BIJBEL(STUDIE)📜

Jezus, mens of God?

Arius

Arius is een vierde-eeuwse presbyter uit Alexandrië (Egypte). Hij is vooral bekend geworden vanwege zijn theologische opvattingen, die botsten met die van zijn aartsbisschop, Alexander van Alexandrië. Arius leerde dat Jezus Christus ondergeschikt is aan God de Vader. Arius had een sterk transcendent godsbeeld, met een grote nadruk op de eenheid en de onkenbaarheid van God. In zijn visie was het onmogelijk dat Jezus Christus gelijk zou zijn aan God. Jezus Christus bestaat daarom door de wil van God de Vader. Daarmee is de onderschikking van de Zoon aan de Vader gegeven en de eenheid van God gewaarborgd. Arius’ opvattingen werden als ketters bestempeld op het concilie van Nicea (325). Hij is later op grond van een andere geloofsbelijdenis weer in genade aangenomen door keizer Constantijn, maar door de hoofdstroming van het christendom is zijn leer altijd afgewezen. In 336 is hij gestorven.

bron:  https://www.lucepedia.nl/dossier/arius

Jehova-getuigen en moslims

Op de website van Jehova-getuigen is te lezen staat:

Toch zei Jezus zelf: „De Vader is groter dan ik”. Dus aanbidden we Jezus niet, want we geloven niet dat hij de Almachtige God is.

Moslims zien Jezus als een goede profeet, maar niet als God.

Bill Johnson

In verschillende boeken van Bill Johnson en via andere media is te lezen dat Bill Johnson leert dat Jezus geen God was, toen Hij op aarde was. Dit is de basis van alles wat hij en vele anderen die zijn gelinkt aan de ‘New Apostolic Reformation’ leren.

In de boeken die ikzelf heb gelezen heb ik niet kunnen lezen dat er letterlijk staat dat Jezus geen God was, maar hij omschrijft het wel zo. Ook getuigen ex-Bethelschool leerlingen ervan dat dit wel geleerd wordt.

Bill schrijft dat Jezus zijn goddelijkheid heeft afgelegd op aarde. Dat Hij geen zieken kon genezen, demomen kon uitdrijven en doden opwekken van Zichzelf, dat Hij niets kon zonder de Vader. Wij zullen volgens hem hetzelfde kunnen als Jezus, dezelfde wonderen en tekenen, in afhankelijkheid van God de Vader. Ook zegt hij niet onder de indruk te zijn van de wonderen van Jezus, wanneer Hij die deed als God. Alle wonderen en tekenen die Jezus deed kon hij alleen doen omdat hij gedoopt was met de Heilige Geest en daardoor bovennatuurlijke kracht ontving.

Volgens Bill Johnson was Jezus gewoon een mens, die Messias werd op het moment dat hij gedoopt werd. “Het is een titel die op een ervaring wijst”, zegt Bill. Messias betekent gezalfde en Jezus werd op dat moment een gezalfde. Op dezelfde manier kunnen alle andere christenen een gezalfde worden.

blz91
‘Wanneer de hemel doorbreekt op aarde’ Bill Johnson
Het mandaat hersteld
‘Wanneer de hemel doorbreekt op aarde’ Bill Johnson

Wat zegt de Bijbel hierover?

In de Bijbel lezen we dat Jezus volledig mens was en volledig God. De Joden wilden Jezus juist doden, omdat Hij zei dat Hij God was.

De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt. (Joh 10:33 HSV).

Jezus was ook Jood, dat kunnen we lezen in het Oude Testament en in Zijn geslachtsregister in Mattheüs 1. In het Oude Testament werd Jezus al aangekondigd en werd Hij een Sterke God en een Vader der eeuwigheid genoemd.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst” (Jesaja 9:5 HSV)

Jezus liet zich ook aanbidden als God, bijvoorbeeld door Thomas.

En Thomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heere en mijn God!” (Johannes 20:28 HSV).

Als Jezus geen God zou zijn, zou Hij dat toch niet hebben toegelaten?

Jezus vergeeft mensen hun zonden.

En Hij zei tegen de vrouw: “Ik vergeef je dat je ongehoorzaam aan God bent geweest.” De mensen die met Hem aan tafel zaten, vroegen zich af: “Wie is Hij toch, dat Hij zelfs de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeeft?” (Lukas 7:48 en 49 HSV).

Tegen de verlamde man zegt Jezus:

“Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis” (Marcus 2:9-11 HSV).

2 thoughts on “Jezus, mens of God?

 1. Misschien wordt dit strijdpunt duidelijk als de gereformeerde belijdenisgeschriften erbij gehaald worden. De cathechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaan uitvoering op dit onderwerp in.

  Zij beschrijven dat Jezus als mens op aarde kwam. Hij was volledig mens (vlees) tegelijk heeft hij zijn Godheid nooit verloren en is het niet los te maken van hem als mens.

  Ala hij als God de aan het kruis zou hebben geleden en gestorven, dan zouden wij nooit gered kunnen worden als zondig mens.
  Hierbij dienen twee, nee drie dingen onderscheiden te worden:
  1. Er was een mens zonder zonde voor de zondeval–> Adam en Eva
  Er waren mensen na de zondeval–> Adam en Eva en al hun nakomelingen die in zonde zijn gevallen. de zondige mens. Jezus was een mens als wij, uitgenomen de zonde. Net als de eerste Adam voor de zondeval dus. Hierin verschilt hij van ons.
  2. Jezus heeft verschillende posities (roillen) gehad: Schepper, als mens in het vlees geboren, de opgestane Jezus met een verheerlijkt menselijk lichaam, de ten hemel opgevaren Jezus en er komt nog een tijd dat hij zijn bruid komt halen en regeert over de wereld.
  3. Westerse mensen denken lineair. Als Jezus op aarde zijn Godheid niet kan gebruiken omdat hij vlees is, kan hij in deze rechtlijnige denklijn niet tegelijk ook nog God zijn. Als iemand zegt dat Jezus als mens wonderen deed, worden we met rechtlijnig denken boos, omdat er een deel van onze waarde in onze denkwereld weggenomen wordt. Oosterse mensen denken systemisch. alles hangt met elkaar samen en beinvloed elkaar. Johannes 17 is daar en krachtig voorbeeld van. Als je de Vader hebt, dan heb je Jezus. Als je Jezus hebt, dan Heb je de Vader. als je de Geest hebt, dan heb je de Vader en de Zoon. in ht systemisch denken kunnen mens en God tegelijk bestaan en gescheiden zijn. Net als de drieenheid. Jezus was oosters en sprak en dacht oosters. Mogelijk helpt het om minder te verklaren (Westers denken) en meer te aanvaarden wat we niet kunnen verklaren (Oosters denken)
  Het kan een ander perspectief op Jezus, de Vader en de Heilige Geest geven.

  Zegen en groet
  Kees

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: