LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

ACHTERGROND VAN THE PASSION TRANSLATION

The Passion Translation

Het lezen van verschillende vertalingen

Wanneer je je totaal niet hebt verdiept in de achtergrond van The Passion Translation en geen idee hebt van het gevaar, kan ik me best voorstellen dat het prettig kan zijn om deze ‘vertaling’ te lezen.

Het is ook goed om verschillende vertalingen te lezen van de Bijbel, want je begrijpt het dan soms beter. Zelf gebruik ik voor Bijbelstudie de Herziene Statenvertaling (HSV) en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBG), maar na het eten lezen we als gezin uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Als je bent opgegroeid met de Statenvertaling (SV) is het lezen uit de BGT heel grappig en soms zeggen we “staat dat er echt?”. Rond mijn 20e kocht ik Het Boek en ook dat was toen na de SV zo’n zelfde soort ervaring. Laatst vertelde iemand me een hekel te hebben aan het lezen in de Bijbel, omdat dit hem herinnerde aan zijn jeugd in een ‘zware’ reformatorische kerk. Dit kan ook een reden zijn om eens een andere Bijbelvertaling te lezen.

The Passion Translation, vertaling of parafrase?

Ik weet nog hoe enthousiast ik was over Het Boek. Voor het slapen gaan las ik hoofdstukken achter elkaar en eens las ik heel Psalm 119. Het Boek was me echt tot zegen. Nu lees ik er nog zelden uit, omdat we nu de BGT hebben. Ook is Het Boek niet handig voor Bijbelstudie. Het Boek is ook geen vertaling, maar een hervertelling of parafrase. De Bijbelteksten worden in eigen woorden verteld.

Het Boek wordt ook geen vertaling genóemd en dat is meteen een verschil met The Passion Translation, wat ook geen vertaling is, maar wel zo wordt genoemd. Eigenlijk is parafrase al teveel gezegd voor TPT. Er is zoveel aan toegevoegd, bijvoorbeeld het boek Psalmen bevat 50% méér tekst dan in andere vertalingen. Mike Winger is zelfs van mening dat TPT meer sektarisch is dan de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah’s getuigen, omdat TPT op méér plaatsen is aangepast en veranderd dan de Nieuwe Wereldvertaling.

Op de TPT-website wordt uitgelegd dat gedeeltes die niet in de oorspronkelijke tekst staan cursief gedrukt zijn. Maar dit is niet altíj́d zo, bijvoorbeeld in Galaten 2:20. Dus je weet niet altijd wanneer iets door Brian Simmons is toegevoegd.

Brian Simmons

Brian Simmons is de hoofdvertaler van The Passion Translation. In een interview met Sid Roth beweert hij dat Jezus hem persoonlijk bezocht en hem meenam naar de bibliotheek van de hemel en hem de opdracht gaf deze nieuwe vertaling te schrijven. Ook zag hij daar in de hemel een boek wat hij nog niet mee mocht nemen, maar wat Jezus hem later zou brengen. Dit boek is Johannes 22, een nieuw hoofdstuk dus want het Johannes evangelie bevat 21 hoofdstukken. Dit hoofdstuk gaat terug naar Johannes 14:12 waar Jezus zegt dat wie in Hem gelooft de werken zal doen en nog grotere werken dan Hij.

Ik geloof ik dat de ‘Johannes 22 generatie’ een volk zal zijn dat de grotere werken van Jezus zal doen. Ze zullen ze niet toevoegen aan de Schrift, dat is een verzegeld boek, maar het is een boek dat zich ontvouwt en de werken van Jezus zullen worden gerepliceerd door een hele generatie mensen die volledig geloven in de kracht van God (Brian Simmons – Heavenly Visitation and Book of John 22)

The Passion Translation ⬌ New Apostolic Reformation

Dit alles klinkt behoorlijk ‘NAR’ en dat is het ook. De bijbeltekst in The Passion Translation is zo veranderd dat het lijkt dat de leer van de NAR volgens de Bijbels is. De terminologie die de NAR gebruikt komt allemaal terug in TPT, de woorden en uitdrukkingen worden gewoon aan de Bijbel toegevoegd.

Net zoals Brian Simmons beweert dat hij door God werd meegenomen in de hemel beweert men in de NAR-beweging ook vaker een directe openbaring met God te hebben of engelen te hebben bezocht. De uitleg van Brian Simmons over Johannes 14:12 bijvoorbeeld, is duidelijk NAR. The Passion Translation wordt aanbevolen door onder andere: Bill Johnson, Bobbie Houston, Lou Engle, Cal Pierce en Ché Ahn.

Een van de grootste dingen die tijdens mijn leven met bijbelvertalingen zijn gebeurd. (Bill Johnson, Bethel Church)

Ik geloof dat The Passion Translation de Bijbel bij uitstek zal zijn voor de volgende Jezusbeweging. (Dr.Ché Ahn)

In 2016 noemde Bill Johnson op een jaarlijkse conferentie voor jongeren, de The Passion Translation een geweldige vertaling. Hij haalt hier (55:19 minuten) de vertaling van het boek Spreuken aan uit The Passion Translation. Spreuken komt volgens TPT van het woord dat regeren betekent en het laat zien dat wij in staat zijn te regeren en een volk te zijn dat leeft met goddelijke oplossingen.

Bijbelteksten

Hier zijn een paar Bijbelteksten waarin het verschil en/of de toevoegingen kunt zien tussen de HSV (en veel andere vertalingen) en TPT:

Mattheüs 10:2

De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon die Petrus genoemd werd, en Andreas, zijn broer; Jakobus, de [zoon] van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer; (HSV)

Now, these are the names of the first twelve apostles: first, Simon, who is nicknamed Peter, and Andrew, his brother. And then Jacob and John, sons of Zebedee. (TPT)

Brian Simmons schrijft over de namen van de eerste twaalf apostelen, hij heeft het woord ‘eerste’ toegevoegd. Waarschijnlijk om aan te geven dat het ambt van apostel daar begon en ook in deze tijd nog zo functioneert. In de voetnoot bij Markus 3:14 schrijft hij dat dit niet alleen een passieve erkenning is van apostel, maar een actieve instelling ervan. Dit is typisch NAR, die leert dat apostelen vandaag nog steeds de kerk moeten regeren.

Markus 1:9

En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. (HSV)

 One day, Jesus came from the Galilean village of Nazareth and had John immerse him in the Jordan River. (TPT)

Footnote: It is possible to translate the Aramaic as “Then one day Jesus came from victorious revelation” to be baptized by John. The word Nazareth can mean “victorious one,” and the word Galilee can be translated “the place of revelation.” (TPT)

De voetnoot is een metaforische uitleg van de tekst, die in geen andere vertaling voorkomt.

Markus 1:15 

en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. (HSV)

His message was this: “At last the fulfillment of the age has come! It is time for the realm of God’s kingdom to be experienced in its fullness! Turn your lives back to God and put your trust in the hope-filled gospel!” (TPT)

Holly Pivec wijst op de NAR-vooringenomenheid voor een te veel gerealiseerde eschatologie, wat betekent dat de zegeningen die God voor de toekomst beloofd, nu al beschikbaar zouden zijn.

Galaten 2:20 

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (HSV)

“My old identity has been co-crucified with Messiah and no longer lives; for the nails of his cross crucified me with him. And now the essence of this new life is no longer mine, for the Anointed One lives his life through me—we live in union as one! My new life is empowered by the faith of the Son of God who loves me so much that he gave himself for me, and dispenses his life into mine! (TPT)

Ik ben is in TPT mijn oude identiteit

met Christus gekruisigd is in TPT co-crucified met de Messias

niet meer ik leef is in TPT mijn oude identiteit leeft niet meer

“want de nagels van zijn kruis kruisigden mij met hem” is toegevoegd en ook dispenses his life into mine!” staat niet in de oorspronkelijke tekst.

Romeinen 8:27-28

En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen [namelijk] die overeenkomstig [Zijn] voornemen geroepen zijn. (HSV)

God, the searcher of the heart, knows fully our longings, yet he also understands the desires of the Spirit, because the Holy Spirit passionately pleads before God for us, his holy ones, in perfect harmony with God’s plan and our destiny. So we are convinced that every detail of our lives is continually woven together to fit into God’s perfect plan of bringing good into our lives, for we are his lovers who have been called to fulfill his designed purpose. (TPT)

De gelovigen in Rome lijden door alles wat hun wordt aangedaan. Paulus bemoedigt hen, mede door de voorbede van de Geest moet zelfs het lijden dat zij ondergaan, meewerken ten goede. Dit is wat anders dan TPT die schrijft over de Geest die voor ons pleit in perfecte harmonie met Gods plan en onze bestemming.

Galaten 6:6

En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. (HSV)

And those who are taught the Word must share all good things with their teacher; a sharing of wealth takes place between them. (TPT)

Paulus maakt zelf bewust vaak geen aanspraak op een vergoeding (voor zijn levensonderhoud) door gemeenten. Daarom is hij ook tentenmaker en voorziet zelf in zijn levensonderhoud. Hier en in andere brieven legt Paulus uit dat een vergoeding voor de onderwijzer wel gebruikelijk is.

TPT maakt ervan dat er een verdeling plaatsvindt van rijkdom tussen degenen die het Woord delen en hun volgelingen. De NAR leert de goddelijke autoriteit om te dienen met een specifieke wonderbaarlijke gave, zoals de gave van profeteren of van genezing, door kerkleiders overgedragen kan worden aan hun volgelingen.

Galaten 6:15

Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar [wel dat we] een nieuwe schepping [zijn]. (HSV)

Circumcision doesn’t mean a thing to me. The only thing that really matters is living by the transforming power of this wonderful new creation life (TPT)

Weer een NAR term toegevoegd ‘leven door de transformerende kracht van dit prachtige nieuwe scheppingsleven’.

Efeze 3:16-17

opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, (HSV)

And I pray that he would unveil within you the unlimited riches of his glory and favor until supernatural strength floods your innermost being with his divine might and explosive power. Then, by constantly using your faith, the life of Christ will be released deep inside you, and the resting place of his love will become the very source and root of your life.(TPT)

Fillipenzen 1:1-2

Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: genade [zij] u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. (HSV)

Dear friends in Philippi, My name is Paul and I’m joined by Timothy, both of us servants of Jesus, the Anointed One. We write this letter to all his devoted followers in your city, including your pastors, and to all the servant-leaders of the church. May the blessings of divine grace and supernatural peace that flow from God our wonderful Father, and our Messiah, the Lord Jesus, be upon your lives. (TPT)

De brief aan de Fillipenzen begint met een openingsgroet van Paulus aan de gemeente. ‘Genade en vrede’ was een standaard begroeting in de vroeg christelijke kerk. In TPT lijkt het een gezaghebbende proclamatie van de macht van God, die door apostelen wordt vrijgegeven.

2 Timotheüs 4:2

predik het Woord. Volhard daarin, gelegen [of] ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, [en dat] met alle geduld en onderricht. (HSV)

proclaim the Word of God and stand upon it no matter what! Rise to the occasion and preach when it is convenient and when it is not. Preach in the full expression of the Holy Spirit – with wisdom and patience as you instruct and teach the people. (TPT)

Paulus beschrijft in dit hoofdstuk waar Timotheüs mee te maken gaat krijgen, met valse christenen die hij moet ontmaskeren. Maar Timotheüs kent de Bijbel goed en Paulus benadrukt hoe belangrijk en bijzonder de Bijbel is. Waarom voegt TPT het onderwijs van de Heilige Geest toe, iets wat geen enkele andere vertaling doet en laat het weerleggen en vermanen weg?

Waarom The Passion Translation lezen?

Het is fijn om verschillende vertalingen van de Bijbel naast elkaar te lezen. Maar als je weet wat van de achtergrond van The Passion Translation, waarom zou je deze ‘vertaling’ of ‘parafrase’ dan nog willen lezen?

Bronnen/meer lezen

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

Een gedachte over “ACHTERGROND VAN THE PASSION TRANSLATION”

%d bloggers liken dit: