LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Bijbelboek LUCAS 10-24

Lucas

Lucas 10 – 24

Het tweede deel van het evangelie van Lucas gaat over de reis van Jezus op weg naar Jeruzalem en het lijden, sterven en hemelvaart van Jezus. Veel uit deze hoofdstukken komt alleen in Lucas voor, niet in het Matteüs- en Johannesevangelie.

Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem (Lucas 9:51 NBG).

De omkering door Jezus’ komst

Lucas legt de nadruk op de omkering in de wereld door de komst van Jezus. Jezus heeft aandacht voor ‘wat verloren was’. Voor mensen die er in de maatschappij van toen niet bij hoorden; armen, tollenaars, zieken, verschoppelingen, zondaars, vrouwen, Samaritanen en heidenen. Veel verhalen die alleen in het Lucas-evangelie voorkomen gaan erover dat een ‘buitenstaander’ wordt geaccepteerd.

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is (Lucas 19:10 HSV).

Blijdschap

“Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert” (Lucas 15:10 HSV).

Bij Lucas staat de liefde centraal. Als de liefde van God de levens van mensen verandert is er blijdschap. Er staan meer woorden, die zijn afgeleid van de woordstam van het woord ‘vreugde’ dan in elk ander boek uit het Nieuwe Testament.

In de profetie van Jesaja 25:6-9 is sprake van een feestmaal, redding voor iedereen en vreugdevolle lofprijzing. Maaltijden komen ook veel voor in het tweede deel van het Lucas-evangelie. Jezus eet met Simon, Levi, Jaïrus, Marta, Maria, Zacheüs, farizeërs, tollenaren, de discipelen en de Emmaüsgangers.

De reis naar Jeruzalem

Discipelschap en gebed

 • In Lucas 9:52 wilden de leerlingen nog vuur uit de hemel afroepen om Samaritanen te verteren. Maar in Lucas 10 gebruikt Jezus juist een Samaritaan als voorbeeld van naastenliefde.
 • Lucas beschrijft veel gebeden die Jezus heeft uitgesproken. Jezus leert zijn leerlingen bidden. Dit moedigt ons aan om altijd te bidden.

Bekering en tegenstand

 • Jezus was Zich bewust van de kritiek van de farizeeën, schriftgeleerden en de rest van de menigte. Ze vragen hem om een teken en worden gedwongen tot een keuze wat betreft de autoriteit van Jezus. Kwam die autoriteit van de satan of van God?
 • Jezus leert Zijn volgelingen zich op Gods wil en prioriteiten te focussen en waarschuwt hen voor de huichelarij van de farizeeën en schriftgeleerden.

Besef van de tijd, waarschuwingen van Jezus

 • Jezus is niet gekomen om vrede te brengen op aarde, maar verdeeldheid.
 • De dood van Jezus is een gevolg van de zonde.
 • De twee vergelijkingen van het mosterdzaadje en het zuurdeeg met het Koninkrijk van God laten zien dat het Koninkrijk groeit.

Verloren en weer gevonden

In hoofdstuk 15 staan de gelijkenis van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Met deze gelijkenissen verdedigde Jezus Zich tegen de kritiek van de Farizeeën en de schriftgeleerden, dat Hij at met zondaars.

 • De overeenkomst tussen de gelijkenissen is dat er iets kwijt is: het schaap, de drachme en de zoons. De herder en de vrouw blijven zoeken en de vader blijft wachten op de zoon. Er wordt feestgevierd door de vinder en de vreugde wordt gedeeld met anderen. In de hemel is vreugde.
 • De tollenaars en zondaar zullen zich identificeren met het verlorene.
 • De farizeeën en schriftgeleerden zal Jezus bedoeld hebben met de oudste zoon.

De laatste dagen in Jeruzalem, Jezus dood, opstanding en hemelvaart

Jezus in de tempel

 • De tegenstanders van Jezus wilden hem doden. Ze waren boos omdat Jezus de goddelijke profetie van Zacharia 9:9 ‘claimde’, doordat Hij op een ezel Jeruzalem binnenkwam. Jezus eiste gezag over de tempel door de tempelreiniging. Jezus bekritiseerde de geestelijke leiders van Israël vanwege huichelarij en zelfzucht. Er waren maar 2 reacties mogelijk: bekering of ‘kruisig Hem’.
 • Jezus waarschuwt voor schriftgeleerden die de bezittingen van weduwen opmaakten. Hij bekritiseert de houding waarmee de schriftgeleerden de arme weduwen benaderen, terwijl het Gods wil was dat ze werden beschermd.

De vernietiging van de tempel en Jezus’ wederkomst

Jezus leert hier:

 • Jeruzalem wordt verwoest
 • De Mensenzoon komt terug
 • Jezus’ volgelingen zullen lijden

Jezus sterft als onschuldige

 • Zoals het lam voor het pascha zonder smet of gebrek was, stierf Jezus onschuldig in plaats van ons.
 • De hogepriesters beschuldigen Hem ervan, dat Hij Zich de Zoon van God liet noemen.
 • Pilatus vond niets waar Jezus schuldig aan was.
 • De hoofdman over honderd zei “Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig”.

Emmaüsgangers

Jezus verschijnt als eerste aan de Emmaüsgangers. Dit is een van de langste verhalen in dit evangelie.

De Emmaüsgangers herkende Jezus niet, omdat hun ogen gesloten werden gehouden. Totdat Jezus verschijnt en met hen eet. Toen werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Als gevolg van de zonde werden de ogen van Adam en Eva geopend en zagen zij hun naaktheid. Nu, bij de Emmaüsgangers werden hun ogen geopend en zagen zij Jezus, Die met hen het brood breekt. Zoals Zijn lichaam gebroken is tot bevrijding van de zonden.

Literatuur

Deze blog of samenvatting van het Bijbelboek 1 Samuël heb ik gemaakt met hulp van:

Folder-ETS-2019-2020

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: