BIJBEL(STUDIE)📜

2 TIMOTHEÜS

Timotheüs

Laatste brief van Paulus

Deze tweede brief aan Timotheüs schreef Paulus vanuit de gevangenis in Rome, waar hij wacht op zijn dood. Hij denkt dag en nacht aan Timotheüs, wil hem bemoedigen en verlangt ernaar hem te zien. Hij vraagt hem te bezoeken voordat het winter wordt. De brief wordt ook wel het geestelijk testament van Paulus genoemd. Er staat in wat Paulus het belangrijkst vindt en hij deelt zijn gevoelens.

Overview: 2 Timothy – BibleProject

Groet en aanmoediging tot standvastigheid – 2 Timotheüs 1

Paulus moedigt Timotheüs aan om zijn voorbeeld te volgen. Hij verwijst naar zijn eigen strijd en het lijden voor het evangelie. Ook schrijft hij dat hij in de steek is gelaten door zijn vrienden en medewerkers.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd [met mij] verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. (2 Timotheüs 1:7-8 HSV)

2 Timotheüs 2

Timotheüs moet het evangelie brengen aan trouwe mensen die op hun beurt ook anderen onderwijzen. Hij moet sterk zijn, oog hebben voor de gezonde leer en volharden. Paulus gebruikt hiervoor drie beelden: van de soldaat moet hij uithoudingsvermogen leren, van de atleet discipline en van de boer volharding.

Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met [Hem] gestorven zijn, zullen wij ook met [Hem] leven.
Als wij volharden, zullen wij ook met [Hem] regeren. Als wij [Hem] verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.
Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. (2 Timotheüs 2:11-13 HSV)

Paulus schrijft Timotheüs dat hij de gemeente dit alles moet helpen herinneren, zodat ze bestand zijn tegen de dwaalleraren.

2 Timotheüs 3

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. (2 Timotheüs 3:1 HSV)

De laatste dagen verwijzen naar de tijd voor de wederkomst van Jezus maar Timotheüs had hier ook al mee te maken. Paulus schrijft hem hoe hij weerstand moet bieden tegen dwaalleraren. Hij is goed onderwezen door Paulus en kent de Schriften.

Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals [dat] ook bij die [twee] het geval was.
Maar ú hebt [mij] nagevolgd [in] mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in [mijn] vervolgingen en lijden zoals [die] mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium [en] in Lystre. (2 Timotheüs 3:9-10 HSV)

2 Timotheüs 4

Timotheüs moet het goede nieuws van Jezus Christus blijven vertellen en Paulus waarschuwt nog een laatste keer voor dwaalleraren.

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij [zullen zoeken wat] het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
Ze zullen [hun] gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. (2 Timotheüs 4:3-5 HSV)

Paulus’ einde nadert, maar hij weet wat zijn beloning zal zijn, de krans van de rechtvaardigheid is voor iedere gelovige in Christus.

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. (2 Timotheüs 4:7-8 HSV)

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: