BIJBEL(STUDIE)📜

Jezus, mens of God? (2)

De wonderen van Jezus

Volgens de Bijbel lieten de wonderen en tekenen die Jezus deed zien dat Hij de beloofde Messias was.

Ditzelfde gold voor de boodschap die de apostelen brachten. De wonderen en tekenen onderstreepte de waarheid van het evangelie.

Volgens Bill Johnson is het een model voor gelovigen om te volgen en zo het Koninkrijk op aarde te vestigen.

Natuurlijk doet God vandaag nog steeds wonderen. Maar Bill Johnson leert dat tekenen en wonderen noodzakelijk zijn. Sterker nog, hij zegt dat een evangelie wat ruimte laat voor ziekte, een vals evangelie is.

Bill Johnson over de goddelijkheid van Jezus

Op Internet zijn veel boeken van Bill Johnson vrij te downloaden. In bijna al zijn boeken lees je dat Jezus wonderen deed als mens en niet als God.

Én hij ziet dit als het bewijs dat wij hetzelfde (en meer) als Jezus kunnen doen. Hier volgen wat citaten van hem:

‘The Supernatural Power Of A Transformed Mind’

Veel gelovigen denken dat wonderen en macht voor extra bijzondere gezalfde mensen van God zijn. Velen blijven hangen bij het idee dat Jezus wonderen deed als God, niet als mens. In werkelijkheid, zoals ik in mijn vorige boek zei en ik blijf de mensen eraan herinneren, had Jezus niet de mogelijkheid om zieken te genezen. Hij kon geen duivelen uitdrijven en hij kon geen doden opwekken. Hij zei over Zichzelf in Johannes 5:19: “De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen”.  Zijn goddelijkheid had Hij afgedaan. Hij deed wonderen als mens in de juiste relatie tot God, omdat Hij een voorbeeld voor ons was, om na te volgen.

Als Hij wonderen zou doen als God, dan zouden we allemaal zeer onder de indruk zijn, maar we zouden niet gedwongen zijn om Hem na te volgen. Maar als we zien dat God ons opdracht heeft gegeven om te doen wat Jezus deed – en meer – dan realiseren we ons dat Hij zichzelf beperkingen oplegde om ons te laten zien dat we dat ook kunnen doen. 
Het zorgt ervoor dat het Koninkrijk van God tot uitdrukking komt “op aarde zoals in de hemel”. Dat is een normaal christelijk leven.

‘The Essential Guide To Healing’

Jezus liet een perfecte theologie zien, zowel in wat Hij ons van de Vader liet zien als in wat Hij ons liet zien over het doen van de wil van de Vader. Jezus heeft zich van zijn goddelijkheid ontdaan en is mens geworden. “Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden” (Filippenzen 2:7). Hoewel Hij eeuwig God is, koos Hij ervoor om te leven binnen de beperkingen van een mens die geen zonde had en door de Heilige Geest gesterkt werd. Hij gaf ons hiermee een overtuigend model om te volgen. 

Jezus deed alleen wat de Vader deed en zei alleen wat de Vader zei (zie Johannes 5:17-18; 8:26). Dit stelt een vrij hoge levensstandaard voor. Terwijl Jezus eeuwig God is, heeft Hij Zich van Zijn goddelijkheid ontdaan en is Hij een mens geworden (zie Filippenzen 2:7). Het is van vitaal belang om op te merken dat Hij al Zijn wonderen deed als een mens, niet als God. Als Hij ze als God zou doen, zou ik nog steeds onder de indruk zijn. Maar omdat Hij ze deed als een mens die zich aan God overgaf, ben ik nu ontevreden met mijn leven, omdat ik gedwongen ben om het voorbeeld te volgen dat Hij ons gegeven heeft

‘Hosting The Presence’

Jezus is de eeuwige Zoon van God. Hij is geen geschapen wezen dat op de een of andere manier is opgevaren naar de goddelijkheid, zoals sommige culten beweren. Hij is volledig God, volledig mens. Maar zowel Zijn leven als Zijn dood werden als mens geleefd. Wat dat betekent is dat Hij Zijn goddelijkheid opzij zet om als mens te leven. Hij was zonder zonde en was volledig afhankelijk van de Heilige Geest. Door dit te doen, werd Hij een model dat wij konden volgen. Als Hij als God Zijn grote wonderen deed, dan ben ik nog steeds onder de indruk. Maar ik ben onder de indruk als waarnemer. Als ik ontdek dat Hij ze als mens gedaan heeft, dan ben ik ineens totaal ontevreden met het leven zoals ik het gekend heb. Ik ben nu genoodzaakt om deze Jezus te volgen tot dezelfde dingen in mijn leven beginnen te gebeuren.

‘Face To Face With God’

Mogelijk gehoorzaamde Jezus zijn Vader door een leven te omarmen dat Hem ertoe noodzaakte om in genade van God te groeien, alleen maar omdat wij moeten leren hoe we hetzelfde moeten doen. Eén ding waar ik van overtuigd ben, is dat het christelijke leven door Jezus voor elke gelovige een absoluut voorbeeld is. Alles wat Hij deed in Zijn leven en bediening deed Hij als een mens die, hoewel Hij volledig God was, de privileges van Zijn goddelijkheid opzij had gezet om ons een model te laten zien van het soort leven dat Hij ieder van ons ter beschikking zou stellen door Zijn dood, opstanding en hemelvaart. Ons heeft Hij ons laten zien hoe we in het voordeel van God kunnen groeien.  

‘Strengthen Yourself In The Lord’

Maar zelfs Jezus zelf moest groeien “in genade bij God en de mensen” (Lucas 2:52). Dit vers verbaast me. Ik kan begrijpen dat Hij in de gunst van de mens moest groeien, maar waarom moest Hij in de gunst van God groeien? Hij was in alle opzichten volmaakt. Het antwoord ligt in het feit dat Jezus alles deed wat Hij als mens deed, waarbij Hij Zijn goddelijkheid opzij legde, om voor ons een voorbeeld te zijn.

Daarom moest Hij, net als David, getest worden. Bij zijn doop ontving hij zijn zalving toen de Geest op hem neerdaalde en bleef, en hij werd door de Vader tot Zoon van God verklaard. Maar in plaats van rechtstreeks aan zijn bediening te beginnen, werd Hij door de Geest in de woestijn geleid. 

‘Amazed By The Power Of God’

Jezus werkte in de kracht van de Heilige Geest om gevangenen te bevrijden (zie Lucas 4:18-19) – Hij deed niets in de kracht van zijn eigen goddelijkheid (zie Phil. 2:5-8). 

Jezus is God

In ‘Jezus, mens of God?’heb ik al diverse Bijbelteksten genoemd die bewijzen dat Jezus, mens én God was, toen Hij op aarde was.

One thought on “Jezus, mens of God? (2)”

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: