BIJBEL(STUDIE)📜

JOM KIPPOER

jom kippoer

Jom Kippoer

Vandaag is het Jom Kippoer, of Grote Verzoendag. De Grote Verzoendag begint op de avond van de negende dag en eindigt op de avond van de tiende dag van de zevende maand. De Hebreeuwse naam is Jom haKippoeriem wat betekent ‘Dag van de verzoeningen’.

Leviticus 16 en 23

In Leviticus 16 en 23 lezen we over Grote Verzoendag.

Leviticus 16:
29 De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht: De tiende dag van de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, geboren Israëlieten evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen.
30 Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de HEER weer rein tegemoet kunnen treden. (NBV)

Leviticus 23:
26 De HEER zei tegen Mozes:
‘27 Neem dit in acht: De tiende dag van de zevende maand is het Grote verzoendag, een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Jullie moeten die dag in onthouding doorbrengen en de HEER een offergave aanbieden.
28 Je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, want het is Grote verzoendag, waarop voor jullie ten overstaan van de HEER, jullie God, de verzoeningsrite zal worden voltrokken.
29 Wie deze dag niet in onthouding doorbrengt, zal uit de gemeenschap gestoten worden.
30 Wie die dag enige bezigheid verricht, zal ik zelf uit de gemeenschap wegvagen.
31 Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten; deze bepaling geldt voor jullie voor altijd, generatie na generatie, waar je ook woont.
32 Het zal voor jullie een dag van volstrekte rust zijn, die je in onthouding moet doorbrengen. Deze dag moet in volstrekte rust worden doorgebracht, vanaf de avond van de negende dag van die maand tot aan de avond daarop.’ (NBV)

Aäron moet een jonge stier als zondoffer en één ram als brandoffer bereiden. Hij neemt ook twee geitenbokjes waarvan één werd geofferd voor de zonden van het volk. Op de andere werden de zonden van het volk gelegd en werd de woestijn ingestuurd. Alleen de hogepriester mocht in het heilige der heilige komen en offerbloed sprenkelen op de Ark. Het volk en de vreemdelingen moesten zich verootmoedigen. Het was een rustdag en ze mochten niet werken.

Jom Kippoer vandaag

Nog elk jaar vieren Joden Yom Kippoer. Zonder de offers, omdat de tempel is verwoest. Het is een dag waarop er gevast wordt en waarop ouders hun kinderen zegenen. Leviticus wordt gelezen en het boek Jona. Want als God zelfs goed was voor Ninevé, zal Hij ook hun fouten vergeven. Na het laatste gebed is er feest. Er wordt op de ramshoorn geblazen en Joden zeggen dan ‘Volgend jaar in Jeruzalem’, waarmee ze vooruit wijzen naar de komst van de Messias.

Nieuwe Testament

Nergens in het Oude Testament worden tijdens één dag zoveel zonden vergeven. Alle zonden van het afgelopen jaar werden op Jom Kippoer verzoend. Alleen het offer van Christus heeft grotere verzoeningskracht.

Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.
Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God? (Hebreeën 9:11-14 NBV)

Jezus is onze hogepriester en Zijn bloed is het gebrachte offer. Hij hoefde niet eerst voor Zichzelf te offeren, zoals de hogepriester. Hij is de hogepriester van het nieuwe verbond. De Grote Verzoendag herinnert ons eraan dat wij God kunnen benaderen via Jezus, we onze zonden serieus moeten nemen en we verzoening nodig hebben.

Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. (Hebreeën 9:24 NBV)

Op de Grote Verzoendag werd de aardse tempel of tabernakel door bloed van offerdieren gereinigd van alle zonden. Maar tot vandaag toe pleit Jezus Christus als Hogepriester, onophoudelijk voor zondaren op basis van Zijn eigen bloed.

In Wake Up! staat op pagina 349 een oproep voor het vieren van de Grote Verzoendag door christenen.Voor mij is het de eerste keer dat ik bewust nadenk over de betekenis van Yom Kippoer, de Grote Verzoendag.

Jezus Christus, de Hogepriester naar de orde van Melchizedek, verzoende de gelovigen immers met God doordat Hij, die zelf geen zonde kende, stierf voor hun zonden. Zouden we dan niet tenminste éénmaal per jaar in het bijzonder gedenken dat een hemelse Hogepriester voor berouwvolle zondaren pleit en hen reinigt?

Avinu Malkeinu

Avinu Maleinu is een lied waarin vergeving wordt gevraagd voor de zonden en wordt gebeden voor een goed nieuw jaar.

Avinoe Malkenoe, choneenoe wa’aneenoe kie één banoe ma’asiem, asé iemanoe tsedaka wachesed wehosjie’eenoe:

Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig, verhoor ons, wij hebben geen daden waarop wij ons beroepen kunnen, maar toch, laat uw recht, dat U spreekt over ons, de mildheid kennen van uw trouw, ja, wil ons helpen.

Bronnen/meer lezen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: