BIJBEL(STUDIE)📜

2 SAMUËL

2 SAMUËL

Achtergrond

In de samenvatting van het Bijbelboek 1 SAMUËL schreef ik al dat 1 en 2 Samuël oorspronkelijk één boek waren en de schrijver onbekend is.

2 Samuël begint met David die rouwt over de dood van Saul en zijn zoon Johathan. Dan wordt David koning van Juda en na 7 jaar van heel Israël en hij regeert 40 jaar. Israël wordt een machtig land. Aan het einde van zijn regering heerste hij over Israël, Edom, Moab, Ammon, Syrië en Zoba.

Literaire boeken

De boeken 1 en 2 Samuël staan bekend om hun literaire kwaliteit. De verhalen zijn goed verteld en de stijl is mooi. De karakters zijn levensecht. Het is vooral het verhaal van 3 helden: Samuël, Saul en David. Andere personen in de boeken zijn: Hanna, Eli, Jonathan, Absalom, Joab en Mefiboset.

Er wordt ook op een mooie manier gespeeld met woorden. Bijvoorbeeld de mantel: De mantel is een symbool van leiderschap. Hanna maakt ieder jaar een nieuwe mantel voor Samuël. De punt van Samuëls mantel scheurde, toen Saul die pakte en staat symbool van het afgenomen koningschap van Saul. Jonathan geeft zijn mantel aan David. David snijdt een stuk van de mantel van Saul af. De waarzegster uit Endor beschrijft een goddelijk wezen als ‘een oude man, gehuld in een mantel

Inhoud 2 Samuël

David wordt een machtige koning (2 Samuël 1:1 tot 10:19)

Het begint met een opgaande lijn. 2 Samuël begint met een klaagzang van David over de dood van Saul en Jonathan. Eerst is hij koning over Juda en na 7 jaar over heel Israël. David brengt de ark naar Jeruzalem. God belooft dat er geen einde komt aan het koningschap van zijn nageslacht.

Davids zonde en de gevolgen daarvan (2 Samuël 11:1 tot 20:26)

In deze hoofdstukken is een tragische afgang te lezen. David pleegt overspel met Bathseba en vermoord haar man, Uria. Dit heeft gevolgen voor zijn gezin en het volk Israël.
Het zoontje wat geboren wordt uit het overspel sterft. Zijn zoon Ammon verkracht Tamar, zijn halfzus (dochter van David). Absalom (een andere zoon van David) vermoord Ammon hierom. Abaslom wordt zo populair bij het volk dat hij koning wordt, maar zijn leger wordt verslagen en Absalom sterft. David komt terug, maar het volk is niet blij met hem. Er komt een opstand tussen de stam Juda en de overige Israëlieten.

Aanvullende verhalen (2 Samuël 21:1 tot 24:25)

Het laatste deel van 2 Samuël is ingedeeld volgens een slim literair schema. De inhoud is onderverdeeld in thema’s die op elkaar aansluiten:

——————————————————————————

A1 Fout van Saul en de gevolgen (21:1-14)
Omdat Saul eerder de Gibeonieten had afgeslacht, terwijl dat aan hen de gelofte gedaan was dat ze nooit aangevallen zouden worden, was er een hongersnood van 3 jaar in Israël.

B1 David en zijn helden strijden met reuzen (21:15-22)

C1 Overwinningslied van David (22)

C2 Laatste woorden van David (23:1-7)
David denkt na over Gods Geest, die hem inspireerde om liederen te schrijven die nu nog gezongen worden.

B2 Davids helden (23:8-39)

A2 Een fout van David en de gevolgen (24)
Aan het eind van zijn leven komt David in de verleiding om een telling te houden van alle weerbare mannen in Israël. Hij handelt uit hoogmoed en verkeerde ambitie. Nergens blijkt ook dat is voldaan aan de heffing die God in Exodus 30 voor elke volkstelling had vastgesteld.

—————————————————————————–

2 Samuël 7: 8-17

Nu dan, dit moet u tegen Mijn dienaar zeggen, tegen David: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over Mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u overal waar u heen ging, en heb al uw vijanden voor uw [ogen] uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op aarde zijn. Ik heb aan Mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het [daar] geplant, zodat het in zijn eigen [gebied] woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger, en sinds de dag waarop Ik richters aangesteld heb over Mijn volk Israël. Maar Ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de HEERE u bekend dat de HEERE voor ú een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, wat [wil zeggen]: als hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok [als] van mensen en met slagen [als] van mensenkinderen. Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor uw [ogen] weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw [ogen] voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David.”

De belofte aan David

Het woord ‘verbond’ komt in 2 Samuël 7 niet voor, maar in Psalm 89:4 wordt Gods uitspraak aangehaald: “Ik heb een verbond gesloten met Mijn uitverkorene”.

David wil een huis bouwen voor God. Maar God geeft aan dat een tent goed genoeg is voor Hem omdat Hij nooit om een paleis van steen heeft gevraagd. Ook mag David de tempel niet bouwen, omdat hij ‘een man met bloed aan zijn handen is’. Hij heeft veel mensen gedood.
Salomo, de zoon van David, mag de tempel bouwen voor God. God belooft David dat zijn koningshuis voor eeuwig zal bestaan, er zal altijd een afstammeling van hem op de troon zitten.

In 586 voor Christus komt er een einde aan de heerschappij van het koningshuis van David. De Babylonische koning Nebukadnezar neemt de stad in en verwoest de tempel. De belofte aan David verviel niet. Veel profetieën spreken over een toekomstige nakomeling van David, die een nieuwe toekomst zal brengen, bijvoorbeeld Jesaja 9:5 en Micha 5:1-3.

2 Samuël 7 geeft aanleiding tot grote verwachtingen. God geeft David een belofte, die door menselijk falen niet teniet gedaan kan worden, een belofte van een heerschappij die geen einde kent. Het verbond is een heel cruciaal onderwerp in de overige boeken van de Bijbel. Ongeveer 1000 jaar later wordt deze belofte ingelost als Jezus wordt geboren.

David heeft al iets beseft van deze half verborgen messiaanse betekenis, dat kun je zien in Psalm 110. Deze Psalm wordt in het Nieuwe Testament opvallend vaak geciteerd en er worden toespelingen op gemaakt.

Gevolgen van de zonde

David heeft berouw van zijn zonde. Hij heeft dit verwoord in Psalm 51. De profeet Natan geeft aan dat hij niet zal sterven. Dit is een bijzondere genade van God, want volgens de wet van Mozes stonden op overspel met een getrouwde vrouw en op moord, de doodstraf.

De zonde van David hadden wel veel gevolgen voor zijn familie en het volk Israël.

  • Het pasboren zoontje van David en Bathseba sterft
  • Zijn zoon Amnon verkracht zijn halfzus Tamar
  • Amnon wordt hierom vermoordt door Absalom (volle broer van David)
  • Absalom grijpt de macht en David moet vluchten
  • Absalom sterft tijdens een veldslag
  • 20.000 Israëlieten komen om in de strijd
  • Na de dood van David komt ook nog zijn zoon Adonia om, vanwege zijn strijd met Salomo om de troon

God geeft ook altijd een nieuw begin, zelfs terwijl de gevolgen van de zonde nog doorwerken. David en Bathseba krijgen opnieuw een zoon, Salomo. Zijn naam betekent ‘shalom’ of ‘vrede’, omdat David opnieuw vrede heeft met God.

Bronnen

Deze blog of samenvatting van het Bijbelboek 2 Samuël heb ik gemaakt met hulp van:

Folder-ETS-2019-2020

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: