BIJBEL(STUDIE)📜

JOB EN HET LIJDEN

Job

Bijbelboek Job

Bij het Bijbelboek Job denken we meteen aan het thema ‘lijden’. Er zijn verschillende gezegden die we gebruiken en uit het boek Job komen:

  • ‘Jobsgeduld’
  • ‘Zo arm als Job’
  • ‘Jobstijding’

Hoe vertrouw je God zelfs als het leven niet eerlijk is en je zonder goede reden moet lijden? Wat betekent het dat God de wereld regeert met wijsheid, en hoe kan deze waarheid vrede brengen in donkere tijden.

Lijden en Gods rechtvaardigheid

Waarom moeten goede mensen lijden, vragen wij ons vaak af. Ook in het boek Job was dit de vraag. Waarom moest Job door zoveel ellende gaan?

Job driehoek

In het boek ‘In ontmoeting met het Oude Testament’ wordt het dilemma van het boek Job uitgelegd met behulp van een gelijkzijdige driehoek.

God

Bovenin staat God, Die goed, rechtvaardig en machtig is. Hij kijkt de mens aan en is toegankelijk.

Job

Op een van de basishoekpunten staat Job, een rechtvaardig en godvrezende man.

Vergeldingstheologie

Op de laatste hoekpunt staat de vergeldingsleer: God zegent goede mensen en straft kwaaddoeners, zoals beschreven staat in Deuteronomium 28. Maar ook in het Nieuwe Testament komt de vergeldingsleer voor (Galaten 6:7 en 8, 1 Petrus 3:8-12).

De driehoek lijkt niet te kloppen. Is Job wel rechtvaardig, of is God misschien niet rechtvaardig? De vrienden laten Job vallen, volgens hen is hij niet zo rechtvaardig en vroom. Job twijfelt aan God, maar laat Hem niet los en hij houdt ook vast aan zijn onschuld.

  1. De vergeldingstheologie is waar, maar geen automatisme. Goede mensen kunnen onverklaarbaar lijden en slechte mensen kunnen een voorspoedig leven leiden. We mogen de vergeldingstheologie ook niet omdraaien en de conclusie trekken dat iemand die lijdt wel een of andere zonde heeft begaan.
  2. Als we lijden moeten we niet twijfelen aan God. We mogen wel naar Hem toegaan in ons lijden, Hij hoort ons roepen in nood, maar legt meestal niet uit waarom iets ons overkomt. Job kreeg daar ook geen antwoord op.
  3. Jobs voorspoedige levenseinde is er een teken van dat vrome mensen vroeg of laat toch zullen delen in de zegen van God. Bij Job vond dit nog tijdens zijn leven plaats, bij velen pas na dit leven.

Job type van Jezus

Job wijst op allerlei plaatsen vooruit naar de persoon en het werk van Jezus:

  • Job wordt in de eerste twee hoofdstukken (Job 1:8 en 2:3) en in het laatste hoofdstuk (Job 42:7-8) door God ‘mijn dienaar’ genoemd. Dit doet denken aan Jesaja 52:13, waar de lijdende dienaar van God wordt geïntroduceerd.
  • Job lijdt net als Jezus, terwijl hij rechtvaardig en onschuldig is. Daarmee werd het principe van de vergeldingstheologie verbroken. Jezus nam het lijden van de hele mensheid op Zich. Hij werd gestraft voor overtredingen die Hij niet had begaan.
  • Job bid voor zijn vrienden en dan vergeeft God hen. Jezus doet veel meer, Hij lijdt voor anderen en vergeeft hen.

Praten met God

De vrijmoedigheid waarmee Job tot God sprak is niet verkeerd. Het was niet juist dat Job in opstand kwam, maar wel dat hij alles wat in hem leefde aan God vertelde. Job ‘vocht’ met God en nam God daarmee serieus en God zegt in Job 42:7 dat het juist was wat Job heeft gezegd over Hem.

Troost en bemoediging

Het einde van het boek Job is een getuigenis dat we op Gods gerechtigheid mogen vertrouwen. Wij mensen, weten niet alles. Achter de schermen, in de hemelse gewesten, is een strijd gaande waarvan we weinig weten. We moeten voorzichtig zijn met antwoorden op alle vragen. De vrienden van Job dachten ook dat ze het antwoord hadden op het lijden van Job, maar ze hadden het fout. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

God heeft uiteindelijk alles onder controle, lijden gaat niet buiten Hem om. Satan kan Job niet treffen zonder de toestemming van God. God is echter niet de veroorzaker van Jobs lijden, dat is Satan. Jobs levenseinde was weer voorspoedig. Hoe moeilijk het leven nu ook is, vroeg of laat zullen we delen in de zegen van God. Bij Job vond dit nog in die leven plaats, bij velen pas na dit leven, maar het komt goed.

‘I know that my redeemer liveth’

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan (Job 19:25 HSV)

Literatuur

Folder-ETS-2019-2020

One thought on “JOB EN HET LIJDEN”

  1. Dit is best een lastig onderwerp. Ik lees van mensen die afhaken van het geloof om het (vele) lijden. Mooi dat je dit aankaart en je doet dit heel helder. Ik kan het er helemaal mee eens zijn. Ik zou er aan toe willen voegen dat ongehoorzaamheid en lijden, de vergeldingsleer in het OT, maar ook in het NT zoals je al schreef, inderdaad klopt en voorkomt. Maar toen Paulus aan het Lichaam van Christus mocht schrijven in o.a. de brieven Efeze, Filippenzen en Kolossenzen gold er een ander principe, namelijk “genade”. Dat houd ook niet in dat er geen lijden is. Maar wel dat het geen vergelding is. Lijden kan in onze bedeling een gevolg zijn van onze eigen daden, maar komt ook algemeen voor door de toestand in de wereld, doordat satan overste is in deze eeuw van het Lichaam van Christus; Efeze 2: 2 SV. Nu ook, met het corona virus, denken gelovigen dat God ons wil straffen. Maar ik geloof dat niet. Het is inherent aan de natuurwetten in onze eeuw/bedeling. Het treft zowel gelovigen als ongelovigen. Maar één ding is zeker: het komt goed, al is het bij velen pas na dit leven.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: