BIJBEL(STUDIE)📜

Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht?

Johannes 5:19

Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht

De tekst uit Johannes 5:19 wordt vaak gebruikt of misbruikt als bewijs dat wij mensen hetzelfde of nog meer kunnen dan Jezus, toen Hij op aarde was. De volgende twee uitspraken zijn van Bill Johnson, uit het boek ‘Wanneer de hemel doorbreekt op aarde’. Veel van zijn volgers zeggen en leren hetzelfde.

Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht

Hij deed wonderen, krachten en tekenen als een mens met een onbelemmerde relatie met God – en dus niet als God. Als Hij wonderen had gedaan omdat Hij God was, zou hetzelfde doen voor ons onbereikbaar zijn (Bill Johnson pag. 25)

Het mandaat hersteld
Bill Johnson – Wanneer de hemel doorbreekt op aarde.

Wij zijn net als Jezus op deze aarde

In dit YouTube-filmpje van de cursus ‘Groeien in geestkracht’ is hetzelfde te horen als in het boek van Bill Johnson. Je kunt het audiobestand beluisteren, als het YouTube-filmpje niet werkt.

Een paar citaten uit het filmpje:

Groeien in geestkracht, groeien in de kracht, niet van de Vader perse of in de kracht van Jezus, maar de kracht van de Heilige Geest. We zijn volledig afhankelijk van de Heilige Geest zoals we net hebben gehoord. Weet je wie er nog meer volledig afhankelijk was van de Heilige Geest? Jezus onze Koning en ook wij zijn volledig afhankelijk van de Heilige Geest.

Je hebt de Heilige Geest ontvangen, de kracht van de Heilige Geest is net zoals bij Jezus beschikbaar voor jou en voor mij. Dus alles staat klaar om een leven te leiden als Jezus. 1Johannes 4:17 zegt, we zijn als Jezus op deze aarde. Mind Blowing toch, wij zijn áls Jezus op deze aarde.

Ik wil jou iets heel cools gaan vertellen op dit moment. Want het leven van Jezus is een directe uitnodiging voor het leven waartoe jij en ik geroepen zijn. Het was de mens Jezus die zei over Zichzelf: “de Zoon kan niets uit Zichzelf doen”. Als Jezus Zijn wonderen deed als God dan buig ik voor Hem neer, want doe ik sowieso, want Hij is groot en zeg ik, wow U bent al mijn aanbidding waard. Maar als Hij ze deed als mens, weet je wat dat dan bij ons moet opwekken, een gevoel van, oh oh, er is dus meer. Dat is waar we mee begonnen, het moet een honger naar meer opwekken.

Johannes 5:17-23 (HSV)

Als we Johannes 5:19 goed willen begrijpen, moeten we ook wat teksten ervoor en erna lezen. Met andere woorden, lezen en denken vanuit de context.

Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk [ook].
Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen [het gebod van] de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en [daarmee] Zichzelf aan God gelijk maakte.
Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.
Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.
Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

Getuigenis over Jezus, van Johannes

De vier evangelieën hebben allemaal een eigen accent:

 • Mattheüs laat Jezus zien als Messias-Koning
 • Markus toont een portret van Jezus als krachtige Dienaar
 • Lucas portretteert Jezus als de Zoeker van het verlorene
 • Johannes beschrijft Jezus vooral als Zoon van de Vader.

Het doel van Johannes is de aandacht richten op Jezus in Zijn Goddelijkheid en het bewijzen dat Jezus is Wie Hij beweert te zijn: de Zoon van God.

Vers voor vers uitleg

Vers 17 – Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk [ook]

De joodse leiders deden net alsof het tussen hen en Jezus ging om een principieel verschil over wat wel of niet mocht op de sabbat. Maar de vraag erachter was veel belangrijker: de kwestie van Zijn bevoegdheid. Met dit antwoord laat Jezus zien dat Hij, net als Zijn Vader boven de sabbat staat en verklaart Hij dus Goddelijk te zijn!

Vers 18 – Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen [het gebod van] de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en [daarmee] Zichzelf aan God gelijk maakte.

De joodse leiders werden erg boos, omdat Jezus Zich aan God gelijk stelde, door God Zijn Vader te noemen. Áls Jezus alleen maar mens was geweest (wat de joodse leiders dachten), dan was Zijn uitspraak godslasterlijk geweest.

Vers 19 – Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.

Hier begint een toespraak van Jezus, waar Hij zich verdedigde tegen de beschuldigingen van de joodse leiders. Jezus onderwerpt Zich aan de Vader door te antwoorden dat Hij afhankelijk is van de Vader. Hij toont Zich de gehoorzame Zoon. Dat was een duidelijk beeld, omdat de ‘pater familias’ het in die tijd voor het zeggen had.

Jezus geeft duidelijk aan dat Hij volkomen één is met de Vader. Hij leefde in een onverbreekbare éénheid met de Vader. Vers 17-19 zijn een bevestiging van twee waarheden:

 1. Jezus is gelijk aan God
 2. de Vader en Jezus hebben verschillende functies, waarbij de Zoon in alles wat Hij doet onder de Vader staat, zonder dat dit iets afdoet aan de fundamentele gelijkheid.

Vers 20a – Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, 

De Vader heeft Jezus lief en laat Jezus alles zien wat Hij doet. Dat was ook de reden dat Jezus als Zoon niets buiten de Vader om deed.

De openheid tussen de Vader en de Zoon is onderdeel van de volkomen éénheid tussen hen. De Vader heeft geen geheimen voor Zijn Zoon. Dit vers onderstreept die eenheid.

Vers 20b – en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.

De grotere werken zijn het opwekken van doden, maar vooral Jezus’ eigen dood en opstanding én het houden van het gericht. Jezus Zelf zal alle mensen oproepen voor de tweede opstanding en het oordeel. Dán gaan de joodse leiders zich nog veel meer verwonderen.

Vers 21 – Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.

Uit het Oude Testament (Deuteronomium 32:39, 1 Samuël 2:6, 2 Koningen 5:7 en Hosea 6:2) is duidelijk dat God alleen de doden kan opwekken. Jezus laat hiermee zien dat Hij doet wat God kan doen en Hij dus God is. Als de Zoon het wil, gebeurd het ook. Jezus doelde niet op een eigenmachtig optreden van Zijn kant, maar wilde aangeven dat Hij dit opwekken van doden zou doen door de Hem gegeven volmacht door de Vader.

Het ‘levend maken’ gaat over het nieuwe ‘leven’ van gelovigen en over de lichamelijke opstanding als Jezus voor de tweede keer naar deze aarde komt.

Vers 22 – Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,

Ook dit laat zien dat Jezus Goddelijk is, want oordelen is uitsluitend de bevoegdheid van God. Maar God de Vader geeft aan Jezus het eindoordeel.

Vers 23 – opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

Jezus wilde de joodse leiders waarschuwen. Zij dachten voor het recht van de Vader op te komen door Hem te beschuldigen van godslastering, maar door dat te doen, handelden zij juist in strijd met de eer van de Vader.

Uit dit vers blijkt ook dat Jezus dezelfde eer voor Zichzelf vraagt als voor de Vader. Het komt door de Vader dat de Zoon bij ons was, Hij heeft Hem gezonden naar de aarde. Zonder de Zoon te eren kunnen we de Vader niet eren, want Zijn Vader heeft Hem Zelf gezonden! De mensenzoon blijft de Zoon van God!

Conclusie

Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht en wij kunnen hetzelfde als Jezus?

Ik en de Vader zijn één (Johannes 10:30 HSV)

Jezus was mens en God. De relatie met Zijn Vader is een unieke relatie. Deze relatie kunnen we niet vergelijken met onze relatie met God de Vader. De wonderen en tekenen die Jezus deed, deed Hij omdat de Vader Hem daartoe in staat stelde, vanuit die unieke eenheid. Dat betekent dat Jezus óók niet te evenaren is in zijn wonderen en tekenen. Wij zijn niet áls Jezus, wanneer we zijn gezalfd met de Heilige Geest. We kunnen ook niet dezelfde wonderen en tekenen doen als Jezus, omdat we zijn gezalfd met de Heilige Geest. God doet nog steeds wonderen, maar is daarvoor niet afhankelijk van ons.

Literatuur

 

5 thoughts on “Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht?

 1. Met belangstelling heb ik je stuk gelezen. Het zet mij aan het denken en ik kom op de volgende punten uit, ik ben benieuwd hoe jij dit ziet.

  1. Ik heb altijd geleerd dat er een verschil is in wie Jezus is als persoon en wat hij doet als persoon. Op catechesatie werd ons geleerd dat Jezus zijn hemelse heerlijkheid vrijwillige heeft afgelegd om volkomen mens te worden, zonder zijn zijn Godheid te verliezen. De dominee legde het als volgt uit: Jezus was God en mens, maar tijdens de periode tot en met de kruisiging mocht hij geen gebruik maken van die Godheid. Hij moest de tweede Adam zijn. Zijn Godheid gebruiken was ‘vals spelen”. Daarom is hij in alles de mensen gelijk geworden, uitgezonderd de zonde (Hebreëenbrief) Hoe zie jij dit?

  2. Er is een verschil in “de bediening” van Jezus of zijn rol. In de Romeinenbrief wordt hij de schepper genoemd. Hij was de Messias of Christus tijdens zijn leven op aarde, en hij is de verheerlijkte Mensenzoon na de Hemelvaart die regeert en bemiddeld. Zie jij dit onderscheid ook zo? In je schrijven komen deze verschillende fases niet zo naar voren, of ik kan ze niet goed ontdekken ;-)

  3. In Mattheus 13:58 staat dat Jezus in Nazareth verworpen werd. Hij deed daar niet veel krachten, vanwege hun ongeloof. Hoe zie jij dit?

 2. Bedankt voor je reactie Kees. Ik vind het fijn dat het je aan het nadenken zet en je weer een inhoudelijke vraag stelt. Mét elkaar nadenken over het Woord van God is goed en veel beter dan elkaar in een bepaalde hoek duwen. Niet eerder heb ik bijvoorbeeld in onze kerkelijke gemeente een inhoudelijk gesprek gevoerd over deze vragen. Bijzonder dat het op deze manier toch kan.

  Het is niet zo eenvoudig en voor mij is ook niet alles even duidelijk! Het is zoals een goede vriend weleens zegt ‘de gave van onderscheiding is het verschil weten tussen goed en bijna goed’. Die gave heb ik niet denk ik, maar ik heb wel nagedacht over je vragen en heb wat hulp gevraagd.

  1. Jezus deed afstand van Zijn hemelse/Goddelijke heerlijkheid, anders had Hij Zijn werk op aarde niet kunnen doen. In Openbaring 1:17 ziet Johannes Jezus in Zijn Goddelijke heerlijkheid en hij viel als dood aan Zijn voeten. Jezus was op aarde wel tegelijkertijd 100% God en 100% mens.

  2. Jezus had menselijke beperkingen zoals verleiding, honger, dorst, lichamelijke pijn en angst. In Zijn rol als mens was Hij ons een voorbeeld door als dienaar de voeten van de discipelen te wassen. Jezus liet Zijn Goddelijke rol zien op aarde, door zonden te vergeven (Mattheüs 9), Zich te laten aanbidden (Lucas 7) en zich op gelijk niveau als de Vader te stellen. Dat weten we omdat Hij zonden vergaf (Mattheüs 9) en alleen God kan zonden vergeven. Ook liet Hij Zich aanbidden (Lukas 7). De verschillende fases veranderen niets aan het feit dat Jezus op aarde 100% God en 100% mens was.

  3. Ons geloof doet er inderdaad wel toe, maar niet altijd. Lazarus werd uit de dood opgewekt, zonder dat hij daarvoor hoefde te geloven. Ik denk dat hier wordt bedoeld dat men niet in Jezus geloofde, als Zoon van God. Je kunt hieruit niet afleiden dat geloof in wonderen en genezing afhangt van de mate waarin je daarin gelooft.

  Als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp kun je de studie van Theo ‘Jezus Zoon van God en God de Zoon’ volgen op Churchbook.

 3. Hoi hoi,

  Soms heb ik wat tijd nodig om na te denken. Ik ben een diepe doordenker, heb ik gemerkt en dat kost tijd.
  1. Openbaring 1:17 is na zijn hemelvaart, dus in een andere periode dan zijn menswording tijdens zijn leven en tot zijn sterven op aarde. Jezus is daar verheerlijkt en heeft een verheerlijkt lichaam (waarmee hij wel kan eten, maar ook dwars door een deur naar binnen kan komen, er ineens is bij de discipelen maar ook zo weer verdwenen. De tekst uit Openbaring telt mijn inziens niet om aan te tonen dat Jezus tijdens zijn leven op aarde wel zijn Godheid gebruikte.

  2.Hier heb ik langer over nagedacht. interessant is dat je zegt dat Jezus zich liet aanbidden en zonden vergaf. Deze laatste is niet per definitie iets van God, volgens Jezus. Hij zegt namelijk In Joh 20;23 dat de discipelen zonden kunnen vergeven. Het lijkt erop dat ieder zonden kan vergeven, maar de grond van vergeving is door Jezus bewerkt aan het kruis. Ik neem aan dat je met mij eens bent dat de discipelen geen god werden als ze iemand zijn zonden kwijtschelden? je noemt dat in Lucas 7 Jezus zich laat aanbidden. Wat bedoel je dan? aanbidding zou idd alleen aan God toekomen.

  3.Het lijkt mij dat hier twee dingen tegelijk spelen: a. wel of geen geloof en b. Wie er geloof hebben of zorgen voor een atmosfeer waarin geloof aanwezig is. Het geloof van diegene die genezing ontvangt is niet altijd bepalend, maar speelt wel een belangrijke rol. Denk daarbij aan het geloof van heidense vrouw, waar Jezus vervolgens haar dochter geneest op haar geloof, en hij noemt dat hij dit in Israel niet gezien heeft. evenzo bij de Romein die om hulp komt voor zijn slaaf. Hier speelt geloof een grote rol, maar het is tot twee maal niet de zieke die geloof heeft, maar wel iemand in zijn nabije omgeving. In Nazareth was er een atmosfeer van ongeloof, waar zelf Jezus niets mee kon.

  Studies van anderen zijn zeker interessant, als ik tijd heb zal ik deze ook opzoeken. In deze reactie reageer ik op jouw blog en wil met jou over deze onderwerpen nadenken.

  Hoor graag weer.
  Kees

 4. Vanmiddag ben ik bezig geweest met de lay-out van deze website en dat ging niet helemaal goed. Na een back-up was je reactie verdwenen Kees, dus ik heb ‘m uit mijn mail gekopieerd en geplakt.

 5. Bij deze dan mijn reactie:

  1. De tekst uit Openbaring laat zien dat Jezus zijn directe omgang met mensen onmogelijk kon hebben gehad als Hij Zijn heerlijkheid niet had afgelegd.

  2. Elkaar zonden en schulden vergeven is een opdracht van God.
  Mensen in het algemeen zonden vergeven is een Goddelijke eigenschap en een Goddelijk recht. In Johannes 5, waar deze blog over gaat lezen we dat Jezus als Zoon van God het oordeel in handen heeft gekregen van de Vader. Hij had de volmacht om het gericht te houden.
  In Lucas 7 laat Jezus toe dat de vrouw Hem aanbidt. Hiermee wil hij geen voorbeeld stellen, zodat wij ons ook zouden laten aanbidden. Nee, Hij laat ons hiermee zien dat Hij God is. Dat was moeilijk voor de farizeeën om te accepteren.

  3. Het wel of niet genezen lijkt wel een heel groot ‘ding’ te worden soms, en er ‘moet’ een blijkbaar een verlangen zijn om te kunnen genezen. Misschien ben ik wat ouderwets, als ik het wonder van mijn bekering (en van de ander) belangrijker en groter vind. Zelf had ik in 2015 geleden statistisch gezien 15% kans om na 5 jaar nog in leven te zijn. Ik had er weinig geloof voor, maar ik ben er nog. God is zelfs voor zo’n ongelovig iemand als ik genadig.

  Naar de studie van Theo verwees ik, omdat ik dacht dat je geïnteresseerd was in het onderwerp en Theo weet er meer van en heeft meer Bijbelkennis dan ik. Van hem heb ik nog een antwoord op je vraag over Mattheüs 13. Hij verwijst naar de uitleg van Prof. Jakob van Bruggen. ‘De kern van die uitleg is: de ongelovigen kwamen niet tot Jezus om zich te laten genezen, en dan gebeurt het ook niet. Hij vergeleek het met een wachtkamer, die leeg bleef… dan kan de arts ook niets’.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: