BIJBEL(STUDIE)📜

1 PETRUS

1 Petrus

Dóór wie, áán wie en wanneer geschreven?

Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, (1 Petrus 1:1 HSV)

Net als in 1 Petrus 2:11, Genesis 23:4, Psalm 39:13, Handelingen 7:6 en Hebreeën 11:13 worden de gelovigen vreemdeling en bijwoner genoemd. Gelovigen woonden in een ongelovig gebied of ongelovige samenleving, maar het was niet de bedoeling dat ze de afgoderij van deze mensen zouden overnemen en godsdiensten zouden vermengen.

De brief is geschreven door Petrus. In mijn vorige blog schreef ik over wie hij was. Hij schreef deze brief aan gelovige christenen uit de Joden en heidenen, in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië. Dit waren vijf Romeinse provincies in Klein Azië, het Noorden van wat nu Turkije is.

Verstrooiing is het Griekste woord diaspora en hiermee wordt vaak de verstrooiing van Joden over de hele wereld bedoeld. De Joden in deze provincies waren daar vanuit Assyrië naartoe gestuurd. Op het Pinksterfeest waren duizenden Joden, ook uit deze provencies tot geloof gekomen en hebben daar gemeentes gesticht waar ook heidenchristenen bij hoorden.

Historische achtergrond van 1 Petrus – HSV-Studiebijbel

De brief is geschreven rond het jaar 60 na Christus. Vermoedelijk kort vóór het uitbreken van de vervolgingen onder Nero in 64 na Christus. Het christendom was nog niet officieel verboden, maar christenen werden al wel uitgescholden en mishandeld en ze hoorden van vervolging van christenen in andere delen van het land. In 64 na Christus is Petrus gedood. Hij is gekruisigd, maar met zijn hoofd naar beneden. Omdat hij niet op dezelfde manier als Jezus Christus wilde sterven.

U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon. (1 Petrus 5:13 HSV)

Deze brief komt uit Babylon. Waarschijnlijk is dit niet Babylon/Babel in Mesopotamië, maar wordt de stad Rome bedoelt, waar Petrus de laatste jaren van zijn leven was. Babel staat dan symbool voor alle afgoderij, net als in Openbaring 17 en 18.

BibleProject: 1 Peter

1 Petrus

Petrus wilde gelovigen die te maken hadden met lijden met deze brief bemoedigen. Hij legt uit waarom ze lijden en hoe ze daarmee kunnen omgaan. En natuurlijk wijst hij hen op de toekomst, op de belofte van God.

Hoop 📜 1 Petrus 1:3-12

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, (1 Petrus 1:3 HSV)

Petrus looft God die de gelovigen een nieuwe leven gaf en daarom is er hoop voor de toekomst. Het lijden is kort, maar de erfenis wacht al in de hemel op hen.

Leid een heilig leven 📜 1 Petrus 1:13-25

Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar [uit] onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (1 Petrus 1:22-23 HSV)

Vanuit de genade die de gelovigen is geschonken, roept Petrus op om heilig te leven, toegewijd aan God en aan elkaar, ook als het moeilijk is.

Een heilig volk 📜 1 Petrus 2:1-10

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat [God Zich] tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, (1 Petrus 2:9 HSV)

De positie van gelovigen is een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap en een heilige natie. Het doel is lijken op Jezus en anderen daardoor trekken tot Jezus Christus.

Goeddoen in mijn relaties en bereid zijn daarvoor te lijden 📜 1 Petrus 2:11-3:7

Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. (1 Petrus 1:12 NBV)

Gelovigen zijn bijwoners en vreemdelingen, in afwachting van hun erfenis in de eindtijd. Tot die tijd moeten ze door hun manier van leven anderen laten zien wie Jezus is. Ze zijn geroepen om goed te doen aan anderen en daardoor krijgen ze te maken met lijden.

  • Burgers (2:13-17,) moeten betrouwbaar zijn en luisteren naar gezagsdragers
  • Slaven (2:18-25), moeten luisteren naar hun meester
  • Christen vrouwen (3:1-6), waren vaak getrouwd met onbekeerde mannen. Maar toch moeten zij naar hun man luisteren om hen zo te winnen voor Christus
  • Mannen (3:7) moeten respect hebben voor hun vrouw

Opwekking tot verdraagzaamheid 📜 1 Petrus 3:8-12

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. (1 Petrus 3:8 NBV

Hoe te reageren op lijden 📜 1 Petrus 3:13-4:11

Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? (1 Petrus 3:13 NBV)

Mensen kunnen christenen wel kwaad doen, maar niemand kan de beloning die God belooft van hen afpakken. Ze moeten zorgen dat het lijden niet het gevolg is van eigen fouten (kwaad doen).

Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
om nu, [in] de tijd die [ons] nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. (1 Petrus 4:1-2 HSV)

Paulus en ook Jezus zelf waarschuwde voor het lijden dat te wachten staat als je Hem volgt. Het lijden van Jezus is een voorbeeld voor christenen. Door het lijden komen we meer los van wereldse dingen.

Volharden in het lijden 📜 1 Petrus 4:12-19

Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks.
Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.
Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. (1 Petrus 4:12-14 NBV)

Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen. (1 Petrus 4:19 NBV)

Het moet ons niet verbazen wanneer we lijden als we Jezus volgen. Het lijden om Jezus wil is een zegen. We moeten op God blijven vertrouwen in het lijden.

Advies voor ouderen en jongeren in de gemeente 📜 1 Petrus 5

Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; (1 Petrus 5:2 HSV)

Petrus geeft de oudsten dezelfde opdracht die hijzelf kreeg van Jezus aan het meer van Tiberias “Weid Mijn schapen” (Johannes 21:15-17).

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. (1 Petrus 5:5 HSV)

Met oudste kan ook bedoeld worden, iemand die al langer gelooft en met jongere, iemand die net tot geloof gekomen is.

Zegen 📜 1 Petrus 5:11

Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (1 Petrus 5:11 HSV)

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: