LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

JESAJA 9 – EN MEN NOEMT ZIJN NAAM….

Jesaja 9

Jesaja 8:23 tot en met 9:6

Jesaja 9:5 is net als Micha 5:1 een tekst die ik al vaak heb gehoord rond kerst. De laatste jaren sinds ik de ETS-Bijbelcursus volg ben ik bij zo’n bekende tekst nieuwsgierig naar de betekenis en de context. Daarom eerst een paar verzen vóór en na deze tekst. Hier uit de HSV, maar een ander vertaling is ook goed natuurlijk. Zolang het TPT maar niet is 😉.

Vers 23 Zoals Hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal Hij in later [tijd] eer bewijzen aan de Weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea [waar] de heidenvolken [wonen].
Vers 1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.
Vers 2 U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt.
Vers 3 Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken als [eens] op Midiansdag.
Vers 4 Ja, elke laars, stampend met gedreun, [iedere soldaten]mantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur.
Vers 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Vers 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen. (HSV)

Achtergrond

Achaz was koning van Juda (de 2 stammen). Resin was koning van Aram en Pekach koning van Israël (de 10 stammen). De profeet Jesaja moest koning Achaz van de Here God laten weten dat hij niet bang moest zijn van deze twee koningen. Het volk Juda zal blijven bestaan als hij vertrouwt op God. Achaz moet om aan de Here God een teken vragen, maar hij doet dat niet. Dan geeft God Zelf een teken, de aankondiging van een Zoon uit een maagd, Wiens naam Immanuël zal zijn. De dreiging koning Resin uit Aram en koning Pekach uit Israël is snel voorbij, door de hulp van Assyrië, maar dan valt Assyrië ook Juda binnen. Het is een donkere tijd voor het volk van Juda, ze hebben honger en zwerven door het land.

Weer een koning

Dan volgt de profetie van Jesaja over een nieuwe koning. Er zal geen donkerheid blijven, maar er zal een groot licht te zien zijn. Deze profetie was voor toen en voor de toekomst. De eerste vier verzen van Jesaja 9 beschrijven de onderdrukking van het volk en de overwinning.

Vanaf vers 5 gaat het ook over de toekomst, over Kind dat is geboren en zal regeren. De namen voor Hem kunnen niet van een gewone, aardse koning zijn. Koning Achaz kun je geen eeuwige koning noemen bijvoorbeeld.

Namen van het Kind

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Wonderlijke Raadsman

Een ‘raadsman’ is iemand die wijze plannen kan bedenken. In Jesaja 11: 2 lezen we dat de Geest van de Heer op Hem rust en Hem wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis en vreze des Heren schenkt.

Sterke God

Uit Jesaja 10:20-21 is duidelijk dat ‘Sterke God’ over God Zelf gaat.

Eeuwige Vader

Vader houdt hier in: vaderlijke Beschermer. In hoofdstuk 22:21 staat dat Hij als een vader zal zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. Hij zal voor eeuwig regeren over de Israëlieten.

Vredevorst

De heerschappij van deze Koning zal vrede brengen, omdat de volken afgaan op Zijn wijze beslissingen. Vredevorst was een gebruikelijke beschrijving van een koning die van David afstamde. God beloofde zegen en rust voor het volk. Dit is nooit helemaal gerealiseerd. Daarom gaat het hier ook over de komende koning, de Messias.

Messiaanse profetie

Jesaja 9 gaat dus niet alleen over een koning in die tijd, maar het verwijst ook naar koning Jezus, de Messias. Het evangelie van Mattheüs maakt duidelijke dat deze profetie over de komst van Jezus gaat. Jezus kwam uit Nazareth in Galilea en begon zijn onderwijs in Galilea.

Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: Land Zebulon en land Naftali, gebied aan [de] weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. (Mattheüs 4:12-16 HSV)

Het gaat ook over de tweede komst van Jezus. In vers 6 lezen we dat Hij voor altijd en eeuwig Koning zal zijn. Hij zal heersen over Israël en alle volken van de wereld.

Een kind is ons geboren (live) | Sela

Immanuël – Prinsen en prinsessen

Dit vind ik zo’n mooi lied. Ik heb er eerder over geschreven op mijn Groei in Relatie blogsite.

Bronnen

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: