Bijbelboek HANDELINGEN 13 tot 28 – De zendingsreizen van Paulus

Handelingen 13-28

Handelingen 13-24

Dit is het vervolg op Handelingen 1-12. Vanaf hoofdstuk 13 schrijft Lucas weer veel over Petrus en over Paulus en zijn zendingsreizen.

Theologie in Handelingen

We moeten onze theologie nooit alléén baseren op het boek Handelingen, maar op het héle Nieuwe Testament.

Het boek Handelingen is geschreven als een verhaal, ook wel narratief genoemd. Het beschrijft iets, dat is niet hetzelfde als iets vóórschrijven. Niet alles wat in Handelingen beschreven wordt, moet in deze tijd precies zo gaan. In de beschrijving van de gemeenschap van gelovigen vinden we goede en slechte dingen.

Er zijn eenmalige beschrijvingen in Handelingen, maar er zijn ook patronen te ontdekken. Iets wat Lucas steeds weer benadrukt. De parallel tussen Jezus, Petrus en Paulus, als het gaat over ‘lijden om Gods wil’ bijvoorbeeld. De gebeurtenissen rondom Cornelius en Petrus en de bekering van Paulus worden steeds herhaalt in Handelingen.

David Pawson noemt in ‘Sleutels tot de Bijbel’ het verschil tussen abnormale en normale gebeurtenissen, dingen die eenmalig gebeuren of die steeds herhaald worden. Als we de bekering van Paulus als model nemen voor bekering zouden er weinig mensen bekeerd zijn. De dood van Ananias en Safira is ook geen standaard model. Veel gelovigen doen ergere dingen en zijn niet dood neergevallen. Petrus werd gered uit de handen van Herodes, maar Jacobus niet. Eén bepaalde gebeurtenis uit Handelingen kunnen we dus niet als norm hanteren voor nu. Als in Evangeliën of de Brieven een onafhankelijke bevestiging is te vinden, kunnen we er wel zeker van zijn dat het een normaal deel van het geestelijk leven in die tijd was en het ook vandaag normaal is.

Zendingsreizen van Paulus

Paulus maakt 4 (zendings)reizen. De laatste beschrijft zijn arrestatie in Jeruzalem, de twee jaar gevangenschap in Caesarea, de reis als gevangene naar Rome en zijn huisarrest daar. Paulus grijpt ook dan elke gelegenheid aan om het evangelie te verkondigen en het evangelie blijft zich verspreiden. Daarom kun je het toch een zendingsreis noemen.

In het volgende (kinder)filmpje wordt duidelijk hoeveel Paulus heeft gereisd.

Eerste zendingsreis – Handelingen 13-14

zendingsreizen

 • De eerste zendingsreis begint en eindigt in Antiochië, de hoofdstad van de Romeinse provincie Syrië.
 • De gemeente in Antiochië is divers, o.a. Barnabas is een Jood uit Jeruzalem, maar kwam van Cyprus. Simeon is een Joodse naam, maar hij wordt Niger (zwart) genoemd. Lucius komt van Cyrene (Noord-Africa). Paulus en Barnabas worden door de Geest geroepen en gaan op reis.
 • Barnabas en Saulus nemen Johannes Marcus mee en gaan naar het eiland Cyprus waar Barnabas was geboren. Daar werden ze geconfronteerd met een tovenaar, Bar-Jezus die zich verzette tegen het evangelie, en met Sergius Paulus, een heiden die het goede nieuws wel ontvangt.
 • Lucas schrijft uitgebreid over de toespraak van Paulus in Antiochië (Pisidië). De focus van Paulus ligt op de vervulling van Gods beloften van redding door de dood en opstanding van Jezus Christus, voor Jood en heiden.
 • In Ikonium, Lystra en Derbe kreeg hun boodschap een warm ontvangst, maar er was ook tegenstand en uiteindelijk moeten ze vluchten en gaan ze terug.
 • Op de terugweg naar Antiochië (Syrië) bezoeken ze weer Lystra, Ikonium en Antiochië (Pisidië). Ze bemoedigen de leerlingen en sporen hen aan te volharden in geloof.

De vergadering in Jeruzalem

Van de vergadering in Jeruzalem die beschreven staat in Handelingen 15 heb ik deze samenvatting/blog gemaakt.

Tweede zendingsreis – Handelingen 15:35-18:22

Deze reis begint en eindigt in Antiochië (in Syrië). Ze reizen 5000 km in 3 jaar.

Zendingsreizen

Barnabas wil deze keer ook Johannes Markus meenemen. Hij is eerder mee geweest met hen, maar toen teruggekeerd naar Jeruzalem. Paulus wil hem daarom nu niet meenemen. Uiteindelijk gaat Paulus met Silas op reis en Barnabas gaat met Markus naar Cyprus.

Paulus bezoekt opnieuw de gemeente in Lystra en Derbe. In Lystra ontmoet hij Timoteüs en hij besluit om hem mee te nemen op zijn reis. In Troas krijgt Paulus een droom waarin God hem oproept naar Macedonië en Griekenland te gaan. In Troas gaat ook Lucas, de schrijver van Handelingen mee op reis. Dit is te lezen in de ‘wij’-vorm waarin Lucas vanaf hier schrijft.

Paulus, Silas en Timotheüs bezoeken:

 • Filippi: de gemeente hier wordt een van de meest ondersteunende christelijke groepen voor Paulus.
 • Thessalonika: Paulus spreekt hier op drie sabbatsdagen, maar tegenstand van de Joden breekt zijn werk af.
 • Berea: In de synagoge van Berea wordt de Evangelieprediking met grote openheid ontvangen. Zij nemen het gepredikte woord ter beoordeling aan en slaan de Schriften er op na om te zien of de dingen die Paulus verkondigt ook zo zijn. Er komen Joden uit Thessalonika die ervoor zorgen dat Paulus weggestuurd moet worden naar Athene.
 • Athene: Paulus houdt een toespraak op de Areopagus, een belangrijke heuvel van Athene. Hij beantwoordt de vraag: Als er een God is, die Heer is over de schepping en de schepsels, waarom laat Hij dan toe dat zoveel mensen Hem niet erkennen, ja zelfs ontkennen, zonder hen te straffen? Paulus legt uit dat God tot nu toe geen acht heeft geslagen op het niet erkennen van Hem. Maar nu roept Hij de mensen wel op Hem te erkennen als Schepper en er zal een dag komen dat God een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal vellen. Paulus houdt rekening met de mensen daar, want hij citeert teksten van Griekse schrijvers.
 • Korinthe: Hier brengende Joden Paulus voor de (Romeinse) rechtbank, maar proconsul Gallio laat Paulus ongestraft vertrekken.

Derde zendingsreis – Handelingen 18:23-21:14

De derde zendingsreis begint in Antiochië (in Syrië) en eindigt in Jeruzalem.

Zendingsreizen

 • Efeze: Paulus woont drie jaar in Efeze. Hij deed er wonderen en tekenen. Hij streed tegen de demonische machten en velen werden bekeerd van hun occulte praktijken. Paulus schreef vanuit Efeze zijn brieven aan Korinthe. 
 • Paulus bemoedigt de gelovigen in Macedonië. In Troas wekt hij een jongen op, waardoor omstanders werden bemoedigd.
 • In Milete spreekt Paulus de oudsten uit Efeze en presenteert zichzelf als een voorbeeld. Hij leefde onder hen als één van hen, gaf onderwijs, riep op tot bekering en zijn prioriteit lag bij de taak die God hem had gegeven en hij voorzag altijd in zijn eigen onderhoud. Paulus waarschuwt de oudsten voor wolven die de kudden zullen aanvallen. De oudsten moeten goed voor zichzelf zorgen, als herders voor de kudde zorgen, hun taak als opziener over de gemeente uitvoeren en waakzaam zijn.
 • Paulus gaat onderweg naar Jeruzalem. Onderweg nam hij bedroefd afscheid, en elke gemeente waarschuwde hem voor het dreigende gevaar dat hem in Jeruzalem te wachten stond.

Paulus in Jeruzalem – Handelingen 21:15-26:32

In Jeruzalem beschuldigen een aantal Joden Paulus ervan dat hij een paar niet-Joden in de tempel heeft gebracht. De Romeinen nemen hem gevangen, maar hij mag de menigte nog toespreken. De tribuun roept de Raad bijeen om erachter te komen waarvan Paulus beschuldigd wordt. Paulus wil dat de keizer in Rome over zijn zaak oordeelt en hij wordt naar Italië gestuurd.

Paulus naar Rome – Handelingen 27:1-28:31

De vierde reis van Paulus begint in Jeruzalem en eindigt in Rome en hij reist vooral per schip.

Paulus' reis naar Rome

Tijdens de reis komt het schip in een storm terecht. Het schip breekt, maar iedereen bereikt het eiland Malta. Drie maanden later gaan ze verder naar Rome. God bleeft Paulus beschermen en hij blijft rustig onder alles wat hem en zijn reisgenoten overkomen.

Rome was niet ‘het uiteinde van de aarde’ maar wel het centrum van het Romeinse rijk. Paulus krijgt een eigen huis waar hij twee jaar woont,  met maar één bewaker. Al die tijd getuigt hij van Jezus en het Koninkrijk van God. Hij nodigt de Romeinse Joden bij hem thuis uit. Sommigen lieten zich overtuigen en anderen geloofden niet.

Literatuur

Deze blog of samenvatting van Handelingen 13-24 heb ik gemaakt met hulp van:

Folder-ETS-2019-2020

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: