BIJBEL(STUDIE)📜

HEBREEËN 1-7

Oude Testament

Indeling Hebreeën

In deze blog heb ik geprobeerd een samenvatting te maken van hoofdstuk 1 – 7 van Hebreeën. Het gaat in deze hoofdstukken over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. De priesterdienst moest steeds herhaald worden en was niet volmaakt, maar het offer van Jezus was volmaakt. De laatste drie hoofdstukken zijn praktischer en gaan over het leven als volgeling van Jezus.

Crosspaint | Hebrews 1-7 | A Better Mediator

Dit tekenfilmpje van Crosspaint vind ik leuk en duidelijk. Het maakt zo’n ingewikkeld Bijbelboek iets beter te begrijpen en is een goede start voor je gaat lezen.

Jezus is hoger dan de engelen 📜 Hebreeën 1

[Hij is] zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan [die van] hen. (Hebreeën 1:4 HSV)

In het eerste hoofdstuk worden veel teksten uit het Oude Testament geciteerd, om aan te geven dat Jezus de Zoon van God is en hoger dan de engelen. De engelen hadden een dienende functie, maar Jezus heerst in eeuwigheid.

Hebreeën 1:5 

Want tegen wie van de engelen heeft [God] ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn? (Hebreeën 1:5 HSV)

Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. (Psalm 2:7 HSV)

Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, en Mijn goedertierenheid zal Ik niet van hem wegnemen, zoals Ik die weggenomen heb van hem die er vóór u was, (1 Kronieken 17:13 HSV)

Hebreeën 1:6

En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. (Hebreeën 1:6 HSV)

Ja, Ík zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. (Psalm 89:28 HSV)

Hebreeën 1:7-9

En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, maar tegen de Zoon [zegt Hij]: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. (Hebreeën 1:7-9)

Hij maakt Zijn engelen [tot hulpvaardige] geesten, Zijn dienaren [tot] vlammend vuur. (Psalm 104:4 HSV)

Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. (Psalm 45:7-8 HSV)

Opwekking 534 – Jezus, Gods Heerlijkheid verschijnt (Hebreeën 1:3-4)

Waarschuwing 📜 Hebreeën 2

Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat [door ons] gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. (Hebreeën 2:1 HSV)

Als conclusie van wat in hoofdstuk 1 staat, waarschuwt de schrijver dan om niet af te drijven en de zaligheid niet te negeren. Als de boodschap van de engelen, dat is de wet van Mozes al bindend was, hoeveel meer moeten ze de boodschap van Jezus serieus nemen!

Overzicht 📜 Hebreeën 1 en 2

Hebreeën 1 en 2
Overzicht uit ‘Sleutels tot de Bijbel’ van Hebreeën 1 en 2

Jezus is hoger dan Mozes 📜 Hebreeën 3 en 4

In Hebreeën 3:1-6 lezen we dat Jezus hoger is dan Mozes. Mozes was de belangrijkste profeet van het Oude Testament volgens de Israëlieten. Hij leidde hen uit de slavernij in Egypte en door de woestijn en gaf hun de wet van God en de tabernakel. Maar Mozes blijft dienaar en Jezus is aangesteld als Zoon over het huis van God.

Na vers 6 vergelijkt de schrijver de volgelingen van Mozes (Israëlieten) met de volgelingen van Jezus. Hij waarschuwt hier de Hebreeën om niet te zijn als de Israëlieten die door hun ongeloof niet de rust van het Beloofde Land mochten ingaan. Ze moesten hun aandacht op Jezus gericht houden.

Jezus is hoger dan Aäron 📜 Hebreeën 4:14 tot 5:10

In dit gedeelte gaat het over de hogepriester Aäron in het Oude Testament en Jezus als hogepriester. Ze waren beiden bemiddelaar tussen God en mensen, mens onder de mensen en aangesteld door God. Jezus is zonder zonde en hoefde niet voor Zichzelf te offeren. Hij is Hogepriester voor eeuwig en heeft geen opvolger nodig.

Geestelijk onvolwassen en waarschuwing tegen afvalligheid 📜 Hebreeën 5:11 tot 6:12

De schrijver onderbreekt zijn uitleg over Jezus als Hogepriester en schrijft opeens iets over de geestelijke onvolwassenheid van zijn lezers/toehoorders. Ze zijn nog als beginnende gelovigen, maar hadden al veel meer moeten weten en zelf ánderen kunnen onderwijzen over Jezus.

Dan volgt een moeilijk gedeelte. De schrijver waarschuwt voor het gevaar hun geloof helemaal kwijt te raken.  Eigenlijk wordt hiervoor in de hele Hebreeën-brief gewaarschuwd. Vanaf vers 9-12 lezen we dat de schrijver overtuigd is dat zijn lezers worden gered.

Jezus en Melchizedek 📜 Hebreeën 7

Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, [namelijk] Jezus, [Die] naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. (Hebreeën 6:20 HSV)

Melchizedek wordt in het Oude Testament genoemd in Genesis 14:18-20 en Psalm 110:4. Hij was een priester van God en koning van Salem (Jeruzalem). Hij was de meerdere van Abraham en daarom ook de meerdere van de achterkleinzoon van Abraham, Levi. Melchizedek was een voorafschaduwing van Jezus. Jezus was priester, maar kwam niet uit de stam van Levi, zoals de priesters in het Oude Testament. Maar Jezus was net als Melchizedek priester voor eeuwig.

Bronnen/meer lezen

2 thoughts on “HEBREEËN 1-7

  1. Wat overzichtelijk zo. Ik ben door Hebreeën heen gelezen aan de hand van uitleg van een Joodse dame (Messiaans). Dat was heel leerzaam.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: