BIJBEL(STUDIE)📜

DWAALLEER BENOEMEN?

dwaalleer

Niet oordelen

(Kritische) vragen over de leer van de New Apostolic Reformation of BSSM, roepen vaak de reactie op dat we niet mogen oordelen.

De vraag in deze blog is:
Mogen we oordelen hierover en mogen we de leer van de NAR of BSSM, een dwaalleer noemen? Wat deed Jezus en wat schreven de apostelen over dwaalleer?

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; (Mattheüs 7:1 HSV)

Jezus zegt hier dat we niet mogen oordelen. We moeten niet hoogmoedig zijn en onszelf beter achten dan onze broeders in zusters in de Heer. Jezus spreekt hier niet over beoordelen in de zin van het onderscheiden van geesten, want in vers 15 tot 20 van ditzelfde hoofdstuk waarschuwt Hij voor valse profeten.

De waarschuwingen van Jezus tegen valse profeten

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. (Mattheüs 7:15)

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. (Mattheüs 24:4-5)

En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. (Mattheüs 24:11)

want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. (Mattheüs 24:24)

In de laatste verzen van Mattheüs 23 spreekt Jezus over het oordeel over Jeruzalem en de verwoesting van de tempel en gaat Hij met Zijn discipelen naar de Olijfberg. Dan vragen ze Hem wanneer dit allemaal gaat gebeuren en wat het teken is van de komst van Jezus. Het eerste waar Jezus hen dan voor waarschuwt is “Pas op dat niemand u misleidt”. Jezus waarschuwde veel tegen valse profeten. Zou het dan niet verstandig zijn als ook nu wij rekening houden met deze valse profeten?

Paulus’ waarschuwingen

Paulus waarschuwt in meerdere van zijn brieven voor dwaalleer.

2 Korinthe

Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u [dat] best. (2 Korinthe 11:4)

Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus (2 Korinthe 11:13)

Op reis [was ik] vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, (2 Korinthe 11:26)

In Korinthe is een groep tegenstanders van Paulus. Paulus waarschuwt de gemeente in Korinthe voor hen, maar ook om hun manier van doen. Ze spreken niet over het lijden van Jezus, maar noemen zichzelf apostel en zijn trots op hun geestelijke gaven. In contrast met deze valse apostelen roemt Paulus in zijn zwakheid.

2 Timotheüs

Paulus schreef deze brief aan Timotheüs vanuit de gevangenis in Rome, waar hij wacht op zijn dood. Het is een afscheidsbrief aan Timotheüs. Paulus vraagt hem te volharden in geloof, ondanks het lijden wat dat met zich meebrengt.

predik het Woord. Volhard daarin, gelegen [of] ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, [en dat] met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij [zullen zoeken wat] het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen [hun] gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. (2 Timotheüs 4:2-4)

2 Petrus

Petrus schrijft in deze korte brief over genade en hij bestrijdt valse leraren die een valse leer zullen invoeren.

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. (2 Petrus 2:1)

1 en 2 Johannes

In de eerste en tweede brief van Johannes gaat het om de bestrijding het docetisme, een vroege vorm van gnostiek.

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. (1 Johannes 4:1)

Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. (2 Johannes 1:7)

Mogen we dwaalleer benoemen?

Deze blog gaat niet over wát nu precies een dwaalleer is. Ik denk dat men dwaalt of een valse leer verkondigt, wanneer de godheid van Jezus op aarde wordt ontkent. Daar heb ik al meerdere keren over geschreven.

Dát we een dwaalleer mogen benoemen is wel duidelijk uit voorgaande Bijbelteksten denk ik. Jezus waarschuwde voor valse leraren en dwaalleer. Paulus, Petrus, Judas en Johannes schrijven erover in hun brieven.

Chris Verhagen geeft in dit YouTube-filmpje antwoord op een vraag van iemand die zich afvraagt hoe in liefde met mensen on te gaan die zich bezighouden met een dwaalleer:

Nou, ik denk dat het begint met wel gewoon aangeven dat iemand een dwaalleer geloofd. Paulus is daar heel transparant over. Kijk Paulus is weliswaar een apostel maar Paulus noemt Hermogenes en Fygellus in de brief in 2 Timotheüs en hij zegt deze mensen zijn afgeweken van het evangelie doordat ze onderwijzen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Deze mensen predikten iets van een afwijking in de leer. Ze zeiden “ja die die opstanding waar jullie nog op wachten die is al gebeurd”  in die zin is het vergelijkbaar met wat dit boek* eigenlijk doet. Dus dingen die nog in de toekomst voor ons liggen zeggen dat die er nu al zijn dat dat is de parallel daarmee. Wat doet Paulus met deze mensen hij confronteert ze wel, maar het is belangrijk om te beseffen dat ook de confrontatie van iemand met dwalen er iets is wat je met zachtmoedigheid en liefde moet doen. (Chris Verhagen – veelgestelde vragen en antwoorden)

Wat is liefde? Niets zeggen als je geconfronteerd wordt met (invloeden van) een dwaalleer?

Het conflict vermijden is geen optie. Doen alsof het er niet is en het laten doorsudderen is geen optie. Dat is ook liefdeloos en zou niet liefdevol zijn. Heel veel christenen houden niet van conflicten en dat snap ik ergens. Alleen je kunt niet conflictvermijdend je hele christelijke leven doorkomen. Je zal ergens moeten gaan staan voor de waarheid en het conflict durven aangaan met de wereld en ook met dwaalleer. Maar doe dat op een zachtmoedige manier beseffende dat jij net zo goed een zondaar bent, gered door genade. (Chris Verhagen- veelgestelde vragen en antwoorden)

Bronnen/meer lezen

* Tom de Wal – ‘Jezus aanraken’

5 thoughts on “DWAALLEER BENOEMEN?

 1. 1 Peter 2:2: “as newborn babes desire earnestly the pure mental milk of the word, that by it ye may grow up to salvation”,

 2. Hoi,

  Uit de genoemde bijbelteksten haal ik wel dat we een dwaalleer hebben te weerstaan als het ons pad kruist, als we er mee te maken krijgen. Ik lees er niet in dat het een roeping is om dwaalleer te bestrijden.

  De teksten gaan over het weren van dwaalleraren in onze eigen gemeente, het spreekt niet over het bestrijden van dwaalleer in andere gemeenten.

  Dit komt mijn inziens overeen met de houding en het gedrag van Jezus. Hij ging niet op demonenjacht. Als Hij ze tegenkwam dan maakte hij korte metten het hen, maar nergens lees ik dat Hij ze ging opzoeken.

  Hij bracht juist het evangelie, en daar reageerde de demonen op. Het lijkt mij dat we moeten oppassen om het niet anders te gaan doen dan Jezus. Dit zou je zelfs ook onder een dwaalleer kunnen scharen ;-)

  zegen en groet

  Kees

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: