BIJBEL(STUDIE)📜

2 PETRUS

2 PETRUS

Wie schreef de brief en wanneer

Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: (2 Petrus 1:1 HSV)

Omdat de stijl van de brief heel anders is dan de eerste brief, hebben sommige theologen gedacht dat deze brief niet van Petrus is. Daardoor is de brief ook pas laat in de canon van het Nieuwe Testament opgenomen, in de 4e eeuw na Christus.

Er zijn genoeg argumenten vóór Petrus al auteur van de brief. De eerste brief schreef hij met hulp van Silvanus, dat kan de andere stijl verklaren. Petrus noemt zichzelf in 2 Petrus 1:1 en hij verwijst in 2 Petrus 3:1 naar een eerder brief die hij schreef. Deze tweede brief is dan ook net als de eerste brief, geschreven aan dezelfde gemeentes in Klein Azië.

En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering [hieraan], omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. (2 Petrus 1:13-15 HSV)

Petrus is rond 64 en 66 na Christus gedood. Deze brief is kort voor die tijd geschreven, waarschijnlijk vanuit de gevangenis in Rome. Petrus wist dat hij snel zou sterven. De Here Jezus Zelf heeft hem gezegd dat hij gevangen genomen zou worden en een martelaarsdood zou sterven. De brief wordt wel gezien als een afscheidsrede.

1 en 2 Petrus

De eerste brief van Petrus ging over vervolging van de gemeente, dat is tegenstand van buitenaf. De tweede brief gaat over tegenstand van binnenuit, door dwaalleraars die gelovigen verleiden.

BibleProject – Overview 2 Peter

Overzicht 2 Petrus

Overzicht 2 Petrus – StudieBijbel Online

2 Petrus 1 📜 Heiliging en het Woord van God

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis,
aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht,
aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde [voor iedereen].
Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. (2 Petrus 1:5-8 HSV)

In de eerste brief schrijf Petrus over het verlangen naar de ‘zuivere melk van het woord’. In de tweede brief dringt hij aan op groei en volwassenheid, ook wel heiliging genoemd. David Pawson schrijft dat volwassenheid het antwoord is op ketterij. ‘Mensen, die niet hard groeien, staan bloot aan de risico’s van de valse leringen‘.

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat;
want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. (2 Petrus 1:19-21 HSV)

De waarheid over Jezus Christus is gebaseerd op profetieën uit het Oude Testament. Petrus heeft dat bevestigd gezien tijdens de verheerlijking op de berg.

2 Petrus 2 📜 Waarschuwing tegen dwaalleraars

Het tweede hoofdstuk van deze brief, is bijna hetzelfde als de (hele) brief van Judas. Daar zijn diverse verklaringen voor te verzinnen. Maakt Petrus gebruik van wat Judas schreef, of juist andersom? David Pawson kiest voor de optie van het samenwerken tussen Petrus en Judas. Petrus was één van de discipelen van Jezus die dichtbij Hem stonden en Judas was een van de broers van Jezus. Ze hebben elkaar dus gekend.

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. (2 Petrus 2:1 HSV0

De dwaalleraars proberen de gemeente te verleiden met hun verkeerde gedrag en zondige leven. Petrus gebruikt voorbeelden uit het Oude Testament: zoals de zondvloed en de redding van Noacht en de verwoesting van Sodom en Gomorra en de redding van Lot. Daarmee zegt hij dat de dwaalleraars op een dag geoordeeld zullen worden en de gelovigen behouden.

2 Petrus 3 📜 Wederkomst

Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de [dag] dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. (2 Petrus 3:3-4 HSV)

Spotters geloofden niet in de wederkomst van Jezus. Petrus wijst erop dat God alles in Zijn hand heeft. Hij herinnert aan de schepping, de zondvloed en dat de de huidige hemel en aarde zullen vergaan.

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. (2 Petrus 3:8 HSV)

Petrus bedoelt hiermee dat tijd voor God heel anders is dan voor ons. God is niet traag, maar Hij heeft geduld en wil niet dat enigen verloren gaan, maar allen tot bekering komen.

Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; (2 Petrus 3:11 HSV)

Weer wijst Petrus op een heilig leven. Hij waarschuwt nog een keer voor dwaalleraars.

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: