BIJBEL(STUDIE)📜

DE NEW AGE NEIGINGEN VAN BILL JOHNSON

De New Age neigingen van Bill Johnson van Bethel Church

Lighthouse Trails

Op Lighthouse Trails is het boekje The New Age Propensities of Bethel Church’s Bill Johnson te downloaden en ik heb het vertaald. Sommige zinnen, die ik eruit wilde laten springen, zijn door mij vetgedrukt, maar ik heb er niets aan toegevoegd. Ik vind de tekst en uitleg duidelijk genoeg.

De New Age neigingen van Bill Johnson van Bethel Church

19 mei 2014  Lighthouse Trails Editors 19 mei 2014

Door John Lanagan

Op dat moment kon ik geen enkele christelijke leider vinden die dezelfde interesse deelde om erachter te komen welke waarheden verborgen waren in New Age. Nu beginnen we meer openbaring te horen die in lijn is met wat New Agers de hele tijd hebben gezegd en we horen steeds meer onderwijs over christenen die ‘waarheden terugnemen’ uit de New Age die echt behoren aan burgers van het Koninkrijk van God. – Ellyn Davis, co-auteur ‘The Physics of Heaven’.

In Redding, Californië, is ‘Bethel’ een van de grootste evangelische kerken in Noord-Amerika geworden. Veel mensen van over de hele wereld reizen naar Redding om Bethel-School of Supernatural Ministry te bezoeken, en C. Peter Wagner (oprichter van de Nieuw-Apostolische Reformatiebeweging) noemde Bethel’s senior pastor, Bill Johnson, een ‘apostel’.

Gegeven die titel en claims op de kerkwebsite dat Bethel een “levende impact heeft als opwekkingsmiddel en toerustingscentrum”, [ii] is het opportuun en te verantwoorden om Johnson te onderzoeken en te onderzoeken of hij inderdaad een apostel is die door God naar het lichaam van Christus is gezonden.

‘The Physics of Heaven’, een recent boek waar Bill Johnson aan heeft bijgedragen en zijn persoonlijke assistent co-auteur, onthult een heel ander beeld dat van de apostelen die in de Bijbel wordt beschreven. Het lijkt erop dat Bill Johnson, in plaats van een apostel van God, klaar is om te dienen als het voertuig dat de New Age en kwantumspiritualiteit diep in het lichaam van Christus brengt.

Betrokken worden bij New Age-ideeën is niet iets nieuws voor de leider van Bethel. In een boek uit 2006 ‘Dromen met God’ schrijft Johnson, wanneer hij refereert aan praktijk gelinkt aan New Age:
Veel prominente predikanten en sprekers op conferenties voegen brandstof toe aan het vuur van angst door aan te nemen dat, omdat de New Age het promoot, het van de duivel moet zijn. Ik vind die vorm van redenering op zijn best zwak. Als we die gedachtegang volgen, blijven we de duivel de hulpmiddelen geven die God ons heeft gegeven voor succes in het leven en in de bediening.[iii]

Stop en denk na over wat hier wordt gezegd: ‘de hulpmiddelen die God ons heeft gegeven’ op de een van andere manieren in de New Age terechtgekomen? Hoe is dat gebeurd? En over welke tools heeft hij het? Waarom zou een belijdende christen zoiets zeggen? De leer van New Age staat volledig tegenover het Woord van God. Het is volkomen absurd om te suggereren dat New Age-praktijken eigenlijk alleen maar gekaapte christelijke waarheden zijn.

Onderzoeksanalist Ray Yungen verklaart de basis van het New Age-denken:
Alles wat bestaat, gezien of ongezien, bestaat uit energie – kleine deeltjes vibrerende energie, atomen, moleculen, protonen, enz. Alles is energie. Die energie, geloven ze, is God en daarom is alles God. Ze geloven dat, omdat we allemaal deel uitmaken van deze ‘God-energie’, wij ook God zijn. God wordt niet gezien als een wezen dat in de hemel woont, maar als het universum zelf. [iv]

Bill Johnson en Bethel Church oefenen een grote invloed uit op het lichaam van Christus. En welk pad Bethel en zijn leiders ook bewandelen, het is het pad waarop velen zullen volgen. We moeten aandacht besteden aan wat hier gebeurt, met onderscheidingsvermogen en goddelijke wijsheid.

Terwijl Bill Johnson’s benadering van gebed en aanbidding en de extreme nadruk die gelegd wordt op tekenen en wonderen velen heeft beziggehouden, geeft het boek uit 2012 ‘The Physics of Heaven’ (waarvan Johnson een van de elf schrijvers is) de echte richting aan die Johnson en Bethel gaan.

Naast Johnson’s eigen bijdrage aan het boek (een volledig hoofdstuk), is zijn persoonlijke assistent, Judy Franklin, co-auteur; en het voorwoord van ‘The Physics of Heaven’ is geschreven door Kris Vallotton, senior associate-leider op Bethel. Vallotton looft de bijdragers als ‘zieners’. [v] Banning Liebscher, directeur van Bethel’s ‘Jesus Culture’, juicht hem zijn lof toe.[vi] Bill Johnson’s vrouw, Beni Johnson, schrijft ook een hoofdstuk in het boek. Met dat alles heeft ‘The Physics of Heaven’ onmiskenbaar de goedkeuring van de leiders van Bethel.
Dus wat onthult ‘The Physics of Heaven?

De volgende beweging van God?

Ellyn Davis, een van de auteurs van ‘The Physics of Heaven’ zegt dit:
[De bijdragers van het boek] zijn het er allemaal over eens dat de volgende beweging van God een verschuiving zal veroorzaken op het diepste niveau van wie we zijn, misschien wel het ‘trillingsniveau’ dat de New Age-beweging heeft onderzocht. Ze zijn het er ook allemaal over eens dat er waardevolle waarheden verborgen zijn in de New Age die bij ons horen als christenen en die uit de waardeloze moeten worden gehaald. [vii]

Bijdrager Jonathan Welton voegt toe:
Ik heb in de hele Schrift minstens 75 voorbeelden gevonden van dingen die New Age heeft nagemaakt, zoals het hebben van een geestelijke gids, trances, meditatie, aura, machtsobjecten, helderziendheid, helderhorendheid en meer. Dit behoort eigenlijk toe aan de kerk, maar ze zijn gestolen en slim herverpakt. [viii]

Welton gelooft:
We moeten vervalsingen van [New Age] gaan gebruiken als wegwijzers. Telkens wanneer er een vervalsing opduikt, neem het aan als de Heer die u de gelegenheid biedt om terug te vorderen… het gestolen eigendom van de kerk [ix]

Dit is als het nemen van een fles met een waarschuwing ‘Gif!’ erop en het opnieuw etiketteren met, ‘Honing’. Contemplatief gebed, dat in wezen Oosterse/New Age meditatie is, vermomd met christelijke terminologie, kwam de kerk op deze manier binnen.

Co-auteur Ellyn Davis stelt:
Het was niet zo dat ik een Nieuw Ager wilde worden, ik wilde gewoon uitzoeken welke waarheden zij misschien hadden ontdekt die de kerk niet had ontdekt. [x]
Davis begon vervolgens haar positie te rechtvaardigen door veel te claimen van wat zij ‘belichaamde Bijbelse principes’ vond en ‘zou kunnen worden ondersteund met de Bijbel’. [xi]

In tegenstelling tot een dergelijke manier van denken, spoort de Schrift ons aan:
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer (Efeziërs 5:11 HSV).

Vergelijk Davis’ wens om New Age-wijsheid te proeven, met de vastberadenheid van de pas bekeerde christenen in Handelingen 19. Deze heiligen hielden zich afzijdig van het occulte; ze hebben hun occulte literatuur niet nog een keer door genomen voor het geval daar enkele ‘waarheden’ inzaten. De onheilige boeken werden verzameld en in brand gestoken:
Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. (Handelingen 19:19 HSV)

De actie van deze moedige nieuwe gelovigen zorgde ervoor dat het evangelie zich verspreidde.
Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd [steeds] sterker. (Handelingen 19:20 HSV)

Bij gebrek aan fundamenteel onderscheidingsvermogen over betrokkenheid bij New Age, hebben co-auteur Davis, de Bethel Redding medewerkers, en de andere medewerkers een slechte dienst bewezen aan het Lichaam van Christus. De Bethel medewerkers, in het bijzonder, richt mogelijk de meeste schade aan, als gevolg van hun populariteit en grote zichtbaarheid.

Bill Johnson’s kijk op de Schrift geeft ons een aanwijzing over hoe hij wordt aangetrokken tot extra-Bijbelse neigingen te geven. Volgens Johnson:
Genieten degenen die zich veilig voelen vanwege hun intellectuele greep van Schrift een vals gevoel van veiligheid. Niemand van ons heeft een volledig begrip van de Schrift, maar we hebben allemaal de Heilige Geest. Hij is onze gemene deler die ons altijd zal leiden in de waarheid. Maar om Hem te volgen, moeten we bereid zijn de kaart te volgen, verder gaan dan wat we weten. [xii]

Dit is een gevaarlijke gedachte. De Bijbel is onze kaart. ‘Verder gaan dan wat we weten’ is verder gaan dan de parameters van de Schrift.
Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, [zoeter] dan honing voor mijn mond. Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalm 119: 103-105 HSV)

‘The Physics of Heaven’ dient, al dan niet opzettelijk, om te illustreren hoe de valse kerk zich zal vormen of, beter gezegd, hoe zij zich heeft gevormd. New Age-oefeningen zullen in toenemende mate worden verwelkomd in het Lichaam van Christus. Deze praktijken zullen worden gepresenteerd als zijnde van christelijk van oorsprong. De kerk zal worden ondermijnd – gericht op oosterse/New Age/kwantummystiek. Taal, termen en attributen kunnen zelfs in wezen ‘christelijk’ blijven, maar de acceptatie van de Bijbelse Christus zal afnemen.

Een brug naar de nieuwe tijd?

Bill Johnson heeft een interessante leer over Christus die kan worden gezien als een brug tussen de twee geloofsystemen – New Age en Bijbels christendom.

Johnson gelooft in een leer die kenosis wordt genoemd, een onorthodoxe ketterse overtuiging dat de geïncarneerde Christus zijn goddelijke eigenschappen opzij legde en de aarde bewandelde als een volledige beperkte mens.[xiii] Volgens Johnson heeft Christus ‘wonderen en tekenen gedaan als een mens in goede relatie tot God… niet áls God. Als Hij wonderen verrichtte omdat Hij God was, dan zouden ze onbereikbaar zijn voor ons. Maar als Hij ze als mens, ben ik verantwoordelijk om Zijn moed na te streven. Het heroveren van deze eenvoudige waarheid verandert alles’. [xiv]

Met andere woorden, Bill Johnson gelooft dat de wonderen die Jezus heeft uitgevoerd tot stand zijn gekomen omdat Hij, als mens, en alleen als mens, toegang had tot de kracht van de Heilige Geest. Daarom leert Johnson dat christenen door onze eigen relatie met de Heilige Geest in staat moeten zijn tot wonderbaarlijke genezing en wonderen.

Zo dient Johnson’s kenose-theorie om de Bijbelse Christus kleiner te maken en de mens groter. Zoals een apoloog opmerkt:
Jesus is niet meer uniek, maar alleen een speciale verlichte, die de weg zou kunnen leiden tot veel van dergelijke verlichte mensen in de toekomst. Zo hebben we een New Age Christus. [xv]

Kenose komt van een verkeerde uitleg van Filippenzen 2:7. Het is een bewezen valse uitleg door het simpele feit dat Christus niet alleen het universum heeft geschapen, maar dat Hij het samenhoudt. Als Christus Zijn goddelijke macht en eigenschappen had opgegeven en alleen als een mens tot de opstanding had gewerkt, zou de hele schepping uit elkaar zijn gegaan! (Kolossenzen 1:17). Bovendien, toen Jezus zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik” (Johannes 8:58 HSV), maakte Hij duidelijk aanspraak op het feit, beide God als de mens te zijn – tegenwoordige tijd!

Een tweede Pinksteren en kwantumtrillingen

Bill Johnson gelooft verder dat geselecteerde, eindtijd-christenen met grote kracht begiftigd zullen worden om genezingen, tekenen en wonderen te verrichten. Deze superkrachtige christenen -de Elia-generatie- zullen vermoedelijk een ongekende opwekking teweegbrengen. Johnson bevestigd:
Een generatie vormt zich nu. . . die zal wandelen in een zalving die nooit eerder door de mensheid is gekend, inclusief de discipelen. [xvi]

In 2014 woonde Johnson de Empowered 21-Conferentie bij, een bijeenkomst van christenen die er zeker van zijn dat een ‘Tweede Pinksteren’ komt tegen 2033.[xvii] Door de invloed van Bethel-Church, de ‘apostelen’ van de New Apostolic Reformation, en anderen, gelooft een groot deel van de kerk nu dat er een bovennatuurlijke eindtijdgebeurtenis komt, een uitstorting van grote kracht.

Deze veronderstelde gebeurtenis is niet de opname. Zoals co-auteur van ‘The Physics of Heaven’ en persoonlijke assistent van Johnson Judy Franklin stelt:
De grootste fout die we ooit zouden kunnen begaan, is te denken dat deze wereld zo slecht gaat worden dat Hij ons snel zal opnemen voordat we allemaal sterven.[xviii]

Dit is niet… de wereld laten zien hoe krachtig we zijn omdat God ons zijn macht heeft gegeven.[xix]

Velen in dit kamp zijn dominionisten. Hun uitleg is dat Adam en Eva de heerschappij over de aarde hebben verloren van Satan, de opgestane Christus heeft de Kerk toegestaan om deze heerschappij terug te nemen, en Christus kan of wil niet terugkomen voordat de Kerk deze taak heeft volbracht. Als je deze theologie nog nooit in de Bijbel hebt gevonden, is het omdat het er ook niet in staat.

Dr. Orrel Steinkamp vermeld:
Deze heerschappij-mentaliteit is opgevat als een gigantische eindtijd-opwekking die de hele aarde zal doen ontwaken… Een elite-gezelschap van overwinnaars, die komen uit de grotere kerk zal alle dingen onderwerpen en zal zo worden begiftigd met bovennatuurlijke kracht zodat de apostelen van de eerste gemeenten, jaloers zullen zijn op de apostelen van de laatste dagen.[xx]

Kwantumgeluiden?

Kijk in het licht hiervan, hoe ‘The Physics of Heaven’ beschrijft wat God verondersteld wordt te bewerkstelligen. Een thema van het boek is dat God op een of andere manier ongelooflijke macht aan gelovigen kan verlenen door trillingen/geluiden/frequenties/energieën, waarbij ‘geluid’ een aantal keren in het boek wordt genoemd:
Dit boek is slechts een voorloper van de openbaring die God ons gaat geven wanneer Hij een nieuw, transformerend geluid loslaat.[xxi]

We hebben het over 10 keer de kracht die op Pinksteren werd losgelaten.[xxii]

Het geluid dat God wil loslaten zal religie uit de kerk jagen en waarheid brengen.[xxiii]

[We] vermoeden dat God iets nieuws heeft – iets dat ons zal transformeren op het diepste niveau van wie we zijn en dat zal worden ingeluid door een nieuwe vorm van ‘geluid’ of ‘vibratie’. [xxiv]

Dit nieuwe geluid… kan DNA veranderen, dus we groeien genetisch op. Je genetica is hetzelfde als die van Hem. Onze genetica kwam uit de Vader in onze geest. We worden als een instrument dat wordt afgestemd, waar onze genetica in overeenstemming wordt gebracht met de genetica van de Vader, in harmonie met Hem.[xxv]

Wat als er echt “goede vibraties” zijn die God heeft ingebed in alles wat Hij heeft geschapen en we moeten gewoon openstaan om ze te ervaren? [xxvi]

[We] raakten geïnteresseerd in zulke rare en prachtige fenomenen als energie, frequenties, trillingen en kwantumfysica.[xxvii]

Wat ‘The Physics of Heaven’ doet is God meer in een kosmische kwantumkracht veranderen die alles doordringt, dan een Schepper die gescheiden is van Zijn schepping zoals beschreven in de Bijbel (bijv. Romeinen 1:25; Jesaja 42:8; 46:9). New Agers praten vaak over geluiden en trillingen als tekenen van deze ‘god’-kracht. Occulte ‘profetes’ Alice Bailey zegt:
Hier is een groep mensen, die nu integreert. . . op wie de last van het leiden van de mensheid wordt gelegd. Ze beginnen bewegingen die de nieuwe vibratie in zich hebben, ze zeggen dingen die universeel van toon zijn, ze verkondigen principes die kosmisch zijn.[xxviii]

Dat de bijdragers geloven dat degenen die in de New Age de manier begrijpen waarop een vermeende ‘volgende beweging van God’ kan plaatsvinden, is huiveringwekkend. Is het toeval dat New Age leider Barbara Marx Hubbard ook een komende spirituele verschuiving van grote betekenis voorspelt?

Hubbard voorspelt de komst van een ‘planetaire Pinksteren’, wat betekent dat ‘de verdeeldheid van de religies voorbij is’. [xxix] Ze legt uit:
We zouden allemaal weten dat God in ons is…  Als allen die voelen dat we verbonden zijn met elkaar, met de natuur en met God, deelnemen aan een planetaire Pinksteren, zullen we in dit leven getransformeerd worden. Ik geloof in de vreedzame tweede komst. [xxx]

De valse ‘christus’ die tientallen jaren met Hubbard communiceerde, onthulde dat deze planetaire pinksterdag de meeste mensen (maar niet christenen en anderen die niet geloven dat God in iedereen is) onmiddellijk zal transformeren in een spiritueel ontwikkeld ras.

Wat als de ‘volgende beweging van God’ [xxxi] dat is wat ‘The Physics of Heaven’ verwacht en de New Age ‘Planetaire Pinksteren’ dezelfde gebeurtenis is? Zou het kunnen dat ze wachten op dezelfde ‘christus’ om deze ‘vibrerende’ verschuiving in de mensheid uit te voeren? Is dit mogelijk? Zou dit het onheilige bedrog kunnen zijn waarvoor we in de Bijbel zijn gewaarschuwd?
“Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden”. (Mattheüs 24: 23-24 HSV)

Voormalig New Age-volger Warren B. Smith waarschuwde hier jaren geleden voor:
Verwachtend alleen de opwekking en de terugkeer van de ware Christus, zal de Kerk misleid worden door een persoon die in de naam van Christus zal komen en zich voordoet als Hem? Zou de kerk overrompeld worden, de vergissing maken de valse Christus ‘Planetaire Pinksteren’ voor de grote ‘beweging van God’ waarvan hen was verteld die te verwachten? [xxxii]

Bethel en contemplatief gebed

Sommigen vragen zich misschien af, waardoor een evangelische kerk ontvankelijk wordt voor New Age ideeën en concepten? Voor Johnson en Bethel, zoals met zoveel christelijke leiders en kerken vandaag, heeft contemplatief gebed een belangrijke rol gespeeld bij het ‘conditioneren’ van de mensen op Bethel om de New Age-richting in te gaan. Er is veel ironie in de suggestie: “Elke keer wanneer er een vervalsing opduikt, neem het aan als van de Heer die u de gelegenheid biedt om het terug te eisen… het gestolen bezit van de kerk”, [xxxiii], sinds dit is hoe contemplatief gebed zich in de een eerste plaats in het lichaam van Christus vond.

Contemplatieve aanhangers, zoals Richard Foster, hebben christenen ervan overtuigd dat oosterse en New Age-meditatie eigenlijk vervalsingen zijn van het echte werk (d.w.z. contemplatief gebed). Contemplatief gebed wordt gepresenteerd als een oude christelijke traditie.

Maar contemplatief gebed is helemaal geen gebed. Het is in wezen Oosterse/New Age-meditatie met dun laagje christelijke terminologie. Het doel van contemplatief gebed is om het denkproces te stoppen en binnen te gaan in wat bekend staat als de stilte. Dit wordt bereikt door een woord of zin steeds weer te herhalen (of door te focussen op de ademhaling) totdat het woord zijn betekenis verliest en de geest leeg raakt.

In deze leegte -deze stilte- kunnen veel prachtige misleidingen voorkomen: geestelijke gidsen, opklimmende meesters, eenheid, gelukzaligheid, valse ‘christussen’. De misleiding die plaatsvindt door contemplatief gebed vernietigt leerstellige deugdelijkheid en uiteindelijk zelfs geloof.

Ter vergelijking: als we echt ‘mediteren’ op Gods Woord, blijft de geest actief en overpeinzen of denken we na over het Woord van God. Nooit proberen we we onze actieve gedachten te stoppen, om onze geest leeg te maken, of zoals Ray Yungen zegt onze geest ‘neutraal’ [xxxiv] te maken zodat God het zogenaamd kan vullen.

Waar staat Bethel met betrekking tot contemplatief gebed? Er is voldoende bewijs dat Bethel het heeft omarmd. De vrouw van Bill Johnson, Beni, houdt bijvoorbeeld toezicht op de gebedsbidders en het gebedshuis van Bethel. In een boek dat Beni samenstelde, in een hoofdstuk dat ze schreef over het gebed, getiteld ‘Mystici, mystieke ervaringen en contemplatief gebed’, zegt ze dat het hoofdstuk “is gewijd aan de mystici, de contemplatieven, degenen die nu zijn en degenen die eerder zijn doorgegaan ons” [xxxv]

Zoals alle toegewijde contemplatieve bidders, gelooft Beni: “Als het gaat om gebed en voorbede, zijn woorden belangrijk maar niet noodzakelijk” [xxxvi]

Het beoefenen van contemplatief gebed verandert hoe iemand spirituele dingen begrijpt. Beni schrijft:
Een dunne plaats is waar hemel en aarde dichtbij zijn. Het is gemakkelijker om het spirituele rijk op deze plaatsen te ervaren.[xxxvii]

Zoals Roger Oakland uitlegt in ‘Faith Undone’: de opkomende kerk – een nieuwe reformatie of een eindtijd-bedrog, de term ‘dunne plaats’ is ontstaan met de Keltische spiritualiteit (d.w.z. contemplatief) en is in lijn met panentheïsme.[xxxviii] Beni gelooft dat Ashland, Oregon, delen van Ierland en het New Age bolwerk van Sedona, Arizona dunne plaatsen. Ze beweert:
In contemplatief gebed ontdek je dat de atmosfeer om je heen zo dun wordt dat er geen scheiding is tussen hemel en aarde. [xxxix]

Denk na over de volgende beschrijving van meditatie door Bill Johnson:
Meditatie heeft een rustig hart en een ‘gerichte’ geest. Een woord overdenken in ons hart, met een achtervolging die voortkomt uit het hart van het nieuwsgierige kind, is meditatie.[xl]

Ironisch genoeg stelt Johnson vlak voor de instructie over het herhaaldelijk gebruiken van een woord (‘Een woord overdenken in ons hart’):
Terwijl religieuze culten mensen leren hun geest leeg te maken als middel voor meditatie, leert de Bijbel ons om onze geest met Gods woord te vullen.[xli]
Johnson waarschuwt blijkbaar voor het leegmaken van de geest en geeft vervolgens aan hoe dat te bereiken!

Contemplatief gebed is ook onderwezen in een klaslokaal op Bethel. De klas van Beni Johnson, ‘The Secret Place’, was voor ‘Instructie en activering in meditatie en contemplatief gebed’ met de nadruk op katholieke mysticus Bernard van Clairvaux.[xlii] Haar werk, ‘Union With God: A Study of Mystics, Meditation, & Miracles’, is te vinden in de online winkel van Bethel. [xliii]

Bethel’s Alabaster Prayer House is 24 uur per dag open. Volgens de kerkwebsite zijn “het Alabaster Prayer House en de omliggende tuinen rustige en vredige plaatsen om te contempleren in gebed en onderdompeling.” [xliv] Het doel is dat “mensen de aanwezigheid van God ontmoeten” [xlv]

Dit Gebedshuis wordt niet beschreven als een plaats voor Bijbelstudie of voor smeekbeden of toewijding. Het is bedoeld om contemplatief gebed te vergemakkelijken, en contemplatief gebed heeft op zijn beurt de toegang tot de New Age vergemakkelijkt.

Een kwantumtransformatie

Ellyn Davis en Judy Franklin hebben ongetwijfeld ‘The Physics of Heaven’ gekozen als titel van hun boek vanwege hun fascinatie voor kwantumfysica en kwantummystiek. Davis merkt op: Quantum Physics suggereert dat alle dingen ‘vibraties’ zijn – velden van vibrerende energie. Kwantummystiek beweert echter dat zelfs onze gedachten en emoties trillingen of energieën afgeven.[xlvi]

Kwantum spiritualiteit of kwantummystiek is een spirituele interpretatie, zou je kunnen zeggen, van de kwantumfysica. New Age voorstanders omhelzen het omdat ze vinden dat het geldigheid geeft aan hun geloof, niet alleen dat alles onderling verbonden energie is, maar dat alles God is. Zo zijn we allemaal één. Alles is met elkaar verbonden. Als dit waar zou zijn, zou het Kruis natuurlijk niet nodig zijn als redding voor de mensheid.

Judy Franklin is gaan geloven dat “als deze wereld nu weer begint te worden zoals ze het in het begin is geschapen, nu Jezus alles verlost heeft wat we nodig hebben om te weten wat deze kracht is, deze ‘zee van kwantumlicht’ die ten grondslag ligt aan alles. En nog belangrijker, we moeten weten hoe we er toegang toe kunnen krijgen”. [xlvii]

“Als er geen universele verbondenheid was, waarom zou God ons dan behandelen als ‘alles in Adam’ of ‘alles in Christus?'” vraagt Ellyn Davis.[xlviii]

Maar Warren Smith waarschuwt:
New Age/New Spirituality kondigt de kwantumfysica aan als een ‘wetenschappelijke’ basis voor hun bewering dat God niet alleen transcendent is, maar ook immanent – ‘in’ alles en iedereen.[xlix]

In ‘The Physics of Heaven’, staat dat “Gods stem [elk] atoom in het universum vult.” [l] Dit is een soort verkapte kijk op panentheïsme en is wat New Age leert. Matthew Fox bijvoorbeeld, citeert Pierre Teilhard de Chardin, die zegt dat God in ‘het kleinste atoom’ is. [li] New Agers leren dat de mens door kwantum-spiritualiteit zijn eigen goddelijkheid zal realiseren en zal zien dat hij de ‘kosmische christus’ belichaamt (een christusbewustzijn).

Annette Capps, dochter van de bestverkopende auteur en charismatische leider Charles Capps, heeft bijgedragen aan de introductie van kwantumspiritualiteit in de kerk. In een boekje met de titel ‘Quantum Faith’ zegt ze:
Toen ik de theorieën van de kwantumfysica bestudeerde, werd ik herinnerd aan een profetie van mijn vader.. : “Sommige dingen die geloof nodig hebben om te geloven, zullen niet langer geloof vereisen, want het zal wetenschappelijk bewezen zijn.” [lii]

De definitie en het begrip van ‘God’ verandert voor velen. Dit ging geleidelijk maar versnelt nu tot het punt waarop de ‘movers’ en ‘shakers’ van Bethel Redding (en anderen) vatbaar zijn voor New Age ‘waarheden’.

God is niet in alle mensen. De Bijbel vertelt ons dat alleen degenen die Christus kennen God in zich hebben:
“Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem” (Romeinen 8:9 HSV).

God is geen onpersoonlijke energiekracht en mensen zijn geen ‘God’ als onderdeel van deze energiekracht. Kwantummystiek en de New Age staan volledig tegenover de Bijbel.

Of Bill Johnson en andere leiders van Bethel Redding zich bewust zijn van de gevolgen van hun acties of niet, hun deelname aan en goedkeuring van ‘The Physics of Heaven’ roept de vraag op: dreigt Bethel te dienen als een speerpunt voor de synthese van de tovenarij van New Age/kwantummystiek in het lichaam van Christus?

Auteur John Lanagan

Auteur Bio: John Lanagan is onderzoeker en schrijver. Hij schrijft over kwesties die gelovigen raken en die hen afkeren van de waarheid van Gods Woord. U kunt meer van zijn werk lezen op zijn blog op: http://mywordlikefire.com. Hij woont met zijn vrouw in het grote noordwesten.

Capps Publishing, 2003, 2007),
[i] Ellyn Davis, The Physics of Heaven (Crossville, TN: Double Portion Publishing, Kindle Edition, 2013), Kindle location: 405.
[ii] Bethel Redding website, http://bethelredding.com/about.
[iii] Bill Johnson, Dreaming With God: Secrets to Redesigning Your World Through God’s Creative Flow (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2006), p. 86.
[iv] Ray Yungen, For Many Shall Come In My Name (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing,  2007), p. 17.
[v] Kris Vallotton, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 96.
[vi] Ibid., Banning Liebscher, Kindle location: 85.
[vii] Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 447
[viii] Ibid., Jonathan Welton, Kindle location: 808.
[ix] Ibid
[x] Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 392.
[xi] Ibid
[xii] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles (Shippensburg, PA., Destiny Image Publishers Inc., 2003, Kindle edition), p. 1113.
[xiii] Kenosis, Christology, and Bill Johnson, Crosswise Blog, http://notunlikelee.wordpress.com/2011/06/16/kenosis-christology-and-bill-johnson- part-ii.
[xiv] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles, op. cit., Kindle location: 259.
[xv] Bob Dewaay, “An Invasion of Error” (Critical Issues Commentary, Issue 124 Jan.-Feb. 2013, http://www.cicministry.org/commentary/issue124.htm).
[xvi] Bill Johnson, The Supernatural Power of a Transformed Mind: Access to a Life of Miracles (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers Inc., 2005, Kindle edition), Kindle location: 1959.
[xvii] Chris Mitchell, “Spirit-Empowered Believers Praying For Second Pentecostal Outpouring” (Charisma, 4/1/14, http: empowered21.com/about).
[xviii] Judy Franklin, The Physics of Heaven, op.cit., Kindle location: 202.
[xix] Ibid., Kindle location: 203.
[xx] Dr. Orrel Steinkamp, “Assessing Current Teachings, Issues, And Events With Scripture: A Second Pentecost?” (http://www.deceptioninthechurch.com/secondpentecost.html).
[xxi] Judy Franklin, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 188.
[xxii] Ibid., Bob Jones, Kindle location: 522.
[xxiii] Ibid., Ray Hughes, Kindle location: 1125.
[xxiv] Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, Kindle location: 471.
[xxv] Ibid., Bob Jones, Kindle location: 534.
[xxvi] Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 860
[xxvii] Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, Kindle location: 470.
[xxviii] Alice Bailey & Djwhal Khul, “The Labors of Hercules—Labor XII,” Lecture by A.A.B.— 1936, (Caux, Switzerland: Netnews Association and/or its suppliers, 2002), http://www.netnews.org, http://laluni.helloyou.ws/netnews/bk/hercules/herc1062.html.
[xxix] “Barbara Marx Hubbard and the Armageddon Alternative” Brooks Alexander, SPC Vol. 19:2/3, 1995, p. 49.
[xxx] Ibid
[xxxi] The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 447, 1462.
[xxxii] Warren B. Smith, False Christ Coming: Does Anybody Care? (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2010), pp. 119-120.
[xxxiii] Jonathan Welton, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 808.
[xxxiv] Ray Yungen, For Many Shall Come in My Name, op. cit., p. 19.
[xxxv] Compiled by Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 2012), p.
[xxxvi] Ibid, p. 11.
[xxxvii] Ibid, p. 65.
[xxxviii] Roger Oakland, Faith Undone (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 119.
[xxxix] Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level, op. cit., p. 65.
[xl] http://bjm.org/qa/how-do-i-receive-revelation; (#3).
[xli] Ibid
[xlii] The Secret Place, class, Bonnie Johnson http://bethelredding.com/get- involved/classes/secret-place.
[xliii] https://shop.ibethel.org/products/union-with-god.
[xliv] http://bethelredding.com/ministries/prayer-house.
[xlv] Ibid
[xlvi] Ellyn Davis, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 1742.
[xlvii] Ibid., Judy Franklin, Kindle location: 317.
[xlviii] Ibid., Kindle location: 1825.
[xlix] Warren B. Smith, A “Wonderful” Deception (Magalia, CA: Mountain Stream Press, 2009), p. 167.
[l] Larry Randolph, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle Location: 1425.
[li] Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ,(San Francisco, CA: Harper & Row Publishers, 1988), p. 129.
[lii] Annette Capps, Quantum Faith (England, AR: Capps Publishing, 2003, 2007), p. 6.

 

 

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: