, is de basis van wat Bill Johnson allemaal leert. Uiteindelijk beweert hij dat de mens net zoveel kan, of nog meer dan Jezus. Hoe meer we bekrachtigd willen zijn door de Heilige Geest, hoe meer we kunnen blijkbaar. Hoe groter ons verlangen, hoe meer wonderen en genezing? Wat denk jij?

Literatuur

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: