EINDTIJD (3) – Profeten in het OT

dwaalleer

Basiskennis

Veel basiskennis, die ik leerde op de lagere school en de zondagsschool was een beetje weg. Ik kon het zeker niet uit mijn hoofd opnoemen. Zoals bijvoorbeeld de profeten van het Oude Testament en in welke tijd ze leefden. Toen ik bezig was met de tijdlijn van de Bijbel ontdekte ik ook weer dat ze profeteerden op verschillende tijden in de geschiedenis.

De profeten in het Oude Testament zijn in te delen op de tijd waarin ze profeteerden:
  • grondleggers
  • klassieke profeten
  • post-eschatologische profeten – aan het einde van en na de ballingschap

Tijdlijn Oude Testament met de profeten en de tijd waarin ze actief waren

Grondleggers van de profetie

Al lang vóór de klassieke profeten, liet God anderen profeteren. Namelijk Mozes, Samuël, Elia, Elisa en de profeet Nathan. Ze herinnerde het volk Israël steeds weer aan de wet van Mozes en riepen hen op zich hieraan te houden. Omdat deze profeten God trouw waren, gebruikte God hen om de grondslag te leggen voor de toekomstige profetie.

Klassieke profeten

Het optreden van de schrijvende profeten in de regeringsperiode van de koningen van Israël en van Juda

Profeten uit 800-700 jaar voor Christus, worden vaak de klassieke profeten genoemd. Het is de tijd van de koningen. In het Noordrijk Israël (de 10 stammen) treden Amos en Hosea op. In het Zuidrijk Juda (2 stammen) treden Micha en Jesaja op.

Nahum, Zefanja, Habakuk en Jeremia waarschuwen het volk steeds voor rampen. Ze hebben zich niet gehouden aan de wetten van God en andere goden gediend. Ook Jeremia, Daniël, Ezechiël, Obadja waarschuwen hiervoor. In 587 is de val van Jeruzalem en de tempel worden verwoest en de ballingschap van Juda naar Babel.

Post-eschatologische profeten

In de tijd van Ezra en Nehemia keert het volk terug uit Babel. De profeten Haggaï, Zacharia, Maleachi, Obadja en Joël spreken dan tot hen.

De klassieke profeten waarschuwden vooral, maar deze profeten brengen een boodschap van heil in plaats van onheil. Ze riepen op tot bekering en herstel en tot het herstellen van de tempel(dienst). De profetieën werden steeds ‘eschatologischer’ en ging over de toekomst en het plan van God met de wereld.

Dit cursusjaar krijg ik bij de ETS-Bijbelcursus les over verschillende profeten, dan zal ik daar meer over horen en schrijven.

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: