BIJBEL(STUDIE)📜

‘Defining Deception’ – Misleidende, foute leerstellingen

wonder

Foute en misleidende leerstellingen van Bill Johnson

In hoofdstuk 6 van ‘Defining Deception’ onderzoeken de schrijvers 5 leerstellingen van Bill Johnson, die ook de onderbouwing zijn van de muziek van Bethel Church en van de bovennatuurlijke wonderbeweging.

Foute leerstelling # 1: Jij en ik zijn dezelfde als Jezus

De basisfout in Johnson’s theologie is de verwarring rond de persoon van Jezus. In een duidelijke afwijzing van de goddelijkheid van Jezus begint Johnson het tweede hoofdstuk van ‘Wanneer de hemel doorbreekt op aarde’ met deze buitensporige verklaring: “Hij (Jezus) deed bovennatuurlijke wonderen en tekenen, als een mens in de juiste relatie tot God. Als Jezus wonderen deed omdat Hij God was, dan zouden ze onbereikbaar voor ons zijn”.

Het doel van Johnson is duidelijk in ‘Wanneer de hemel doorbreekt op aarde’. Hij probeert christenen aan te moedigen om te opereren in dezelfde status en begaafdheid als Christus. Hij gebruikt voortdurend termen als ‘Wij zijn Gods vakmanschap’ en ‘Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze grotere werken zouden doen dan deze’ om onze gelijkheid met Christus te benadrukken. In SPTM zegt Johnson: “We hebben het recht om te worden zoals Christus, onze Oudere Broeder. We zijn voorbestemd om volledig hersteld te worden naar het beeld en de gelijkenis van God.”

Foute leerstelling # 2: Zieke mensen hebben meer geloof nodig

Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn (Mattheüs 16:19 HSV).

Bill Johnson legt deze opdracht van Jezus aan zijn discipelen uit als een belofte dat gelovigen de autoriteit hebben om wonderen op aarde te verrichten, net zoals Jezus deed. De basis hiervan is de foute leerstelling # 1. Waar hij beweert dat omdat Jezus mens was net als ons, en voor Zijn macht vertrouwde op de Heilige Geest, alle christenen dezelfde genezende kracht mogen verwachten als Jezus. Als mensen toch niet genezen komt dat volgens Bill Johnson door een gebrek aan geloof of demonische krachten.

Een andere fout die Bill Johnson maakt is dat hij redeneert dat de dood van Christus garandeert dat mensen in dit leven van elke fysieke kwaal zullen worden genezen. Tweeduizend jaar geleden heeft Jezus besloten om te genezen. De leugen hiervan is dat de verzoenende dood van Christus bedoeld was om mensen gezond en welvarend te maken in dit leven. Er is een belofte van volledige genezing in de verzoening van Christus. Wie wordt gered door Christus zal volledig bevrijd zijn van zonde en van ziekte en armoede, maar dat zal pas vervuld worden als Christus terugkomt.

Foute leerstelling # 3: Het Koninkrijk Nu/Kingdom Now

Een derde foute leerstelling van Johnson is dat Bethelchurch de aarde zal leiden in een opwekken van een miljard mensen die de weg zullen banen voor de terugkeer van Jezus. De basis van deze valse leer is het fout interpreteren van Genesis 1. Volgens Johnson kreeg satan de aarde in handen en kreeg de mens de taak de duisternis te overwinnen. God heeft de controle verloren en heeft de mens nodig om Hem te helpen weer te winnen wat Hij heeft verloren.

Het idee dat God gewoon wacht op getrouwe mannen of vrouwen om Gods plan tot uitvoer te brengen, is ketters.

Foute leerstelling # 4: De dichotomie/tweedeling van de Schrift & Geest

Een veel voorkomende slogan bij Bethel Church is “Stop God niet in een doos” en voor Bill Johnson betekent dit dat God Zich buiten Zijn geschreven Woord laat zien. De vierde fout van Bill Johnson is het verminderen van de kracht van het Woord van God ten gunste van een persoonlijke ontmoeting met de Heilige Geest. Johnson plaatst herhaaldelijk de Heilige Geest tegenover de Bijbel door te leren dat de Schrift zelf ontoereikend is om de stem van God te onderscheiden.

Is de Bijbel echt niets meer dan een verkeersbord dat ons naar de echte stem van de Heilige Geest wijst? Toen Jezus op aarde was, onderwees Hij zijn discipelen door de Schriften:

En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem [geschreven] was (Lukas 24:27 HSV).

Zo [is] dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God (Romeinen 10:17 HSV).

De Heilige Geest spreekt vandaag nog steeds tot gelovigen:

Heel [de] Schrift [is] door God ingegeven en is nuttig om [daarmee] te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren [en] op te voeden in de rechtvaardigheid (2 Timotheus 3:16 HSV).

De Heilige Geest spreekt door Gods woord  en is niet gerelateerd aan iemands ervaring, ook is Hij geen leugenaar die de beloften zou tegenspreken die al in de Schrift tot ons zijn gekomen. 

Foute leerstelling # 5: Mijn ervaring bewijst mijn waarheid

Alle foute leerstellingen komen bij elkaar in één overkoepelend thema dat doordringt in alle bovennatuurlijke wonderen, Bethel bedieningen en muziek: Als ‘ik’ het heb ervaren, moet het van God zijn. Als persoonlijke ervaring een standaard voor de waarheid wordt, blijft er niemand over die kan onderscheiden wat een gave van God is van wat van de duivel, of van wat een leugen is vanuit ons eigen hart.

De sub-orthodoxe theologie van Bill Johnson van Jezus, de Heilige Geest, de Bijbel, het Evangelie, het koninkrijk van Christus en de rol van de waarheid in een dagelijks leven is verhuld in krachtige retorica en afgezaagde stelregels, maar blijft herkend als ketterij. Johnson blijft deze generatie aansporen, ‘bewaar God niet in een doos’. Bill Johnson, Bethel Church, de Derde Golf en de Nieuw-Apostolische Reformatie zijn de verpersoonlijking van de mystieke-wonderbeweging. Als we ons niet uitspreken tegen deze valse doctrine, verliezen we elk gevoel van zekerheid in de God die we aanbidden en verliezen we onze ware gemeenschap met elkaar.

2 thoughts on “‘Defining Deception’ – Misleidende, foute leerstellingen

  1. Vijf duidelijke beschrijvingen van vijf punten die ik herken vanuit de tijd, nu 35 jaar terug, dat ik in een pinkstergemeente vertoefde. Er is dus nog niets veranderd. Het heeft mij heel wat studie gekost om hiervan los te komen. Deze studies heb ik verwerkt op mijn site.
    Alleen het 2e punt, de tekst uit Mattheüs 16: 19, kwam ik ook tegen in de ‘Vergadering der gelovigen’.Zij gebruikten dit om gezag te hebben, samen met Mattheüs 18: 18, over andere gelovigen die volgens hen een verkeerde leer aanhingen en dan niet aan het avondmaal mochten deelnemen. Een gedeelte van deze stroming zal dit nog doen, maar anderen weer niet.

    1. Triest dat er niets is veranderd hè. Zou het een teken zijn van de eindtijd? Dwaalleer en de liefde die minder wordt? Ik ga je website weer eens bezoeken.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: