LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

1 TIMOTHEÜS

Timotheüs

Efeze

De twee brieven van Paulus kreeg Timotheüs toen hij in Efeze was. Paulus is tijdens zijn tweede en derde reis in Efeze geweest en kende de gemeente.

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22):
Antiochië → (Syrië, Cilicië) → Derbe → Lystra ( Frygië, Galatië)  → Troas (Mysië) → Samothrace  → Neapolis → Filippi → Amfipolis → Apollonia → Thessalonica → Berea (Macedonië) → Athene → Korinthe → Kenchreeën (Achaje) → Efeze (Asia) → Caesarea → Jeruzalem  (Israël) → Antiochië  (Syrië)

Paulus tweede zendingsreis

Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26):
Antiochië (Syrië, Galatië, Frygië) → Efeze (Asia, Macedonië) → Korinthe (Achaje, Macedonië) → Filippi → Troas → Assus → Mitylene → Chios/Samos → Milete → Kos → Rhodos → Patara → Tyrus → Ptolemaïs → Caesarea → Jeruzalem (Israël)

Paulus derde zendingsreis

Tijdens zijn tweede zendingsreis, op de terugweg naar Antiochië, gaat Paulus met een schip van uit Korinthe naar Efeze. Hij sprak daar met de Joden in de synagoge. Zij vroegen hem een langere tijd te blijven, maar Paulus moest verder naar Jeruzalem. Wel beloofde hij hen terug te komen, als God het wilde. Hij nam daar Timotheüs mee als medewerker en tijdens zijn derde zendingsreis is Paulus nog een keer in Efeze geweest.

Paulus kreeg de tweede keer dat hij in Efeze was, te maken met een valse leer. Hij deed daar veel wonderen, maar anderen deden hem op een valse manier na. Zoals Joodse duivelbezweerders en toverkunstenaars die magische spreuken deden.

Toen Paulus later tijdens deze derde zendingsreis in Milete was, liet hij de ouderlingen van de gemeente in Efeze halen. Hij waarschuwt hen dat er mannen uit hun midden zullen opstaan en een valse leer zullen verkondigen. Dit is ook zo gegaan en Paulus heeft toen Timotheüs naar Efeze gestuurd om de gemeente te onderwijzen. In de twee brieven die Paulus schrijft aan Timotheüs is deze valse leer een belangrijk thema.

Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.
Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan.
Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen.
En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, [aan Hem] Die bij machte is om [u] op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. (Handelingen 20:28-32 HSV)

Overview: 1 Timothy – BibleProject

Groet/wet/Hymeneüs en Alexander – 1 Timotheüs 1

Paulus groet Timotheüs en geeft hem dan meteen de opdracht om af te rekenen met dwaalleraars. Paulus zegt dat de wet goed is als hij op de juiste wijze wordt toegepast. De dwaalleraars willen de wet gebruiken voor bijzaken. Paulus noemt Hymeneüs, zij moeten buiten de gemeente worden gezet met als hoop dat zij dan tot inkeer komen.

Gebed/samenkomsten – 1 Timotheüs 2

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden [en] dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. (1 Timotheüs 2:1-2 HSV)

De gemeente moet bidden voor de verlossing van alle mensen, wat hier betekent allerlei soorten mensen. Voor medegelovigen, maar ook ongelovigen en ook voor gezagsdragers. Paulus schrijft ook iets over de gebedshouding in de samenkomst. Mannen moeten bidden met hun handen opgeheven, vol toewijding, zonder wrok of meningsverschil. Vrouwen moeten gepast gekleed zijn en zich laten onderwijzen, maar geen leiderschap wensen. Dit was voor die tijd bijzonder, want vrouwen kregen toen helemaal geen onderwijs.

Maar zij zal in [de weg van] het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, [gepaard] met bezonnenheid. (1 Timotheüs 2:15 HSV)

Vers 15 over het zalig worden door het baren van kinderen is lastig. Paulus bedoelt niet te zeggen dat vrouwen zalig worden door kinderen te baren.

Het voorzetsel dia (door) geeft hier niet het middel tot het behoud, maar de begeleidende omstandigheid weer: ‘door heen’. De vrouw wordt dus niet behouden door kinderen te baren, maar het baren en grootbrengen van kinderen is de eerste taak die God voor haar bestemd heeft. (StudieBijbel Online)

Je kunt ook denken aan de moederbelofte in Genesis. Uit het nageslacht van Adam en Eva werd uiteindelijk de tweede Adam geboren, Jezus Christus en zo kwam zaligheid door het krijgen van kinderen.

Leiderschap in de gemeente – 1 Timotheüs 3

In het derde hoofdstuk beschrijft Paulus bepaalde vereisten en het karakter waar kerkleiders aan moeten voldoen. Ze moeten eerlijk, gastvrij, vol zelfbeheersing en vol geloof zijn en een goed getuigenis hebben van buitenstaanders.

Dwaalleer – 1 Timotheüs 4

Hier gaat Paulus weer verder over de dwaalleer waarmee hij begon in hoofdstuk 1. De dwaalleraren verboden het huwelijk en het eten van voedsel. Dit kan wijzen op een ascetische levenshouding, de lichamelijke kant van het leven vindt men dan minder belangrijk. Paulus noemt hen dwaalgeesten en demonen, huichelaars en ze hebben volgens hem hun geweten dichtgeschroeid. Hij moedigt Timotheüs aan de juiste leer te blijven verkondigen en door zijn eigen leven de waarheid laten zien.

Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. (1 Timotheüs 4:16 HSV)

Weduwen/oudsten – 1 Timotheüs 5 tot 6:2

Houd weduwen die werkelijk weduwen zijn, in ere. (1 Timotheüs 5:3 HSV)

Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral aan hen die arbeiden in het Woord en in de leer. (1 Timotheüs 5:17 HSV)

Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waard achten, opdat de Naam van God en de leer niet gelasterd worden. (1 Timotheüs 6:1 HSV)

Weduwen waren kwetsbaar. De gemeente moet zorg dragen voor weduwen van wie de familie dat niet kan.  Oudsten van de gemeente die goed leiding geven zijn dubbele eer waard. Dit kan zijn eer én betaling.

Strijd de goede strijd – 1 Timotheüs 6

Weer gaat Paulus terug waarmee hij de brief begon, de dwaalleer in de gemeente van Efeze. Hij roept Timotheüs op de goede strijd van het geloof te strijden.

Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. (1 Timotheüs 6:12 HSV)

In het ‘Handboek bij de Bijbel’ las ik dat de kennis waarover Paulus schrijft in vers 20 die de dwaalleraren meenden te bezitten, al snel uitgroeide tot de volledige dwaalleer van het ‘gnosticisme‘, die de belangrijkste christelijke waarheden afdankten, met inbegrip van het feit dat Christus werkelijk een mens was.

O Timotheüs, bewaar het [u] toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. (1 Timotheüs 6:20 HSV)

Bronnen

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: