LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Engelen (2)

Engelen

Engelen in de kerkgeschiedenis

Na de blog over engelen in de Bijbel gaan we verder met engelen in de kerkgeschiedenis. In de periode voor de reformatie werd er niet getwijfeld aan het bestaan van engelen. Ze waren tussenwezens, tussen God en de wereld.

Voor kerkvader Augustinus waren engelen ook echt aanwezig. Hij stelde in zijn boek over de christelijke leer zelfs de vraag of we engelen als naasten moeten liefhebben.

Tijdens de Reformatie werd er anders gedacht over engelen. Als reactie op de rooms-katholieke engelenverering was er minder aandacht voor engelen. De reformatoren schreven er wel over. Maar ze waren niet belangrijk voor de theologie.

Luther spreekt over ‘lieve engelen’. Hij bedoelde hiermee dat de engelen zoveel zorg en liefde aan hem besteden. Hij zag de engelen als beschermers en geloofde dat ieder mens een beschermengel heeft.

Calvijn heeft veel gesproken over engelen. Hij geloofde niet dat ieder mens een beschermengel heeft, zoals Luther. Maar hij zag engelen meer als helpers van Gods voorzienigheid, die in het algemeen voor ons zorgen en ons behoeden voor gevaar.

Later beperkten sommige theologen het hebben van een beschermengel tot de uitverkorenen.

Wat theologen zeggen over engelen

De bekende theoloog Abraham Kuyper heeft een uitgebreid boek over de engelen Gods geschreven. Hij verwerpt ook het geloof dat iedere gelovige zijn eigen engel heeft.

Professor H. Berkhof ontkent het bestaan van engelen niet. Hij schijnt zelf een engelenervaring te hebben meegemaakt, maar meent dat de Bijbel geen reden geeft voor een theologie over engelen.

Ontmoeting met engelen

Verhalen over ontmoetingen met engelen komen we tegen bij protestanten, maar ook bij roomsen, anglicanen en evangelischen.

  • Veel reformatorische christenen kennen Ds. Smytegelt (1665-1739) het verhaal van zijn bescherming door engelen op een bruggetje.
  • Corrie ten Boom smokkelde met gevaar Bijbels naar Rusland. Ze bad tot God en toen ze haar ogen open deed zag ze engelen rondom de koffer met Bijbels en juist die koffer werd niet geopend om onderzocht te worden.
  • Huisarts H.C. Moolenburgh deed in 1986 een onderzoek onder zijn patiënten. Hij vroeg 400 patiënten of ze weleens een engel hadden gezien en kreeg 31 positieve reacties.

Christus – engelen

In Hebreeën 1 wordt tegenover de heerlijkheid van de engelen de heerlijkheid van Christus geplaatst:

[Hij is] zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan [die van] hen. Want tegen wie van de engelen heeft [God] ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn? En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, maar tegen de Zoon [zegt Hij]: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht” (Hebreeën 1:4-8 HSV).

Mensen – engelen

Engelen zijn net als de mens geschapen, maar zij zijn bewaard voor de zonde. Ze weten dus ook niet wat het is om verlost te zijn van zonden en kennen geen berouw over zonde.

In het Oude Testament verkondigden engelen het heil namens God. In het Nieuwe Testament vertellen christenen het evangelie en gezalfd tot profeten om aan engelen de veelvuldige wijsheid van God bekend te maken:

“opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden” (Efeze 3:10 HSV).

Paulus moest lijden omwille van het evangelie. Hij schrijft aan de gemeente in Korinthe dat dit gebeurt als een schouwspel van de engelen:

“Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als [mensen] die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen” (1 Korinthe 4:9 HSV).

De Bijbel – engelen

In de volgende blog ga ik schrijven over engelenverering, praten met engelen en engelenveren. Engelen zijn weer ‘in’ tegenwoordig in sommige kerken. Stel dat je een engel zou zien, dat zou ook indruk maken! Maar nog belangrijker dan engelen is de Bijbel. Paulus schrijft aan de gemeente in Galaten:

“Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt” (Galaten 1:8 HSV).

De herders in het veld van Efrata gingen niet de engelen achterna, maar ze gingen op zoek naar Jezus, over Wie de engelen hadden verteld.

Literatuur

Ik heb gebruik gemaakt voor deze blog van:

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: