LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

EINDTIJD (4) – Verbonden in het Oude Testament

dwaalleer

Betekenis voor de eindtijd

De verbonden die God met Zijn volk Israël heeft gesloten hebben een eschatologische betekenis. Ze zijn een belangrijke aanwijzing voor de eindtijd en voor de periode die aan de eindtijd voorafgaat.

Het feit dat de Here God zijn relatie met Israël vastlegt in verbonden is een aanwijzing dat Hij het zeer serieus opvat. Een verbond is niet zomaar een stukje papier! Het woord ‘verbond’ betekent verdrag, overeenkomst of testament. De Here God is een rechtvaardige, waarachtige God. Hij kan niet liegen. Hij zegt van tevoren wat Hij gaat doen en Hij doet ook wat Hij heeft vastgelegd in die verbonden. Soms heb ik wel eens de indruk dat God ons serieuzer neemt dan wij Hem. Dat geldt voor Israël maar ook heel persoonlijk voor ons gelovigen uit de volken (drs. Jan van Barneveld)

Verbond met Adam

Maar zij hebben het verbond met mij geschonden, zoals eens in de stad Adam: daar waren ze mij al ontrouw. (Hosea 6:7 NBV)

Genesis noemt de afspraak om niet te eten van de boom van kennis, goed en kwaad geen verbond. Hosea gebruikt dit woord later wel.

Verbond met Noach

Alleen Noach vond bij de HEER genade (Genesis 6:8 NBV)

Het woord ‘verbond’ komt het eerst voor bij Noach. God maakt een verbond met hem en op grond daarvan mogen hij en zijn gezin in de ark gaan (Gen. 6:18). Na de zondvloed komt opnieuw het woord ‘verbond’ voor en dat betreft de toezegging dat de mensheid en de dierenwereld niet opnieuw door een watervloed uitgeroeid zullen worden. De regenboog vormt het teken daarvan. Dat verbond wordt niet alleen met Noach gesloten, maar ook met alle levende wezens op aarde (9: 11-17). Er lijkt te zijn van twee verbonden.

Verbond met Abram

Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. (Genesis 12:7 NBV)

Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land,’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat (Genesis 15:18 NBV)

Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en jongens moeten worden besneden. (Genesis 17:9-10 NBV)

Verbond met Israël bij de berg Sinaï

Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ (Exodus 19:5-6 NBV)

Nieuw verbond met Israël

Houd u daarom aan de regels van dit verbond, opdat u slaagt in alles wat u doet.

Mozes herinnert het volk aan de tijd dat ze woonden in Egypte en de uittocht uit Egypte. De inhoud van het verbond is bijna hetzelfde als in Exodus 19, maar gaat meer over het leven in het beloofde land.

Verbond met David

Ik heb aan mijn volk, Israël, een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde (2 Samuël 7:10 NBV)

Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. (2 Samuël 7:13 NBV)

Het nieuwe verbond (Jeremia 31-33)

Dan zal ik voor elke stam van Israël een God zijn, dan is Israël mijn volk – spreekt de HEER. (Jeremia 31:1 NBV)

Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. (Jeremia 32:40 NBV)

De woorden van Jeremia hebben betekenis voor de toekomst op de lange en op de korte termijn. Er zijn nu nog veel beloften niet of maar gedeeltelijk vervuld.

Het accent ligt bij het Nieuwe Verbond op het geestelijk herstel van Israël. Maar de landbelofte klinkt ook in de twee hoofdstukken van Jeremia over Israël’s herstel duidelijk door.

Meerdere verbonden naast elkaar

Er zijn meerdere verbonden die gedeeltelijk naast elkaar staan.

verbonden
De beloften in het OT: hoop voor verleden, heden en toekomst

Bronnen

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: