LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

BIJBELBOEK TITUS

TITUS

Over Titus

Paulus noemt Titus in verschillende brieven en schrijft over hem:

  • [mijn] oprechte zoon overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof (Titus 1:3)
  • mijn broeder (2 Korinthe 2:12)
  • mijn metgezel en medearbeider (2 Korinthe 8:23)
  • die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was (Galaten 2:3)
  • Maar God, Die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus (2 Korinthe 5:6)
  • Hij was op Kreta om ouderlingen aan te stellen (Titus 1:5)
  • Hij was in Dalmatië (2 Timotheüs 4:10)

Datering van de brief

Paulus zag niet in de gevangenis, want hij schrijft in het slot van de brief dat hij heeft besloten de winter in Nikopolis door te brengen.

  • vroege datering: in de tijd dat Paulus in Efeze was tussen 55 en 58
  • late datering: na zijn gevangenschap in Rome, vanuit Nicopolis

Bible Project

Chiastische structuur 

In de Bijbel, in het OT en NT staan meerdere chiastische structuren. Dit is een verhaal met een kern en de verhalen of zinnen eromheen wijzen daarnaar. Er zijn chiastische structuren van één zin, maar ook van een heel bijbelboek, zoals Titus. Het maakt het makkelijker de inhoud te onthouden en te begrijpen.

Opening van de brief 📜 1:1-4

Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, (Titus 1:1 HSV)

Paulus stelt zichzelf voor als een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus.
De opening van de brieven van Paulus geeft vaak aan waarover de brief gaat. In deze brief gaat het over kennis van de waarheid, het Woord van God en een godsvruchtig leven.

Oudsten 📜 1:5-9

In verschillende steden op Kreta was een christelijke gemeente, maar ze hadden nog geen oudsten om leiding te geven. Titus moet nu oudsten gaan aanstellen en Paulus geeft aanwijzingen waaraan zij moeten voldoen. Ze moeten goed functioneren in hun gezin om zo het goede voorbeeld te geven en omdat de gemeente vaak samenkwam in het huis van zo’n oudste. Ze moeten het betrouwbare Woord kunnen onderwijzen om zo anderen te kunnen bemoedigen en tegensprekers te weerleggen.

Dwaalleer 📜 1:10-16

Er waren veel dwaalleraren op Kreta, vooral onder de Jodenchristenen. Joden die christen zijn geworden, maar nog steeds de wet willen opleggen aan heiden-christenen.

De mensen op Kreta hadden nog steeds last van hun heidense achtergrond. Paulus citeert een van hun eigen profeten die zegt dat ze altijd liegen, kwade beesten zijn en lui. Paulus verwijt hen dat de onbetrouwbaarheid van hun leer blijkt uit hun gebrek aan goede werken. Titus moet hen terechtwijzen.

Christelijke levensstijl 📜 2:1-10

Paulus beschrijft het gedrag wat bij de gezonde leer past. Hij geeft aanwijzingen voor oudere mannen en vrouwen en jonge vrouwen en mannen en slaven. Titus moet zelf ook het goede voorbeeld geven, door de juiste/gezonde leer te onderwijzen én door zijn levensstijl. Daardoor wordt zijn boodschap geloofwaardig voor de buitenwereld.

Genade van God 📜 2:11-15

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2:11-13 HSV)

De bron van de gezonde leer die Titus moet onderwijzen is de genade van God.

Opwekking 820 – Feest van genade – Titus 2:11-13

Paulus schrijft over de eerste komst van Jezus en wijst de gemeente op de tweede komst van Jezus. Titus moet al zijn gezag gebruiken en dit allemaal onderwijzen aan de gemeentes.

Titus gemeenteleider 📜 3:1-11

Gelovigen moeten door Titus worden opgeroepen tot zachtmoedigheid naar alle mensen, maar hij maakt onderscheid tussen slechte mensen in de samenleving en dwaalleraren in de gemeente. De gelovigen moeten de ongelovigen liefhebben en voorgaan in goede werken. De dwaalleraren moeten worden terechtgewezen en uit de gemeente verwijderd, omdat hun dwaalleer goddeloosheid brengt.

Slot van de brief 📜 3:12-15

En ook de onzen moeten leren [anderen] voor te gaan [in het doen] van goede werken, om in de noodzakelijke [levens]behoeften [te voorzien], opdat zij niet onvruchtbaar zijn. (Titus 3:14 HSV)

Paulus eindigt de brief met een groet en zegen. Hij komt ook nog een laatste keer terug op het doen van goede werken.

Bronnen/meer lezen

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: