LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

EINDTIJD (2) – Tijdlijn van de Bijbel

dwaalleer

Tijdlijn van de Bijbel

Na de twee moeilijke woorden eschatologie en apocalyptiek nu wat eenvoudigers. Al moet ik bekennen dat het niet eens zo makkelijk was om de Bijbel in het kort samen te vatten. Ik gebruikte een tijdlijn om een overzicht te krijgen van de Bijbel. Dat lijkt me een goede basis, om me weer verder te verdiepen in de eindtijd.


Schepping

Van Genesis tot en met Openbaring lezen we de geschiedenis van het heilsplan van God. God gaf verschillende beloften en de vraag is steeds, hoe en wanneer worden deze vervuld?

In Genesis 1 en 2 schiep God de hemel en de aarde. Hij maakte de mens en gaf hen de verantwoordelijkheid over de dieren, vogels, bomen en planten. 

 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. (Genesis 1:31 NBV)

Zondeval

In Genesis 3 lezen we over de val van de mens. De mens verbrak de relatie met God en dat had en heeft nog steeds veel gevolgen voor de hele schepping.

God wil de relatie weer goed maken en heeft een belofte voor de toekomst. Ook wel de eerste belofte of moederbelofte genoemd.

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’ (Genesis 3:15 NBV)

Abraham

God koos Abraham en zijn nakomelingen uit om de relatie te herstellen. God gaf Abraham een drievoudige belofte, een land, een volk en een zegen. De hele wereld zou gezegend worden door Israël.

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ (Genesis 12:1-3 NBV)

Israël

Het volk werd groot en werden in Egypte gebruikt als slaven. Mozes werd door God geroepen om hen uit Egypte te bevrijden. Ze zwierven 40 jaar in de woestijn. In de woestijn gaf God hen Zijn wet. God wilde koning zijn over het volk Israël.

Onder leiding van Jozua veroverde het volk het beloofde land. Ze wilden net als de hen omringende volken een koning. Samuel zalfde Saul tot de eerste koning van Israël. Na hem kwamen koning David en Salomo.

Na de dood van koning Salomo scheurde het volk in tweeën. 2 stammen blijven trouw aan koning David en krijgen de naam Juda. De andere 10 krijgen de naam Israël of Efraim. Israël (de 10 stammen) gaan wonen in het noorden en werden veroverd door de Assyriërs, omdat ze andere goden vereerden. Een groot deel kwam nooit terug. Juda (de 2 stammen) woonde in het zuiden, maar werd 150 jaar later om dezelfde reden verbannen naar Babylon. 70 jaar later bracht God Juda weer terug, onder leiding van Ezra en Nehemia. Ze mochten de tempel in Jeruzalem herbouwen. Zij waren het deel van het volk Israël wat over was en uit hen zou later Jezus de Messias geboren worden.

Jezus leven, sterven en opstanding

In de tijd voor de geboorte van Jezus leefde het volk Israël nog steeds niet vrij in hun eigen land, maar werden de onderdrukt en geregeerd door de Romeinen. Ze keken uit naar een verlosser die hen zou bevrijden.

Jezus sprak over Gods ‘koninkrijk’ en bevestigde daarmee dat God nog steeds de leiding had over het volk, ondanks de onderdrukking. In het evangelie van Mattheüs, Markus en Lucas wordt steeds gewezen op het komende Koninkrijk.

De volgelingen van Jezus

Voordat Jezus naar de hemel ging, beloofde Hij zijn volgelingen de Heilige Geest. Tijdens het Pinksterfeest werd de Heilige Geest gegeven aan hen en nog vele anderen gingen in Jezus geloven. Ook zij vertelden de boodschap van Jezus en er ontstonden kleine groepjes christenen, eerst onder de joden, later ook onder de heidenen.

Eindtijd

Het laatste boek van het Nieuwe Testament is de Openbaring aan Johannes. Veel van wat er in de eindtijd gaat gebeuren kunnen we hier lezen. Het boek laat zien Wie de macht heeft in de wereld. God heeft alles in de hand. Dit bemoedigt ons, maar Openbaring waarschuwt ook om te blijven geloven, ook als het je alles kost.

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. (Openbaring 21:3 NVB)

Bronnen

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: