JESAJA 40-66📜

JESAJA

Troostboek

In het eerste deel van Jesaja ligt de nadruk op oordeel. Het tweede deel gaat over de periode tijdens en ná de ballingschap van Juda. In dit tweede deel ligt de nadruk op troost en herstel. Er komt een nieuwe tijd, de ballingschap gaat voorbij.

Het tweede deel van Jesaja wordt ook wel het Troostboek van Jesaja genoemd. Deze tekst is een keerpunt het het boek. God zal weer naar Zijn volk omzien en vergeving en herstel geven.

Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. (Jesaja 40:1-2 HSV)

Jesaja 40-41

Hier maakt God duidelijk dat Hij degene is die alles in Zijn hand heeft. Hij is de Schepper en niemand is tegen Hem opgewassen. God heeft de geschiedenis in Zijn hand, ten behoeve van Zijn volk.

Vier gedichten/liederen over ‘de Knecht van de Heer’

Israël is in ballingschap in Babel en vraagt zich af of God hen wel echt kan bevrijden. Hier beginnen de gedichten/liederen over de Knecht van de Heer. Deze gedichten staan in de meest bekende hoofdstukken uit Jesaja. Ze spreken twintig keer over de Knecht van de Heer. Die Knecht is het volk Israël, maar nog vaker gaat het om een persoon, de Messias.

 1. Jesaja 41:8-10
 2. Jesaja 49:1-6
 3. Jesaja 50:4-11
 4. Jesaja 52:13-53:12
 • In het 1e gedicht is de knecht Israël. Maar we weten uit het NT dat het ook over de Messias gaat.
 • In het 2e gedicht spreekt de Knecht tegen de verre volken. Deze Knecht wordt in vers 3 Israël genoemd, maar Hij heeft ook de roeping om Israël en de hele wereld te dienen.
 • Het lijden in het 3e gedicht kan gaan over Jesaja of over het lijden van Jezus. Er zijn geen directe citaten in het NT, maar het lijden van Jezus is wel te herkennen.
 • Tussen het 3e en 4e gedicht gaat het over verlossing en herstel van het volk van God. In het 4e gedicht lezen we over de Koning-Knecht, de Messias Die het volk zal verlossen. De beloften van God worden aan hen vervuld, doordat de Messias door Zijn dood hun schuld wegneemt.

Beloften van heil 

Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. (Jesaja 54:10 HSV)

Gods liefde is voor het hele volk als zij op Zijn genade willen ingaan. Zijn uitnodiging is voor iedereen die Hem zoekt.

Jesaja 56-66

In het laatste deel staat het herstel van Gods volk centraal. Het gaat over de toekomst. Veel profetieën van Jesaja zijn al in vervulling gegaan en de rest zal worden vervuld tot de wederkomst van Jezus.

 • In de kern van dit gedeelte, hoofdstuk 60-62, staan gedichten van de Knecht die het Koninkrijk van God aankondigt: de heerlijkheid van Sion, het jubeljaar van verlossing en het herstelde Jeruzalem.
 • Daaromheen staan in hoofdstuk 59 en 63 twee lange gebeden van bekering en roep om vergeving.
 • En weer daaromheen in hoofdstuk 56 en 66 gaat het over het Koninkrijk van God, waar alle mensen van de hele wereld komen, zodat iedereen de Schepper en Verlosser kan leren kennen.

In hoofdstuk 65 en 66 staan thema’s als ‘verlossing’, ‘oordeel’ en daarmee ook ‘scheiding’ centraal. De heerlijkheid van God wordt over de hele wereld verkondigd, maar de opstanding wordt gestraft.

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen [ook] uw nageslacht en uw naam blijven staan. En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. (Jesaja 66:22-23 HSV)

Jeruzalem stad van goud / Yerushalayim Shel Zahav – Christian Verwoerd

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: