BIJBEL(STUDIE)📜

ACHTERGROND VAN HET BIJBELBOEK HEBREEËN

Oude Testament

Brief of preek de Hebreeën

Hebreeën wordt soms het vijfde evangelie genoemd. De eerste vier evangeliën gaan over het werk van Jezus op aarde en Hebreeën over het werk van Jezus in de hemel. ‘Handboek bij de Bijbel’ noemt Hebreeën:

een aanvulling van de brief van Paulus aan de Romeinen en dan aan Joodse lezers, waarin de relatie van Christus met alles wat eerder in de religieuze geschiedenis van Israël is gebeurd, wordt uitgelegd.

De brief aan de Hebreeën heeft geen afzender en de geadresseerden worden niet genoemd. Het slot lijkt wel op een brief, met groeten en zegenbeden. Je kunt het ook noemen, een preek in de vorm van een brief.

Het (klassieke) Grieks van de brief is ingewikkeld en dat maakt de brief ook niet makkelijk om te lezen. Om de brief te kunnen begrijpen moet je eigenlijk eerst het boek Leviticus lezen. De schrijver vergelijkt veel van de tabernakeldienst met de (volmaakte) priesterdienst van Jezus.

Fighter Verse Song Set 4 Introduction – Hebrews 1:1-4

Van wie komt deze brief?

Het is niet bekend wie de schrijver is. In de eerste eeuwen na Christus werd gedacht dat Paulus de schrijver was. Zijn naam wordt in de brief niet genoemd. De HSV noemt het ‘De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën’, maar in de inleiding van de HSV-Studiebijbel staat ook dat de auteur niet bekend is. De stijl van de brief is anders dan de ons bekende brieven van Paulus.

De schrijver van de brief kent het Oude Testament door en door. Hij citeert veel uit het Oude Testament en had de kennis om het uit te leggen. Hij kende de lezers van zijn brief en was erg met hen bewogen.

Aan wie is de brief geschreven?

Het opschrift wat sinds de tweede eeuw boven de brief staat is: ‘Aan de Hebreeën’. Met Hebreeën worden mensen met een Joodse achtergrond bedoeld. De schrijver gaat ervan uit dat zij het Oude Testament kennen. Waarschijnlijk waren het Joodse christenen zijn, die geloven in Jezus, de Messias. Doordat zij vervolgd werden was het moeilijk om christen te blijven voor hen en dreigen sommigen af te vallen. David Pawson schrijft dat de brief aan Joodse gelovigen is gericht, omdat zij een manier wisten om aan vervolging te ontkomen, die de heidenen niet konden gebruiken. De Joodse gelovigen konden terug naar de synagoge, want het Jodendom was wettig toegestaan. Maar dan moesten ze wel openlijk hun geloof in Christus afzweren.

Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië groeten u. (Hebreeën 13:24 HSV)

Omdat hier broeders uit Italië genoemd wordt, zou de brief geschreven kunnen zijn aan christenen in de stad Rome.

Wanneer is de brief geschreven?

  • Omdat kerkvader Clemens van Rome de brief in 96 citeert moet hij vóór die tijd zijn geschreven.
  • De schrijver heeft het niet over de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in 70 na Christus. Als dit al had plaatsgevonden, zou het gezien het thema van de brief wel logisch zijn geweest dat hij hierover schreef.
  • Timotheüs die in de 1e eeuw werkzaam was wordt genoemd in de brief.

De brief is dus vóór het jaar 70 geschreven, waarschijnlijk tussen 60 en 70.

Thema’s van Hebreeën

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,
Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.
[Hij], Die de afstraling van [Gods] heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, [Die] alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechter[hand] van de Majesteit in de hoogste [hemelen].
[Hij is] zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan [die van] hen. (Hebreeën 1:1-4 HSV)

De eerste vier verzen zijn in het Grieks één lange zin waarin de thema’s van de brief al worden genoemd:

  • het verschil tussen de tijd van het OT en van het NT
  • de unieke status van Jezus als Gods Zoon
  • Jezus is Gods erfgenaam
  • door Hem is de wereld geschapen
  • Zijn reiniging van zonden
  • Zijn verhevenheid boven de engelen

BibleProject – Overview Hebrews

Bronnen/meer lezen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: