LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

LUKAS-evangelie

LUKAS

Filmpjes over Lukasevangelie

Schrijver/bronnen/achtergrond

Lukas is de schrijver van het Lukas-evangelie en het boek Handelingen. Het Lukas-evangelie eindigt met de Hemelvaart en Handelingen begint ermee. Het evangelie is eerst geschreven, want Lukas noemt het zijn eerste boek (Handelingen 1:1).
Lukas was een reisgenoot en medewerker van Paulus, op zijn zendingsreizen. Hij was arts en waarschijnlijk een niet-Jood, een gelovige uit de heidenen. Zijn interesse in de heidenen blijkt uit de stamboom van Jezus, die teruggaat tot Adam. Het Lukas-evangelie spreekt vaak positief over niet-Joden, ze overtreffen soms zelfs de Joden:

Lukas was geen ooggetuige van Jezus’ optreden. Wel leefden er nog veel mensen over wie hij schreef, dus hij heeft de verhalen over Jezus gehoord van ooggetuigen. Het Markus-evangelie was een belangrijke bron, hij gebruikt 65% van hetzelfde materiaal. Lukas is heel nauwkeurig geweest in zijn onderzoek naar de gebeurtenissen. Zijn evangelie is compleet, begint al bij de aankondigingen van de geboorte van Johannes de Doper en van Jezus.
Lukas bijdrage aan het Nieuwe Testament is ruim 27%, meer dan Paulus.

Theofilus

Zowel het Lukas-evangelie als het boek Handelingen zijn geschreven aan Theofilus. Hij wil Theofilus en de lezer overtuigen van de betrouwbaarheid van wat hem was onderwezen over Jezus en hem deze boeken verder te laten verspreiden. Theofilus betekent ‘door God geliefd’.

Indeling

 1. 1-3 Inleiding en geboorte Johannes de Doper en Jezus
 2. 4:14 tot 9:50 Wonderen van Jezus in Galilea
 3. 9:51 tot 19:29 Onderwijs van Jezus, onderweg naar Jeruzalem
 4. 19:38 tot 24:53 Jezus verraden, lijden, dood, opstanding en hemelvaart

In het Lukas-evangelie zijn Jezus en Zijn volgelingen steeds op weg en er gebeurd van alles. Hij noemt veel plaatsnamen, dat benadrukt ook de betrouwbaarheid.

Kenmerken van het Lukas-evangelie

Nadruk op de Heilige Geest

“En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest” (Lukas 1:41).

“Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde” (Lukas 1:67)

“Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid” (Lukas 4:1).

“En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving” (Lukas 4:14).

De Heilige Geest was er niet pas bij Pinksteren, maar al in Genesis. Hij ruste over de wateren. Hij kan je hartsgesteldheid veranderen en je hebt Hem nodig om het onderwijs van Jezus op de juiste wijze toe te passen. Jezus leerde ook om te bidden om de Geest:

“Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?” (Lukas 11:13).

Jezus zoekt het verlorene

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is

Lukas benoemd in zijn evangelie de aandacht van Jezus voor mensen die er toen niet bij hoorden, geen aanzien hadden en geen aandacht of respect kregen. Arme mensen, vrouwen, zieken, tollenaars, niet-Joden en zondaars. De geestelijke leiders in die tijd, de sociaal aanvaarde klasse, werden hier woedend om.
In Lukas 4:18 citeert Jezus de profeet Jesaja en maakt Hij duidelijk dat Gods hart uitgaat naar verloren mensen.

Door de gelijkenissen blijkt ook dat Jezus komst en zijn koninkrijk alles omdraait: De barmhartige Samaritaan. De rijke dwaas. Het grote feestmaal. De zorg om wat verloren is. De rijke man en Lazarus. De volhardende weduwe. De farizeeër en de tollenaar

Sociaal/cultuur in die tijd

 • Groepsmentaliteit
 • Familieloyaliteit
 • Eer en schaamte
 • Gastvrijheid
 • Sociale status

Lukas heeft veel belangstelling voor vrouwen en hij benoemt vrouwen die nergens anders genoemd worden. Jezus had vrouwelijke discipelen, ze worden ingeschakeld als Zijn medewerkers. Maria zit aan de voeten van Jezus als haar leraar, net zoals Paulus aan de voeten van Gamaliël zat. De vrouwen zalven het lichaam van Jezus als voorbereiding op het graf en vrouwen vertellen de apostelen dat Jezus is opgestaan.

Blijdschap

In het Lukas-evangelie vinden we meer woorden die zijn afgeleid van het woord ‘vreugde’ dan in ieder ander boek uit het Nieuwe Testament. En in het Lukas-evangelie staan de lofzangen voor God.

 • Lofzang van Maria
 • Lofzang van Zacharias
 • Engelenkoor
 • Lofzang van Simeon

Deze vreugde blijkt ook uit de vele maaltijden waar Jezus bij aanwezig is en de verhalen over feesten die Jezus vertelt.

Jezus, God en mens

Lukas laat zien dat Jezus echt mens is en verteld veel dingen over de kindertijd van Jezus. Hij schrijft ook over de relatie van Jezus met mensen. Hij komt bij mensen thuis, er zijn groepen leerlingen om Hem heen waaronder kleine kinderen en Jezus heeft 12 discipelen bij Zich.

Jezus was ook God, Hij noemt Zichzelf de Mensenzoon, wat verwijst naar Daniel 7. In Lukas 24:42, bij de hemelvaart laat Jezus zich ook aanbidden “En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap”.

Lukas beschrijft veel meer gebeden van Jezus dan Mattheüs en Markus. Het eerste gebed van Jezus is bij Zijn doop. Na de genezing van een man met huidvraat. Als hij de 12 discipelen roept en aanstelt. Bij de maaltijd. Als Hij alleen is. Bij de transfiguratie op de berg. Hij bidt in hoofdstuk 11 en leert dan zijn leerlingen bidden. Hij bidt voor Petrus. Voor de mensen die Hem kruisigden. Zijn laatste gebed was aan het kruis “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest” (Lukas 23:46).

Gelijkenissen van Jezus

Gelijkenissen zijn verhalen met een diepere laag, maar niet alles en ieder detail heeft een diepere laag. Je kunt ook niet alle gelijkenissen vergeestelijken/allegoriseren.

Bij het lezen van de gelijkenissen van Jezus is het heel belangrijk om op de context te letten:

 1. wat is de aanleiding
 2. aan wie wordt het verteld, wat is de doelgroep
 3. wat is de belangrijkste boodschap
 4. welk shock-effect zit erin
 5. tot welke reactie roept de gelijkenis op

 

ETS-Bijbelcursus

Binnenkort heb ik examen voor de ETS-Bijbelcursus die ik volg en waar ik erg enthousiast over ben. Ik leer altijd door te ‘strepen’ met mijn markeerstiften en een samenvatting te maken. Door deze blog over het Bijbelboek LUKAS deel ik iets uit het Woord van God op deze website en leer ik meteen voor mijn examen.

Deze blog heb ik gemaakt met hulp van:

Filmpje en folder van de ETS-Bijbelcursus

Eerst even wat reclame voor de ETS. In 4 jaar tijd ga je de hele Bijbel door. Per maand wordt er een Bijbelboek uit het OT en een Bijbelboek uit het NT behandeld. Je kunt ervoor kiezen om eens per maand op zaterdag naar de cursus te gaan, of twee keer per maand een avond. Door de cursus krijg je een overzicht over de hele Bijbel.

Folder-ETS-2019-2020

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: